RSS
07.03.2023
Тывада кадык камгалал талазы-биле айтырыгларлыг хамаатыларны хүлээп алыр неделя чоруп турар

«Чаңгыс демниг Россия» партияның регион салбырының баазазынга, марттың 6-дан 9 хүннеринде, кадык камгалалының талазы-биле айтырыгларлыг хамаатыларын хүлээп, оларга консультацияларны бээр.

Улаштыр номчуур...
07.03.2023
Тываның Баштыңы Арзылаң мөге Маадыр Монгуштуң мөчээни-биле кажыыдалын илереткен

Ат-сураглыг спортчу, Тыва Республиканың Арзылаң мөгези Маадыр Монгуштуң чүрээ 55 харлыында чүрээ турупкан дугайында кажыыдалдың медээзи бөгүн келген.

Улаштыр номчуур...
07.03.2023
Тываның школачылары Брянск облазында бичии маадыр Фёдорну деткээн ажык чагаажыгаштарын чоруткан

«Лидер» элээдилер төвүнде барып турар Тываның кадет корпузунуң сургуулдары аар балыгланза-даа, чүгле бодунуң эвес, а ийи уругнуң база амы-тынын камгалап кааш, ады-сураа бүгү чуртта алгый берген үе чергези Фёдорга өөрүп четтиргенин илереткен ажык чагааны чоруткан.

Улаштыр номчуур...
07.03.2023
Тываның Баштыңы ТР-ниң Дээди Хуралында бодунуң төлээзин томуйлаан

Экер-оол Манчын ТР-ниң Дээди Хуралында (парламентиде) Тываның Баштыңының төлээзи кылдыр томуйлаткан. 

Улаштыр номчуур...
07.03.2023
«БТК групп» компания Кызылда бүдүрүлге күчүзүн улгаттырар

Красноярскиниң экономиктиг шуулганының үезинде, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг база «БТК групп» АН-ның чиңгине директору Андрей Подопригорин инвестиция төлевилелин кады боттандырар дугайында керээге атты салганнар.Улаштыр номчуур...
07.03.2023
Хөмүр складтарын ажыдары, чөпшээрел чок бок төккен черлерни чок кылыры, суг хандырылгазының системазын тудары - Тываның ЧКА мурнады боттандырар угланыышкыннары

Печка одаар бажыңнарга хөмүр хандырылгазының төпчүткен системазын тургузуп, одаар чүүлге өртектерни кайы хамаанчок өстүрерин болдурбас дээш, республика эрге-чагыргазының дузазы-биле хөмүр шыгжаар черлер четкизин көвүдедир тудар ажылды Тыва 2023 чылда уламчылаар. 

Улаштыр номчуур...
06.03.2023
2022 чылда «Межегейхөмүр» компания Тываның бюджединче планнаанындан 6 катап хөй үндүрүгнү шилчиткен

«Межегейхөмүр» хөмүр-даш компаниязы» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилел республиканың каттышкан бюджединче 2022 чылда 83 млн ажыг рубль хемчээлдиг үндүрүг төлевирин кииргенин, Тываның Экономиктиг хөгжүлде яамызы дыңнаткан.

Улаштыр номчуур...
06.03.2023
Тывада хөй кижилер чыылган черлерге база социал объектилерге террорга удур айыыл чок чорукту бедидер

Тываның Чазаанга террорга удур комиссияның ээлчеглиг хуралы болуп эрткен. ТР-ниң Чазааның даргазының албан-хүлээлгезин күүседип турар Виталий Бартына-Садының башкарганы хуралда, комиссия кежигүннери 2019-2023 чылдарда Россия Федерациязында террорнуң идеологиязынга удур хөделириниң комплекстиг планының хемчеглерин эрткен чылын республикага канчаар боттандырганын чугаалашкан.

Улаштыр номчуур...
06.03.2023
Тывада эпидемиологтуг байдал экижизе-даа кызыгаарлаашкыннар ам-даа күштүг

Ооң мурнунда неделяга деңнээрге, Тывада чаа коронавирус халдавырындан аараан кижилер саны 56 хуу кызырылган. Росхереглелхайгааралының республикада эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчак февральдың 27-ден марттың 4-ке чедир COVID-19-тан аараан 132 таварылганы лаборатория бадыткаанын дыңнаткан.

Улаштыр номчуур...
06.03.2023
КЭФ-2023-те Тыва:  шуулганның төөгүзүнде  бүдүн регионнуң арга-шыдалын стратегтиг тускай сессияга бир дугаар таныштырган

XIX Красноярскиниң экономиктиг шуулганының бир шөлүн Тыва Республиканың хөгжүлдезинге тураскааткан. Тываның баштыңы Владислав Ховалыг байырын чедиргеш, Россия, Моол база Кыдаттың белдиринде онза геополитиктиг байдалдыг, бай-байлак арга-арыг, суг болгаш минерал-чиг эт курлавырларлыг республика - улуг болгаш каш янзы инвестиция төлевилелдерин эгелээринге онзагай баазалыг регион болуп турарын демдеглээн.

Улаштыр номчуур...
04.03.2023
Сибирьниң генерация компаниязы Тываның одалга-энергетика комплекизиниң хөгжүлдезинче 1,5 млрд рубльди киириштирер

Красноярскиниң экономиктиг шуулганының үезинде, Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг биле «Сибирьниң генерация компаниязы» КХН-ниң «Сибирьниң хөмүр энергетика компаниязы» АН-ның чиңгине директору Максим Басов, Тываның Чазаа биле Сибирьниң генерация компаниязының кады ажылдажылга керээзи езугаар Тыва Республиканың энергетика комплекизин кады хөгжүдерин дугурушканнар.

Улаштыр номчуур...
04.03.2023
«Техмашсервис» АН Тывага даг ажылдарынга ажыглаар чазылдырар бүдүмелдер бүдүрүлгезин эгелээр

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг «Техмашсервис» АН-ның чиңгине директору Игорь Тарабанов-биле Красноярскиниң экономиктиг шуулганының ийиги хүнүнде ужурашкан.

Улаштыр номчуур...
04.03.2023
Тываның бизнес ниитилежилгезиниң төлээлери биле Енисей Сибирин хөгжүдер корпорация удур-дедир кады ажылдаарын дугурушкан

Красноярскиниң экономиктиг шуулганының үезинде, Тываның Садыг-үлетпүр палатазы-биле Енисей Сибирин хөгжүдер корпорация кады ажылдажылга дугайында керээге атты салганнар.

Улаштыр номчуур...
04.03.2023
Тываның Чазаа биле Ажаалга банкызының Сибирь банкызы элээн каш дугуржулгаларны чарган

Красноярскиниң экономиктиг шуулганының стратегтиг сессиялар үезинде, республиканың эрге-чагыргазы Ажаалга банкызының Сибирь банкызы-биле кады ажылдажылга документизинге атты салганнар.

Улаштыр номчуур...
04.03.2023
«Абилимпикс»-2023 чемпионаттың регион чадазынга белеткел Тывада эгелээн

Кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг кижилер аразынга профессионал мергежилге «Абилимпикс» национал чемпионаттың регион чадазынга Тывада 163 кижи киржир. 

Улаштыр номчуур...