RSS
10.03.2023
Тыва “Хар ирбижи – 2023” хаак марафонунга белеткел эгелээн

Марттың он сесте «Тайга» станциязынга "Хар ирбижи - 2023" хаак чарыжының VI маргылдаазы эгелээр. Чыл санында эртип турар чаңчылчаан маргылдаа ачы-буян сорулгалыг: ирбистиң чурттап турар бойдузунга болгаш девискээринге камныг болурунче кичээнгейни хаара тудар.

Улаштыр номчуур...
10.03.2023
Росреестрниң сайтызындан Тывага чуртталга тудуунга дээш чер участогун шилип ап болур

Тывада чуртталга тудуунуң чер участоктарын база девискээрлерни чөптүг ажыглавайн турарын илередир ажыл уламчылавышаан. Росреестрниң регион эргелели, ажыглал чок чыткан 114 га черни тодараткан, ооң 27,9 газын хөй каът чуртталга тудуун тударын чөпшээрээн ажыл-агый ажыглалынче хаара туткан.

Улаштыр номчуур...
10.03.2023
Тыва каттышкан регион продуктузунуң өзүлдези-биле мурнунда 3 российжи регионнар санынче кирген

Федералдыг эксперттер 2022 чылда экономиктиг өзүлде талазы-биле лидер регионнарының санынче Тываны киирген. Республика каттышкан регион продуктузун 4,1 хууга өстүргеш, чуртта үшкү черни ээлээнин «Реальное время» интернет-солуннуң аналитиктери дыңнаткан.

Улаштыр номчуур...
10.03.2023
Тывада школаларның капитал септелгезин кылыр тудуг организациялары тодараттынган

Өөредилгениң школа системазын эде чаартыр федералдыг программа шугуму-биле бо чылын Тывада 13 школага капитал септелгени чорудар. Эрткен неделяда Тываның Чазаа эде тудуушкун ажылдарын кылыр организацияларны томуйлаар дугайында доктаалды бадылаан.

Улаштыр номчуур...
09.03.2023
Тываның күрүнениң аңныыр комитеди кокайлар-биле демиселди күштелдирер айны чарлаан

Апрельдиң 4-ке чедир азыг диштиг араатаннар-биле демисел хемчеглерин күштелдирер деп, ТР-ниң дириг амытаннар объектилерин камгалаар күрүне комитеди дыңнаткан.

Улаштыр номчуур...
09.03.2023
Тывага Селекция-уксаажыдылга  төвүн ажыдары көрдүнген

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг регионнуң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызынга ийи уксаажыдылга өшкү ажыл-агыйларын тургузар даалганы берген турган.

Улаштыр номчуур...
09.03.2023
РФ-тиң Экономиктиг хөгжүлде яамызы 2035 чылга чедир Сибирьниң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң стратегиязын боттандырар планче Тываның КЭФ-2023 үезинде санал-оналдарын киирер

Красноярскиниң экономиктиг шуулганының шөлүнге Россияның Экономиктиг хөгжүлде яамызы «Нефть база газ, хөмүр» кластер талазы-биле стратегтиг сессияның интеллектуалдыг партнеру база организатору кылдыр ажылдаан.

Улаштыр номчуур...
09.03.2023
Тыва спортчулар кикбоксингиге Россия чемпонадынга база бирги чери дээш маргылдаага киржир эргени чаалап алганнар
Тыва Республиканың чыынды командазы кикбоксингиниң «Лоу-кик» хевиринге Сибирь федералдыг округунуң чемпионадынга база бирги чери дээш маргылдаага чедиишкинниг киришкеш, Россия чемпонадынга база бирги чери дээш маргылдаага киржир эргени чаалап алганнар. 
Улаштыр номчуур...
08.03.2023
Владислав Ховалыг Марттың 8-зи-биле Тываның чурттакчыларынга байырын чедирген

Тыва Республиканың кадыннары! Бистиң эргим херээженнеривис!
Частың байырлалы – Бүгү делегейниң херээженнер хүнү-биле Силерге чүректиң ханызындан байыр чедирип тур мен! 

Улаштыр номчуур...
08.03.2023
Бүгү делегейниң херээженнер хүнүнүң бүдүүзүнде Тывада күрүне шаңналдарын тывыскан

В. Көк-оол атыг национал хөгжүм-шии театрынга, Бүгү делегейниң херээженнер хүнүнге тураскаадып, ТР-ниң Баштыңының Өөрүп четтириишкиннерин база Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын тыпсыр езулал болуп эрткен. 

Улаштыр номчуур...
07.03.2023
Тывада кадык камгалал талазы-биле айтырыгларлыг хамаатыларны хүлээп алыр неделя чоруп турар

«Чаңгыс демниг Россия» партияның регион салбырының баазазынга, марттың 6-дан 9 хүннеринде, кадык камгалалының талазы-биле айтырыгларлыг хамаатыларын хүлээп, оларга консультацияларны бээр.

Улаштыр номчуур...
07.03.2023
Тываның Баштыңы Арзылаң мөге Маадыр Монгуштуң мөчээни-биле кажыыдалын илереткен

Ат-сураглыг спортчу, Тыва Республиканың Арзылаң мөгези Маадыр Монгуштуң чүрээ 55 харлыында чүрээ турупкан дугайында кажыыдалдың медээзи бөгүн келген.

Улаштыр номчуур...
07.03.2023
Тываның школачылары Брянск облазында бичии маадыр Фёдорну деткээн ажык чагаажыгаштарын чоруткан

«Лидер» элээдилер төвүнде барып турар Тываның кадет корпузунуң сургуулдары аар балыгланза-даа, чүгле бодунуң эвес, а ийи уругнуң база амы-тынын камгалап кааш, ады-сураа бүгү чуртта алгый берген үе чергези Фёдорга өөрүп четтиргенин илереткен ажык чагааны чоруткан.

Улаштыр номчуур...
07.03.2023
Тываның Баштыңы ТР-ниң Дээди Хуралында бодунуң төлээзин томуйлаан

Экер-оол Манчын ТР-ниң Дээди Хуралында (парламентиде) Тываның Баштыңының төлээзи кылдыр томуйлаткан. 

Улаштыр номчуур...
07.03.2023
«БТК групп» компания Кызылда бүдүрүлге күчүзүн улгаттырар

Красноярскиниң экономиктиг шуулганының үезинде, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг база «БТК групп» АН-ның чиңгине директору Андрей Подопригорин инвестиция төлевилелин кады боттандырар дугайында керээге атты салганнар.Улаштыр номчуур...