RSS
21.06.2016
ШОЛБАН КАРА-ООЛ – КРЕМЛЬ РЕЙТИНГИЗИНДЕ ДЭЭРЕЛЕРНИҢ БИРЭЭЗИ
 РФ-тиң Президентизиниң администрациязынга чоок хамааты ниитилел сайзырадылгазының фондузу губернаторларның дээштииниң ээлчеглиг, 14-кү рейтингизин үндүрген. Сибирь федералдыг округтан дээрелерниң санынче Кузбасстың, Тываның, Томск областың болгаш Хакасияның удуртукчулары кирген. Кошкак олганнарның (аут­сайдерлерниң) аразында – Красноярск крайның, Омск болгаш Иркутск областарның губернаторлары.
Улаштыр номчуур...
20.06.2016
Тываның бюджединиң күсели-биле Мөңгүн-Тайганың электри хандырылгазын күштелдирер деп Шолбан Кара-оол айыткан
 Тываның Чазаа чаңгыс аай электри четкилери-биле харылзаа чок болгаш дизель генератор дузазы-биле электри энергиязын ап турар чедери берге Мөңгүн-Тайга кожуунга турум электри хандырылгазын катап тургузарынга дузалажыр.
Улаштыр номчуур...
20.06.2016
Шолбан Кара-оол Карелияның Баштыңы биле Москваның мэринге Сямозеро  хөлге чаштарның айыыл-халапка таварышкаш  мөчээни-биле кажыыдалын илереткен
 Карелия Республиканың девискээринге болган озал-ондактың ужун, кижилерниң мөчээни-биле июнь 20-ниң хүнүн Карелияга болгаш Москвага Кажыыдал хүнү кылдыр чарлаан.
Улаштыр номчуур...
16.06.2016
Шолбан  Кара-оол эмчилерге күрүне шаңналдарын тыпсып, Тываның эмчилер ниитилежилгезин аарыг кижилерже кичээнгейни углаарын кыйгырган
 Эмчи ажыдакчызының хүнүнге тураскааткан байырлыг хурал Тываның найысылалынга эрткен. Чазак даргазы Шолбан Кара-оол чыылганнарга байырны чедигеш, күрүне шаңналдарын байырлыг байдалда тывыскан.
Улаштыр номчуур...
16.06.2016
Тываның найысылалынга бир поликлиниканы немей тудар
 Тываның найысылалының эң улуг микрорайонунуң бирээзи – Южный бо чоокку үеде боду поликлиникалыг апаар. Шолбан Караоол ТР-ниң саң-хөө сайыды Орлан Достай-биле 2016 чылда республика бюджединиң дугайында хоойлуже немелделер база өскерилгелер киирерин сайгарып тура, шак ындыг шииитпирни хүлээп алган.
Улаштыр номчуур...
16.06.2016
Шолбан Кара-оол: "Мээң командам - кандыг-даа үзел-бодалдыг кижилерлиг бүгү Тыва-дыр"
 Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол регион болгаш муниципалитет массалыг информация чепсектериниң (МИЧ-лериниң) кол редакторларының клувунуң ээлчеглиг хуралынга киришкен.
Улаштыр номчуур...
15.06.2016
Тыва аныяк өг-бүлелерге чаа бажың тудуп алырынга акшаландырыышкынның хемчээлин улгаттырган
 Республика Баштыңының албан хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол, аныяк өг-бүлелерни чурттаар чер-биле хандырар программаны боттандырарынга немелде акшаландырыышкынны үндүрери-биле, республика бюджединче өскерлиишкин кииргениниң дугайында хоойлуга атты бөгүн салган.
Улаштыр номчуур...
15.06.2016
Тываның  Баштыңы Президентиниң кадет училищезинче дужаап кирер салым-чаяанныг өскүстерни тыпкан башкыларны деткиир
 Вторникте Чазакка, аппарат хуралында, ТР-ниң Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол Тываның кожууннары-биле видеоконференцияны эрттирип, школаларда ЕГЭ-ниң эртип турарынга доктааган. Оон аңгыда Кызылдың президент кадет училищезинче дужаап кирериниң айтырыгларынче онза кичээнгейни угландырган.
