RSS
24.05.2024
Тывада хемнер, сугларның көдүрлүп эгелээни-биле бүгү күштерни кезээде белен чурумче шилчиткен

Республика девискээринде часкы үерлээшкин үези эгелээнден, хемнер, сугларда байдалдарны хүннүң-не хыналдага алган. Май 21-ниң медээзинден алырга, регионнуң хемнеринде сугнуң хемчээли көдүрүлген. Ылаңгыя Улуг-Хемниң суу улгаткан.

Улаштыр номчуур...
24.05.2024
Тывадан студентилерниң ийи тудуг отряды «Газпром» ААН-ның шилилдезин эрткен

Тываның күрүне унивесритединиң база Кызылдың тудуг техникумунуң тудуг отрядтары эң улуг энергетика компаниязының Бүгү-российжи студент тудуунуң шилилдезин эрткен.

Улаштыр номчуур...
23.05.2024
Республиканың арга-арыг девискээрлеринде арга-арыг аарыгларынга мониторингини эгелээн

«Росарга-арыг камгалалының» филиалы - «Тыва Республиканың арга-арыг камгалалының төвү» арга-арыг аарыгларның талазы-биле специалистери бо чылын күрүнениң арга-арыглар аарыгларынга мониторингиниң бөлүк хемчеглерин эрттирер.

Улаштыр номчуур...
23.05.2024
Тываның чурттакчылары саргы энцефалидинге удур идепкейжи тарыдып эгелээн

Тывада саргы сезону эгелээн соонда, улуг кижилерден 3887 кижи, азы графиктеп планнаанындан 11 хуу кижи хөйге саргы энцефалидинге удур бирги тарылганы салдырган.

Улаштыр номчуур...
23.05.2024
Тывада кадык камгалалының 15 объектилерин "Кадык камгалалы" национал төлевилел-биле 2024 чылда тудуп, септээр

"Кадык камгалалы" национал төлевилел-биле бо чылын Тывага ийи амбулаторияны база алды фельдшер-акушер пунктуларын тудар. Кадык камгалалының бирги звенозун эде чаартыр программа-биле чеди объектиге капитал септелгени чорудар. 

Улаштыр номчуур...
23.05.2024
Тываның Мөңгүн-Тайга кожуунунда көдээ драма театрын үндезини-биле септеп эгелээн

Президент Владимир Путинниң эгелээшкини боттандырган «Культура» национал төлевилел күүселдези-биле ыраккы, шириин агаар-бойдустуг Мөңгүн-Тайга кожуунда Чудур Артай-оол аттыг драма театрында улуг септелге ажылдары чоруп турар.

Улаштыр номчуур...
22.05.2024
Республика бюджединиң 2023 чылда күүселдезиниң дугайында илеткелди дыңнаан

Бөгүн, майның 22-де, республиканың Дээди Хуралы 2023 чылда Тыва Республиканың регионалдыг бюджет күүселдезиниң дугайында чылдың илеткелинге ажык дыңнаашкынны чоруткан.

Улаштыр номчуур...
22.05.2024
ТШО зоназынче Тывадан ачы-буян дузазының ээлчеглиг чүъгүн чоруткан

Дүүн Кызылдан ээлчеглиг гуманитарлыг дузаны тускай шериг операциязының зоназынче чоруткан. ТШО киржикчилерин деткиир чаңгыс аай штаб ону Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы езугаар организастаан.

Улаштыр номчуур...
21.05.2024
Тываның 9 муң ажыг доозукчуларында күрүне шылгалдалары эгелээн

Бөгүн Тываның 9-ку база 11-ги класстарның доозукчуларында шылгалдалар эгелээн. Майның 21-де база 22-де тоску классчылар даштыкы дылга шылгалданы тудар.

Улаштыр номчуур...
21.05.2024
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Россияның Маадыры Сергей Шойгунуң төрүттүнген хүнү-биле байырын чедирген

Бөгүн, майның 21-де, Россияның Маадыры, Россия Федерациязының Айыыл чок чорук чөвүлелиниң секретары Сергей Шойгу 69 харлап турар.

Улаштыр номчуур...
21.05.2024
Тывадан 22 муң өг-бүле 2024 чылда "улусчу картофельди"алыр

2024 чылда «Улусчу картофель» губернатор төлевилелиниң күүселдезинче 22454 өг-бүлени хаара тудуп, республика бюджединде 7,6 млн рубльди тускайлаары планнаттынган.

Улаштыр номчуур...
20.05.2024
“Медээлер экономиказы” национал төлевилел-биле ыраккы Кунгуртуг, Кара-Хөл база Кызыл-Хая суурларже ВОХШ шөйер

«Медээлер экономиказы» чаа национал төлевилел-биле волокно-оптиктиг харылзаа шугумун тудар чурттуң ыраккы чедери берге чурттакчылыг пунктулар субъектилериниң даңзызынче республика киргенин Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг дыңнаткан.

Улаштыр номчуур...
20.05.2024
Тываның сайгарлыкчылары база чурттакчылары импортту солуптар бүдүрүлгени организастаарынга черни садыглажылга чокка ап болур

Тываның эрге-чагыргазы даштыкы барааннарны солуптар бүдүрүлге кылыр деп шиитпирлээн кижилерге чер участоктарын садыглажылга чокка бээр. Майның 15-те, республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг ындыг бүдүрүлгелерге черни аңгылап бээриниң бөдүүнчүткен чурумунуң дугайында доктаалга атты салган.

Улаштыр номчуур...
20.05.2024
2024 чылда Тываның көдээ девискээрлерин хөгжүдеринче 1 млрд хире рубльди угландырары планнаттынган

2024 – 2030 чылдарда Тываның көдээ девискээрлериниң комплекстиг хөгжүлдезиниң эдилгелерлиг программазын бадылаан.

Улаштыр номчуур...
19.05.2024
Тыва «Забег.РФ» бүгү-российжи чартык марафонга каттышкан

Майның 19-та бүгү чуртка «Забег.РФ» чадыг чарыш болуп эрткен. Тывага беш дугаар эрткени ол.

Улаштыр номчуур...