RSS
14.05.2019
Тывада «Араттарны деткиир системаны тургузары болгаш көдээ кооперацияны хөгжүдери» федералдыг төлевилел боттанып эгелээн
Республика девискээринде «Араттарны деткиир системаны тургузары болгаш көдээ кооперацияны хөгжүдери» федералдыг төлевилелдиң хемчеглери боттанып эгелээнин Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы көдээ ажыл-агый бараан бүдүрүкчүлеринге дыңнаткан.
Улаштыр номчуур...
14.05.2019
Чума талазы-биле эпидемиологтуг байдал дугайында
Россияның хереглекчилер хайгааралының Тыва Республикада эргелелиниң, Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының, Тываның чумага удур станциязының, Гигиена болгаш эпидемиология төвүнүң, Халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниң эпидемиолог эмчилери база тус чер эрге-чагырга органнарының харыысалгалыг ажылдакчылары кирген команда Өвүр, Мөңгүн-Тайга база Тес-Хем кожууннарның чурттакчы чонунда тайылбыр ажылын чорудуп турар.
Улаштыр номчуур...
13.05.2019
Тывада часкы хову ажылдарының дугайында
Республиканың көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери дараазында организастыг база белеткел ажылдарын чоруткан:
Улаштыр номчуур...
13.05.2019
Тываның Чазаа узун дыштаныр хүннерниң түңнелин үндүрген
Майның узун дыштаныр хонуктары доозулган. Май 13-те Чазакка эрткен видеоселектор хуралында Май 1 биле 9-туң байырлал хемчеглери организастыг эрттип, хөй чонну – 84700 кижини (бүгү республикада) хаара тутканын дыңнаткан.
Улаштыр номчуур...
13.05.2019
Тывада арга-арыгже кирерин хораан өртке удур онза чурум уламчылавышаан
2019 чылдың май 1-ден 21-ге чедир Тыва Республиканың девискээринде арга-арыгже кирерин хораан өртке удур онза чурум чоруп турар.
Улаштыр номчуур...
09.05.2019
Тываның Баштыңының Улуг Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини
Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым база республиканың аалчылары! Тиилелге хүнү-биле силер бүгүдеге байыр чедирип тур мен.
Улаштыр номчуур...
08.05.2019
Ада-чурттуң Улуг дайынында тиилээн шериглерниң Кызылда тураскаалынга боодал чечектерни салган
Май 8-тиң бирги чартыында, Ада-чурттуң Улуг дайынында тиилекчи шериглерниң тураскаалынга боодал чечектерни салыр езулал болуп эрткен.
Улаштыр номчуур...
08.05.2019
Тывага эртер Тиилелге чыскаалын Интернетке дорт дамчыдар
Тыва Республиканың Чазаа доктаамал кады ажылдап чоруур эштежилгелери - «Тува 24» телеканал, Информастыг технологиялар төвү, «Тывахарылзааинформ» АН, РЦТО-биле май 9-та Тиилелгениң 74 чылынга тураскааткан чыскаалдың онлайн-дамчыдылгазын чорудар.
Улаштыр номчуур...
08.05.2019
Тываның Баштыңы “Тиилелгениң диктантызы” акцияга киришкен
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол май 7-де, Россияның 83 регионунга база 23 даштыкы чурттарга эрткен “Тиилелгениң диктантызы” акцияга киришкен.
Улаштыр номчуур...
07.05.2019
Тывада эрге-хоойлу культуразын бедидер талазы-биле күрүне политиказының концепциязын ажылдап кылыр
Тыва Республиканың Конституция хүнүнге тураскаадып “Тыва Республикада эрге-хоойлу культуразын бедидериниң дугайында” деп эртем-практиктиг конференция Тываның Чазак бажыңынга болуп эрткен.
Улаштыр номчуур...
01.05.2019
Тыва Республиканың Баштыңының Май 1  байырлалы-биле байыр чедириишкини
Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы-биле хүндүлүг, чаңгыс чер-чурттугларым!
Улаштыр номчуур...
30.04.2019
Тывада шупту удуртукчулар майның дыштаныр хонуктарында мөөңнежип ажылдаарын дааскан
Тываның муниципалдыг тургузуглар удуртукчулары майның узун дыштаныр хонуктарында ажылдаар. Тываның чону майның 1-ден 6-га база 9-тан 12-ге чедир дыштаныр.
Улаштыр номчуур...
30.04.2019
Тыва Республиканың девискээринде арга-арыг өрттери чок
Тыва Республиканың арга-арыг фондузунуң черлеринде 2019 чылдың апрель 28-тиң хүнү-биле алырга, чаңгыс-даа өрт болбайн турар.
Улаштыр номчуур...
30.04.2019
Тывада саргыга ызырткан кижилерниң саны көвүдээн
Саргы энцефалиди. Саргыга ызырткан кижилерниң саны эрткен неделяга деңнээрге 60,3 хуу (68 кижи) көвүдээн,
Улаштыр номчуур...
30.04.2019
Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый яамызынга республиканың үрезин фондузун тургузар даалганы берген
Республиканың үрезин фондузун тургузар көдээ ажыл-агый бүдүрүрүлгезин шилип тывар даалганы көдээ ажыл-агый яамызынга Тываның Баштыңы берген. Тывага үрезин шыгжаар дериг-херексел болгаш технологиялар садып алыр тускай акша-хөреңгини шилип алган ажыл-агыйга бээр деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.
Улаштыр номчуур...