Улаштыр номчуур...
15.06.2016
Сибирьниң база Тываның дээди өөредилге черлеринге шериг факультеди биле кафедраны  тургузар
 МОСКВА, июнь 14 —Новости РИА. Эрге-хоойлу информациязының албан езузунуң интернет-порталында, Сибирьниң федералдыг университединге база Тываның күрүне университединге шериг өөредилгезиниң факультеди — шериг кафедразын ажыдар дугайында айтыышкын парлаттынган.
Улаштыр номчуур...
14.06.2016
Азияның төвүнде Улуг-Хемниң эриинге, Россия хүнүнде, күрүне шаңналдарын байырлыг байдалга тывыскан
 «Азия төвү» скульптура комплекизиниң чанынга, Россия хүнүнде күрүне шаңналдарын байырлыг байдалда тывыскан. Тыва Республиканың Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол чыылганнарга база шаңнал алганнарга Россия хүнү-биле байырны чедирип, чылыг сөстерни дамчыткан.
Улаштыр номчуур...
14.06.2016
Шолбан Кара-оол назы четпээннер херектериниң талазы-биле комиссияның ажылын шүгүмчүлээн
 Вторникте, аппарат хуралында, Чазак даргазы Шолбан Кара-оол муниципалдыг тургузуглар чагыргаларында назы четпээннер херектериниң талазы-биле комиссияларның ажылын шүгүмчүлээн.
Улаштыр номчуур...
12.06.2016
Шолбан Кара-оол Тываның аалчыларынга  база чаңгыс чер чурттугларынга база байыр чедирген!
Хүндүлүг хамаатылар! Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! 
 Ниити-национал кол байырлал — Россия хүнү-биле силерге байыр чедирип тур мен! 1990 чылдың бо хүнүнде Россия Федерациязының күрүне бот-догуннаашкынының дугайында декларцияны хүлээп алган. Ол болуушкун политиктиг тургузугга болгаш экономиктиг үндезиннерге, улуг чурттуң үнелиг угланыышкыннарынга көскү өскерилгелерниң эгезин салган, чаа— делегейге ажык, хостуг болгаш күштүг Россияны тургузарынга орукту ажыткан.
Улаштыр номчуур...
10.06.2016
Россия хүнүнге тураскааткан хемчеглерниң ПЛАНЫ
 ИЮНЬ 12 
 Ярмарка-садыглажылга – Советтиг Тываның 5 чылы аттыг стадионнуң мурнунга 10.00 шакта.
 Кызыл хоорайның күш-ажылчы коллективтериниң база аңгы-аңгы чоннарның киржилгези-биле спартакиада – Советтиг Тываның 5 чылы аттыг стадионга 10.00 шакта
Улаштыр номчуур...
10.06.2016
Новосибирскиге Шолбан Кара-оол Үлетпүр хөгжүлдезиниң фондузу-биле кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салган
 Новосибирск хоорайга, «Технопром-2016» технологтуг хөгжүлде талазы-биле делегей форумунга, республика баштыңының хүлээлгезин түр када күүседип Шолбан Кара-оол биле Фондунуң директору Алексей Комиссаров ужурашкаш, Тываның Чазаа биле Үлетпүр хөгжүлдезиниң фондузунуң аразында кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салганнар.
Улаштыр номчуур...
10.06.2016
РФ-тиң 85 регионунуң аразындан Тыва социал-политиктиг турум байдалы-биле 12-ги черде
 «Петербургская политика» фондунуң 2012 чылдың күстен бээр ай санында чорудуп турары, Россия Федерациязының шупту субъектилеринде социал-политиктиг турум чоруктуң рейтингизинде Тыва 13-кү черден, май айда 12-ги черже көдүрүлген.
Улаштыр номчуур...