RSS
28.03.2023
Национал төлевилелдер ачызында Тываның эмнелгелери деткимчени ап турар

Республиканың эмнелгелеринде Кадык камгалалынга хамаарышкан национал төлевилелдер болгаш ре­гион удуртулгазының деткимчези кончуг улуг рольду ойнап, чурттакчы чонга эмчи дузазын алырынга эптиг байдалды тургузуп турар. Оларның аразында Тес-Хем кожууннуң төп эмнелгези күрүне деткимчезиниң ачызында сайзырап турары көскү. Ол дугайын улуг эмчиниң оралакчызы Буян Маадыр-оол чугаалап турар.

Улаштыр номчуур...
27.03.2023
Тываның школалары тозан муң хире чаа номну алыр

2023-2024 өөредилге чылында Тываның өөредилге албан черлериниң ном саңының фондузу 55 сая ажыг рубльге саткан чаа өөредилге номнары-биле (89040 кезек) четчелеттинер.

Улаштыр номчуур...
27.03.2023
Чуманы болдурбазы-биле Тес-Хем кожууннуң төп эмнелгези баш-удур хемчеглерни ап турар

Кызыгаар чоогунда чыдар кожуун, сумуларның девискээринге өрге-күжүген, тарбаганнар аразынга чума аарыы бо-ла илереттинип келир. Бир эвес аарыг амытаннарга дээп, эъдин чиир болза, кижиже халдай бээриниң айыылы улуг. Аарыг өрге-күжүгенге, тарбаганга дээп, оларның эъди-кежин союп, бузуп турар үеде холун кезип алган таварылгада, балыгже чуманың вирузу дораан кире бээр. Ук аарыг дыка дүрген нептереп, долган­дыр кижилерже халдай бээр дээр­зин эпи­демиолог эмчилер тайылбырлап турар. Ол ышкаш чедир хайындыртынмаан тарбаган эъдин чиирге, база чума аарыы­ кижиже халдай бээр.

Улаштыр номчуур...
26.03.2023
3600 ажыг өг-бүле "Социал хөмүр-даш" төлевилелинге киржир билдириишкинни киирген

"Социал хөмүр" губернатор төлевилелинге киржир күзелдиглер документилерин 2023 чылдың февраль 1-ден март 31-ге чедир дужаап турар. Бо хүнге чедир 3600 ажыг өг-бүле документилерин дужааган. Билдириишкинни тус черлерде Уругларга болгаш өг-бүлелерге дуза чедирер төптерге, Кызыл хоорайда - Бай-Хаакская кудумчузунуң 6 дугаар бажыңда кабинетке киирер.

Улаштыр номчуур...
26.03.2023
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Культура ажылдакчыларының хүнүн таварыштыр байыр чедирген

ТР-ниң Баштыңы Владислав Ховалыг Культура ажылдакчыларының хүнүн таварыштыр байыр чедирген:
"Культураның хүндүлүг ажылдакчылары! Профессионал байырлалыңар таварыштыр эң-не чылыг байыр чедириишкинин хүлээп көрүңер!

Улаштыр номчуур...
25.03.2023
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг «Тубтен Шедруб Линг» хүрээзиниң ажыдыышкынының оргкомитеди-биле ээлчеглиг хуралды эрттирген
«Москваже сургакчылап чоруур бетинде Ирина Күжүгетовна Шойгу-биле «Тубтен Шедруб Линг» хүрээзиниң ажыдыышкынының оргкомитединиң ээлчеглиг хуралын эрттирдивис. Белеткел ажылдары чаңгыс-даа хүн сокса­ваан. Амгы үеде хүрээниң тудуу долузу-биле доозулган, ооң иштики ажылдарын доозуп турар.
Улаштыр номчуур...
25.03.2023
Елена Хардикованы Тываның Өөредилге сайыдынга томуйлаан

Республиканың удуртукчузу Владислав Ховалыг Елена Хардикованы Өөредилге сайыды кылдыр томуйлаан.

«Өөредилге адырын эки билир, күрүнениң дылдарының хөгжүлдези болгаш Өөредилге яамызының ажыл-агыйы дээш сагыжы аарып чоруур арга-дуржулгалыг удуртукчу херек. Өөредилге яамызы – эрге-чагырганың чугула күүсекчи органнарының бирээзи. Ында садик барып турар уруглар, өөреникчилер, сургуулдар болгаш башкылар дээш 110 муң кижи хаара туттунган. Ооң кырындан ада-иелерни немээр болза, Тываның хөй кезии ук яамыга хамааржыр.

