RSS
03.12.2022
Тываның чурттакчыларынга болгаш аалчыларынга таарымчалыг болзун дээш Дөгээ дааның баарын чаагайжыткан

Тыва Республиканың найысылалының чараш черлериниң бирээзи - Дөгээ дааның чоок-кавын чаагайжыдар шупту ажылдар доозулган. Кызылдың эң бедик чери республиканың аалчыларын бодунче чыыра тырттып турар.

Улаштыр номчуур...
02.12.2022
Тывада туризмден орулгалар 2022 чылда 71 хуу өскен

Тываның Баштыңы республиканың туризм агентилелиниң удуртукчузу Ай-Хан Догур-оол-биле ужурашкан. Сентябрь төнчүзүнде, Владислав Ховалыг регионнуң турисчи адырының хөгжүлде айтырыглары-биле дорт ажылдаар тускай ведомствону чазак структуразынга хевирлээр шиитпирни үндүрүп, ооң удуртукчузунга Кызыл кожууннуң чагырга даргазынга билдилиг ажылдаан Ай-Хан Догур-оолду томуйлаанын сагындыраал.

Улаштыр номчуур...
02.12.2022
Тываның эпидемиологтары грипп көдүрүлбээнде тарыдып алырын сүмелээн

Росхереглел хайгааралының Тывада эргелелиниң медээзи-биле алырга, ооң мурнунда чеди хонукка бодаарга, эрткен неделяда Кызылда ОРВИ-ден аараан 778 таварылга бүрүткеттинген, республика эпидемиологтуг байдалда четпээн.

Улаштыр номчуур...
02.12.2022
Хову-Аксының чылыг четкизинде озал-ондакты дыка дүрген чайлаткан

Тывада «ЧЭК-4» башкарыкчы компанияның ажылдакчылары 3,7 муң чурттакчылыг Хову-Аксы суурнуң чылыг шугумунда чара тевер деп барган черни үе шаанда тыпкаш, септеп, мергежилдиин болгаш шалыпкынын көргүскен.

Улаштыр номчуур...
01.12.2022
Тываның Араттың революсчу шериг оркестриниң хөгжүмчүзү Петр Иванков 95 харлаан

Петр Иванков 1942 чылдың апрель 1-де Тываның Араттың революсчу шерииниң одуруунга хөгжүмчү болуп шериг албанын эгелээн. Шериг албанынче кирер дээш, ийи харны немеп алган. Труба ойнакчызы аныяк-чалыы Иванковтуң  оркестри Тыва Арат Республиканың найысылалында бүгү-ле байырлыг хемчеглерге киржип турган.

Улаштыр номчуур...
01.12.2022
РФ-тиң Чазаа Тываның чонну ажылга хаара тудар төптерниң чаартылгазынче акша-хөреңгини тускайлаан

Чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төптерни эде чаартырының ийиги чадазынче регионнар аразындан Тыва Республика кирген.
РФ-тиң Чазааның даргазы Михаил Мишустин 17 субъектиге 3,3 млрд рубль хемчээлдиг субсидияны бээр дугайында доктаалга атты салган. 

Улаштыр номчуур...
01.12.2022
Тываның школаларының автопарыгында чаа автобустар немешкен

Тываның эвээш комплектилиг көдээ школаларының, школа-интернаттарның, лицейлерниң база республиканың немелде өөредилге төвүнүң директорлары чаа школа автобустарын хүлээп алган. 

Улаштыр номчуур...
30.11.2022
Тывада 2023 чылда болгаш 2024–2025 планныг чылдарда республика бюджединиң  төлевилелиниң хөй-ниити дыңнаашкыннары болуп эрткен

Чазак кежигүннери биле Дээди Хурал депутаттарының 30 хонук кады ажылдаанының соонда, 2023 чылда болгаш 2024–2025 планныг чылдарда Тыва Республика бюджединиң төлевилелиниң бирги номчулгазының хөй-ниити дыңнаашкыннары болуп эрткен. 

Улаштыр номчуур...
30.11.2022
Тываның Баштыңы «Серебрянка» санаторийде реабилитация эртип турар шериг оолдарга ужурашкан

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ооң даалгазы-биле ажылдап кылган “ногаан коридор-биле” «Серебрянка» санаторийинде кадыын быжыглап чыдар тускай шериг операциязының киржикчилери тыва шериглерге база эки турачыларга барып ужурашкан. 

Улаштыр номчуур...
30.11.2022
Тыва шериг албанынче күскү келдириишкинни хуусаадан эрте доозар

Шериг албанынче күскү келдириишкин декабрьның 31-де доостур. Ол үеге чедир республика шериг албанынче 600 ажыг оолдарны чорударын хандырар ужурлуг. Ноябрьның 23-ке чедир келдириишкин планы 61 хуу күүсеттинген болза, Төп шериг округунда ортумак көргүзүг - 72,6 хуу. 

Улаштыр номчуур...
30.11.2022
Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы чылдың баш бурунгаар түңнелдерин үндүрген

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызынга ажылдың баш бурунгаар түңнелдерин үндүрген. Агроүлетпүр комплекизи таарымчалыг эвес чылдагааннар турза-даа, шупту көргүзүглерге өзүлдени көргүскен деп, сайыт Сергей Ондар дыңнаткан.

Улаштыр номчуур...
29.11.2022
Тываның муниципалитеттериниң стратегтиг планнаашкынын чаартыр

Тываның Чазааның Аппарат хуралдарын чаа чурум-биле эрттирер апарганынга дүүштүр неделя санында муниципалитеттерниң перспективтиг хөгжүлдезин сайгарып чугаалажыр.

Улаштыр номчуур...
29.11.2022
Тываның Баштыңы Россияның Чогаалчылар эвилелиниң даргазы-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Россияның Чогаалчылар эвилелиниң даргазы Николай Иванов-биле ужурашкан. Тываның эвилелиниң 80 чылдааны-биле коллегаларынга байыр чедирер дээш ол республикада чедип келген. 

Улаштыр номчуур...
29.11.2022
Тываның Баштыңы сооктарның дыңзааны-биле котельнаяларның ажылын контрольга алыр даалганы кожуун баштыңнарынга берген

Тывада энергетика болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый объектилериниң үзүктел чок ажылын хандырар баш бурунгаар хемчеглерни ап турар. Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг аппарат хуралында агаар хенертен сооп, казыыр 40 база оон-даа куду кылдыр дыңзый берзе, ажылды контрольга шыңгыы тудар даалганы чогуур албаннарга берген.

Улаштыр номчуур...
28.11.2022
Владислав Ховалыг дорт дамчыдылга үезинде республика чурттакчыларының айтырыгларынга харыылаан

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг-биле дорт дамчыдылгаже аңгы-аңгы каналдар-биле 598 айтырыг кирген. Ук хемчег Регион удуртулгазының төвүнүң студиязынга эрткен. 

Улаштыр номчуур...