RSS
05.12.2022
Тывада ТШО киржикчилери чаңгыс чер-чурттугларынга Чаа чылдың белектерин белеткеп эгелээн

Шериг албанныгларның өг-бүлелеринге дуза көргүзер республиканың каттышкан штавы тускай шериг хөделиишкиннериниң киржикчилеринге база оларның өг-бүлелеринге Чаа чылдың белээн чыггаш, чорудар талазы-биле белеткел ажылдарын эгелээн. 

Улаштыр номчуур...
05.12.2022
Тываның автооруктарында чылыгар черлерни ажылдаткан

Тыва Республиканың автомобиль оруктарының эргелели регион болгаш муниципалдар аразында оруктарда чылыгар черлер кылыр дөрт вахта турлаан ажытканын дыңнаткан.

Улаштыр номчуур...
05.12.2022
«Чаңгыс демниг Россия» партияның Тывада Хөй-ниити хүлээп алыышкыны декаданы ажыткан

Декабрь 1-де, «Чаңгыс демниг Россия» партияның үндезилеттинген хүнүнде, ооң Хөй-ниити хүлээп алыр чери чон хүлээр декаданы эгелээн. Партияның регион политчөвүлелиниң секретары Владислав Ховалыг айтырыгларлыг болгаш санал-оналдарлыг хамаатыларны бирги хүнүнде хүлээп алган. 

Улаштыр номчуур...
05.12.2022
2022 чылда национал төлевилелдер күүселдези-биле Тывада 30 км автооруктарны септеп чаарткан
2022 чылда «Айыыл чок болгаш шынарлыг оруктар» национал төлевилел күүселдези-биле Тывада 30,296 км оруктарны септээнин ТР-ниң Орук-транспорт комплекизиниң яамызы дыңнаткан.
Улаштыр номчуур...
05.12.2022
Тываның Тожу кожуунда чаа генераторларны ажылдаткан

Республика Баштыңының даалгазы-биле саткан 500 кВт күчүлүг чаа дизельдиг генераторлар Тывага чедип кээри билек, Тожу кожуунче ол-ла дораан чоруткан. Генераторларны тургузуп, белеткээри-биле бүгү күштү ынаар октаан.

Улаштыр номчуур...
03.12.2022
Тыва Республиканың автооруктарында чылныр черлерни ажылдаткан

Тыва Республиканың автомобиль оруктарының эргелели регион болгаш муниципалдар аразында оруктарда чылыгар черлер кылыр дөрт вахта турлаан ажытканын дыңнаткан. Агаарның сооп келгени-биле, “Урал” улуг машианаларда көжүп чоруур чылыгар пунктуларны база автокыштагларда чылыг өрээлдерни тускайлаан.

Улаштыр номчуур...
03.12.2022
Тываның чурттакчыларынга болгаш аалчыларынга таарымчалыг болзун дээш Дөгээ дааның баарын чаагайжыткан

Тыва Республиканың найысылалының чараш черлериниң бирээзи - Дөгээ дааның чоок-кавын чаагайжыдар шупту ажылдар доозулган. Кызылдың эң бедик чери республиканың аалчыларын бодунче чыыра тырттып турар.

Улаштыр номчуур...
02.12.2022
Тывада туризмден орулгалар 2022 чылда 71 хуу өскен

Тываның Баштыңы республиканың туризм агентилелиниң удуртукчузу Ай-Хан Догур-оол-биле ужурашкан. Сентябрь төнчүзүнде, Владислав Ховалыг регионнуң турисчи адырының хөгжүлде айтырыглары-биле дорт ажылдаар тускай ведомствону чазак структуразынга хевирлээр шиитпирни үндүрүп, ооң удуртукчузунга Кызыл кожууннуң чагырга даргазынга билдилиг ажылдаан Ай-Хан Догур-оолду томуйлаанын сагындыраал.

Улаштыр номчуур...
02.12.2022
Тываның эпидемиологтары грипп көдүрүлбээнде тарыдып алырын сүмелээн

Росхереглел хайгааралының Тывада эргелелиниң медээзи-биле алырга, ооң мурнунда чеди хонукка бодаарга, эрткен неделяда Кызылда ОРВИ-ден аараан 778 таварылга бүрүткеттинген, республика эпидемиологтуг байдалда четпээн.

Улаштыр номчуур...
02.12.2022
Хову-Аксының чылыг четкизинде озал-ондакты дыка дүрген чайлаткан

Тывада «ЧЭК-4» башкарыкчы компанияның ажылдакчылары 3,7 муң чурттакчылыг Хову-Аксы суурнуң чылыг шугумунда чара тевер деп барган черни үе шаанда тыпкаш, септеп, мергежилдиин болгаш шалыпкынын көргүскен.

Улаштыр номчуур...
01.12.2022
Тываның Араттың революсчу шериг оркестриниң хөгжүмчүзү Петр Иванков 95 харлаан

Петр Иванков 1942 чылдың апрель 1-де Тываның Араттың революсчу шерииниң одуруунга хөгжүмчү болуп шериг албанын эгелээн. Шериг албанынче кирер дээш, ийи харны немеп алган. Труба ойнакчызы аныяк-чалыы Иванковтуң  оркестри Тыва Арат Республиканың найысылалында бүгү-ле байырлыг хемчеглерге киржип турган.

Улаштыр номчуур...
01.12.2022
РФ-тиң Чазаа Тываның чонну ажылга хаара тудар төптерниң чаартылгазынче акша-хөреңгини тускайлаан

Чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төптерни эде чаартырының ийиги чадазынче регионнар аразындан Тыва Республика кирген.
РФ-тиң Чазааның даргазы Михаил Мишустин 17 субъектиге 3,3 млрд рубль хемчээлдиг субсидияны бээр дугайында доктаалга атты салган. 

Улаштыр номчуур...
01.12.2022
Тываның школаларының автопарыгында чаа автобустар немешкен

Тываның эвээш комплектилиг көдээ школаларының, школа-интернаттарның, лицейлерниң база республиканың немелде өөредилге төвүнүң директорлары чаа школа автобустарын хүлээп алган. 

Улаштыр номчуур...
30.11.2022
Тывада 2023 чылда болгаш 2024–2025 планныг чылдарда республика бюджединиң  төлевилелиниң хөй-ниити дыңнаашкыннары болуп эрткен

Чазак кежигүннери биле Дээди Хурал депутаттарының 30 хонук кады ажылдаанының соонда, 2023 чылда болгаш 2024–2025 планныг чылдарда Тыва Республика бюджединиң төлевилелиниң бирги номчулгазының хөй-ниити дыңнаашкыннары болуп эрткен. 

Улаштыр номчуур...
30.11.2022
Тываның Баштыңы «Серебрянка» санаторийде реабилитация эртип турар шериг оолдарга ужурашкан

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ооң даалгазы-биле ажылдап кылган “ногаан коридор-биле” «Серебрянка» санаторийинде кадыын быжыглап чыдар тускай шериг операциязының киржикчилери тыва шериглерге база эки турачыларга барып ужурашкан. 

Улаштыр номчуур...