Улаштыр номчуур...
24.03.2023
Тывада хоруглуг арага садып-саарып турарының дугайында дыңнадып болур чат-боттар ажылдап эгелээн

Бо хүннерде Республиканың Баштыңының бот-идепкейи-биле сураглыг мессенджерлерде хоруглуг арага садып-саарып турарының дугайында дыңнадып болур чат-боттар (чат-бот – харылзаа тударынга автоматчыткан система) ажылдап эгелээн. Ол бот-идепкейниң техниктиг деткимчезин Тывада Регионну удуртур төп (ЦУР) хандырып турар, кирген бирги дыңнадыгларның ажыл-чорудулгазын база ол төп чорудар.

Улаштыр номчуур...
24.03.2023
Тываның чурттакчылары Улусчу фронту биле “Россияның демир-оруктары” акционерлиг ниитилелдиң “Автопоезд” деп акциязынга киржир

Россияның Украинада чорудуп турары тускай дайынчы операцияның киржикчилери дайынчыларга дузаны организастаар талазы-биле Республика штавының хуралы ТР-ниң Чазааның бажыңынга март 21-де болуп эрткен. Хуралды Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг башкарып эрттирген.

Улаштыр номчуур...
24.03.2023
Тыва Респуб­ликаның Дээ­ди Хуралының (парла­менти­зиниң) депутады Юрий Валерьевич Кара-оол электен мөчээн
Бүгү назынында Юрий Валерьевич Кара-оол төрээн республиказынга, чуртка бараан болуп келген. Улус-чон ону хамааты туруштуг, бүгүдеге ажык-дүжүүн көргүзүп чораан харыы­салгалыг политик кылдыр билир.
Улаштыр номчуур...
23.03.2023
Тывага коммунал объектилерин чаартыыр регион программазын ажылдап кылган

Тываның чуртталга-коммунал объектилериниң 77 хуузу эргилээн. Чылыг четкилериниң 50 хуузун, суг четкилериниң 45 хуузун, чуундулар төгер четкиниң 60 хуузун дүрген чаартыры негеттине берген.Бо ажылдарны кылып чорудары-биле, коммунал объектилерин модернизастаарының 2023–2027 чылдарда регион программазын ажылдап кылган. Ону боттандырар талазы-биле ажылдарны 2023 чылда эгелээрин чуртталга-коммунал ажыл-агый сайыды Мерген Мынын-оол дыңнаткан.

Улаштыр номчуур...
23.03.2023
Тываның күрүнениң ойнаар-кыстар театры 10 чыл оюн демдеглээн

Март 21-де Бүгү-делегейниң кукольниктер хүнүнге болгаш Тываның күрүнениң ойнаар-кыстар театрының 10 чылдаан юбилейинге тураскааткан байырлыг хемчеглер болуп эрткен.

Улаштыр номчуур...
22.03.2023
Тывага үерниң ийи аңгы хевири эртип болур

РФ-тиң ОБЯ-ның Тывада кол эргелелиниң баш бурунгаар тодаратканы-биле, республика девискээринде чамдык суурлар эрээн хар суундан когарап болур магадылалы бар.

Улаштыр номчуур...
22.03.2023
Тывага хамаатыларны шериг албанынче керээ-биле шилип чорудар ажылды калбаа-биле чорудар

РФ-тиң Чепсектиг Күште­ринче хамаатыларны керээ ёзугаар шилип чорудар талазы-биле хем­чеглерни 2023 чылда Тыва Республиканың шериг комиссариаттары канчаар чорудуп турарының дугайында чөвүлел хуралды Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг март 21-де эрттирген.

Улаштыр номчуур...
22.03.2023
Тывада субботниктер эгелээн

Сөөлгү болган Аппарат хуралынга ТР-ниң Баштыңы Владислав Ховалыг час дүжерге, хар адаанга көзүлбейн чыткан боктар көстүгүлеп келирин болгаш хоорай, суурлар девискээрлерин арыг-силиг тургузары-биле, субботниктерни организастап эгелээр дугайында даалганы шупту деңнелдиң удуртукчуларынга берген.

Улаштыр номчуур...