RSS
11.01.2024
Орус географтыг ниитилел Тывага мультимедийлиг аян-чорукче чалап турар

«Мир» төлевир системазының, Кужугет Шойгу аттыг Культурлуг фондунуң база республика чазааның деткиишкини-биле Орус географтыг ниитилелдиң 360 хемчээлге тырттырган тускай аян-чоруундан Тываның шупту чараш черлерин көрүп болур.

Улаштыр номчуур...
11.01.2024
Школаларның спортчу инфраструктуразын чаартыр ажылдарны Тыва бо чылын база уламчылаар

Тыва Республика бо чылын «Уруг бүрүзүнүң чедиишкини» төлевилел-биле 20 хире млн рубльди алырын регионнуң баштыңы Владислав Ховалыг дыңнаткан. 

Улаштыр номчуур...
10.01.2024
Тывада мал кыштаглаашкынын чидириг чок эртер дээш

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының январь 10-да медээзинден алырга, республикада мал кыштаглаашкыны ажырбас эртип турар. Малдың күш-деңгели чүгээр.

Улаштыр номчуур...
10.01.2024
Тывада ОРВИ база грипп аарыы эпидемиологтуг деңнелден 21,9 хуу эвээш

Чаа чылдың бирги неделязында Тывада ОРВИ-ден аараан 608, а грипптиң А хевиринден – 5, COVID-19-тан 9 кижи аараан деп, Росхереглекчилер хайгааралының регионалдыг эргелели эпидемиологтуг байдалга неделяның мониторинг түңнелин республиканың баштыңы Владислав Ховалыгга таныштырган.

Улаштыр номчуур...
10.01.2024
Тывага Чаа чылдың байырлалдарында онза болуушкуннар болбаан

Республика Баштыңы Владислав Ховалыгның удуртуп эрттиргени аппарат хуралында, байырлал хүннеринде амыдырал-хандырылганың бүгү-ле кол адырлары үрелиишкиннер чокка, турум ажылдаанын демдеглээн.

Улаштыр номчуур...
09.01.2024
ССРЭ-ниң составынче Тыва Арат Республиканың киргенинден бээр 80 чылын байырлаарын белеткеп эрттирер оргкомитетти Тывада тургускан

Республиканың баштыңы Владислав Ховалыг организастыг комитетти тургузар дугайында ТР-ниң Чазааның айтыышкынынга атты салган. ТР-ниң Чазааның даргазының оралакчызы Орлан Сарыглар ону удуртур. 

Улаштыр номчуур...
09.01.2024
Тываның Чазаанга эрткен байырлалдарның оперативтиг байдалын сайгарып чугаалашкан

Бөгүн Тываның Чазааның аппарат хуралында байырлалдың дыштаныр хонуктары канчаар эрткенин сайгарып чугаалашкан.

Улаштыр номчуур...
09.01.2024
Национал төлевилелдер боттанылгазы-биле Тывада элээн каш ФАП ажыглалче кирген

Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында, республиканың элээн каш суурларында чаа фельдшер-акушер пунктуларын байырлыы-биле ажыткан.

Улаштыр номчуур...
09.01.2024
Тываның Баштыңы «Россия 24» телеканалга интервьюзунда 2023 чылдың түңнелдерин таныштырган

Республика Баштыңы бүгү чуртта эң кол тема - тускай шериг операциязының киржикчилеринге көргүзүп турары деткимчезиниң база фронт чоогунда шериглерге ужуражылгаларының дугайында чугаадан эгелээн.    

Улаштыр номчуур...
08.01.2024
Тывада хүнннүң-не үнүүшкүннүг дежурстволар оперативтиг байдалды оожургаткан

Чаа чылдың хөй дыштаныр хүннеринде Тыва Республиканың Чазааның кежигүнннери бадылаттынган чурум ёзугаар чер-черлерже үнүүшкүннерни январь 8-ке чедир кылганнар.

Улаштыр номчуур...
08.01.2024
Тывада ужудукчу чок аппараттарны кылып эгелээн

Тывага бир ай бурунгаар ТШО-нуң хоочуну ужудукчу чок аппараттарны кылып эгелээн, ону деткиир бис деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг демдеглээн. 

Улаштыр номчуур...
07.01.2024
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республиканың чурттакчы чонунга Рождество байырлалын таварыштыр байырын чедирген

Хүндүлүг, чаңгыс чер чурттугларым!

Силерге сеткилимниң ханызындан Рождество байырлалын таварыштыр байырым чедирдим.


Улаштыр номчуур...
06.01.2024
Россияның алдарлыг артизи, Тываның Улустуң артизи Анна Оюновна Шириин-оол чок болган

Тываның Баштыңы база республика чазааның кежигүннери Россия Федерациязының алдарлыг артизи, Тыва Республиканың Улустуң артизи В.Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрының артизи Анна Оюновна Ширин-оол 78 харлап чорааш, чырык өртемчейден чарлып чорутканы-биле чок улузунга ханы кажыыдалын илереткен.

Улаштыр номчуур...
05.01.2024
55-ки мотоадыгжы бригадага «гвардейжи» деп хүндүлүг атты тывыскан

Россия Федерациязының Президентизи 55-ки аңгы мотоадыгжы бригадага (дагжы) «гвардейжи» деп хүндүлүг атты тыпсыр дугайында чарлыкка атты салган. 

Улаштыр номчуур...
31.12.2023
Владислав Ховалыг Чаа чыл-биле Тываның чурттакчыларынга байыр чедирген

Тываның Баштыңы «Азия төвү» архитектурлуг комплекстиң чанындан чаңгыс чер чурттуглары-биле кады республиканың чонунга байырын чедирген. 

Улаштыр номчуур...