RSS
16.06.2016
Тываның найысылалынга бир поликлиниканы немей тудар
 Тываның найысылалының эң улуг микрорайонунуң бирээзи – Южный бо чоокку үеде боду поликлиникалыг апаар. Шолбан Караоол ТР-ниң саң-хөө сайыды Орлан Достай-биле 2016 чылда республика бюджединиң дугайында хоойлуже немелделер база өскерилгелер киирерин сайгарып тура, шак ындыг шииитпирни хүлээп алган.
Улаштыр номчуур...
16.06.2016
Шолбан Кара-оол: "Мээң командам - кандыг-даа үзел-бодалдыг кижилерлиг бүгү Тыва-дыр"
 Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол регион болгаш муниципалитет массалыг информация чепсектериниң (МИЧ-лериниң) кол редакторларының клувунуң ээлчеглиг хуралынга киришкен.
Улаштыр номчуур...
15.06.2016
Тыва аныяк өг-бүлелерге чаа бажың тудуп алырынга акшаландырыышкынның хемчээлин улгаттырган
 Республика Баштыңының албан хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол, аныяк өг-бүлелерни чурттаар чер-биле хандырар программаны боттандырарынга немелде акшаландырыышкынны үндүрери-биле, республика бюджединче өскерлиишкин кииргениниң дугайында хоойлуга атты бөгүн салган.
Улаштыр номчуур...
15.06.2016
Тываның  Баштыңы Президентиниң кадет училищезинче дужаап кирер салым-чаяанныг өскүстерни тыпкан башкыларны деткиир
 Вторникте Чазакка, аппарат хуралында, ТР-ниң Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол Тываның кожууннары-биле видеоконференцияны эрттирип, школаларда ЕГЭ-ниң эртип турарынга доктааган. Оон аңгыда Кызылдың президент кадет училищезинче дужаап кирериниң айтырыгларынче онза кичээнгейни угландырган.
Улаштыр номчуур...
15.06.2016
Сибирьниң база Тываның дээди өөредилге черлеринге шериг факультеди биле кафедраны  тургузар
 МОСКВА, июнь 14 —Новости РИА. Эрге-хоойлу информациязының албан езузунуң интернет-порталында, Сибирьниң федералдыг университединге база Тываның күрүне университединге шериг өөредилгезиниң факультеди — шериг кафедразын ажыдар дугайында айтыышкын парлаттынган.
Улаштыр номчуур...
14.06.2016
Азияның төвүнде Улуг-Хемниң эриинге, Россия хүнүнде, күрүне шаңналдарын байырлыг байдалга тывыскан
 «Азия төвү» скульптура комплекизиниң чанынга, Россия хүнүнде күрүне шаңналдарын байырлыг байдалда тывыскан. Тыва Республиканың Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол чыылганнарга база шаңнал алганнарга Россия хүнү-биле байырны чедирип, чылыг сөстерни дамчыткан.
Улаштыр номчуур...
14.06.2016
Шолбан Кара-оол назы четпээннер херектериниң талазы-биле комиссияның ажылын шүгүмчүлээн
 Вторникте, аппарат хуралында, Чазак даргазы Шолбан Кара-оол муниципалдыг тургузуглар чагыргаларында назы четпээннер херектериниң талазы-биле комиссияларның ажылын шүгүмчүлээн.
Улаштыр номчуур...
12.06.2016
Шолбан Кара-оол Тываның аалчыларынга  база чаңгыс чер чурттугларынга база байыр чедирген!
Хүндүлүг хамаатылар! Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! 
 Ниити-национал кол байырлал — Россия хүнү-биле силерге байыр чедирип тур мен! 1990 чылдың бо хүнүнде Россия Федерациязының күрүне бот-догуннаашкынының дугайында декларцияны хүлээп алган. Ол болуушкун политиктиг тургузугга болгаш экономиктиг үндезиннерге, улуг чурттуң үнелиг угланыышкыннарынга көскү өскерилгелерниң эгезин салган, чаа— делегейге ажык, хостуг болгаш күштүг Россияны тургузарынга орукту ажыткан.
Улаштыр номчуур...
10.06.2016
Россия хүнүнге тураскааткан хемчеглерниң ПЛАНЫ
 ИЮНЬ 12 
 Ярмарка-садыглажылга – Советтиг Тываның 5 чылы аттыг стадионнуң мурнунга 10.00 шакта.
 Кызыл хоорайның күш-ажылчы коллективтериниң база аңгы-аңгы чоннарның киржилгези-биле спартакиада – Советтиг Тываның 5 чылы аттыг стадионга 10.00 шакта
Улаштыр номчуур...
10.06.2016
Новосибирскиге Шолбан Кара-оол Үлетпүр хөгжүлдезиниң фондузу-биле кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салган
 Новосибирск хоорайга, «Технопром-2016» технологтуг хөгжүлде талазы-биле делегей форумунга, республика баштыңының хүлээлгезин түр када күүседип Шолбан Кара-оол биле Фондунуң директору Алексей Комиссаров ужурашкаш, Тываның Чазаа биле Үлетпүр хөгжүлдезиниң фондузунуң аразында кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салганнар.
Улаштыр номчуур...
10.06.2016
РФ-тиң 85 регионунуң аразындан Тыва социал-политиктиг турум байдалы-биле 12-ги черде
 «Петербургская политика» фондунуң 2012 чылдың күстен бээр ай санында чорудуп турары, Россия Федерациязының шупту субъектилеринде социал-политиктиг турум чоруктуң рейтингизинде Тыва 13-кү черден, май айда 12-ги черже көдүрүлген.
Улаштыр номчуур...
09.06.2016
Тываның найысылалының солагай талакы дачалар районунда уруглар садының тудуу кидин-түлүк
 160 уругга уруглар садының объектизинде ажылдар план-биле чоруп турарын Тываның Тудуг дыңнаткан. 
  Күрүне чагыы езугаар, 2015 чылдың төнчүзүнде, «БЕНКОНС» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилел назы четпээн уруглар албан чериниң тудуун эгелээн. Ниити түңү 160 млн. рубль өртектиг объектиниң төлевилелин «Аванград» КХН кылган. Күрүне керээзинде айыттынган хуусаа езугаар тудуг ажылдары бо чылдың август айда доостур ужурлуг.
Улаштыр номчуур...
09.06.2016
 РФ-тиң Күш-ажыл яамызы Тывада албан езузу-биле ажыл чок чоруктуң  саны кызырылганын демдеглээн
Күш-ажыл рыногунуң неделя санында кылып турар мониторингизинден алгаш көөрге, бүрүткеткен ажыл чок чоруктуң деңнели май төнчүзүнде элээн эвээжээн.
Улаштыр номчуур...
09.06.2016
Шолбан Кара-оол «Технопром-2016» технологтуг хөгжүлдениң делегей форумунга киржир
 Тываның Баштыңының албан хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол, июнь 9-та, Новосибирск хоорайга ажыттынар «Технопром-2016» технологтуг хөгжүлде талазы-биле делегей форумунуң ажылынга киржир.
Улаштыр номчуур...
09.06.2016
Тыва: «Чаңгыс демниг Россия» партиязындан губернаторнуң баш удур бадылаашкынында Шолбан Кара-оол мурнап турар
 «Чаңгыс демниг Россия» партиязындан Тываның Баштыңының хуусаадан эрте соңгулдаларынга киржир кандидатты тодарадырының талазы-биле баш удур бадылаашкынга Шолбан Кара-оол мурнуку одуругну ээлеп турар.
Улаштыр номчуур...