Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Медээлер

2022 чылда “Көдээ суурнуң башкызы” программага киржиринче Тывадан 18 башкы кордап турар 06.06.2022 2022 чылда “Көдээ суурнуң башкызы” программага киржиринче Тывадан 18 башкы кордап турар
Көдээ черлерге бо чоокку 5 чылда ажылдап чоруурунга чөпшээрешкен программаның конкурсантылары июнь 15-ке чедир, орус база литература, математика база физика, англи дыл, математика база информатика, төөгү база ниитилел билиглери, биология база химия башкылары бооп чаа өөредилге чылында ажылдаар кылдыр школаның администрациязы-биле күш-ажыл керээзин чарар ужурлуг.

Экология яамызы бойдус чурумал темазынга "Эко-объектив” фоточуруктар мөөрейин эрттирип турар 05.06.2022 Экология яамызы бойдус чурумал темазынга "Эко-объектив” фоточуруктар мөөрейин эрттирип турар
Тыва Республиканың Арга-арыг болгаш бойдус ажыглалының яамызы Экологтуң хүнүнге тураскаадып “Эко-көрүш” ("Эко-объектив”) деп фоточуруктар мөөрейин чарлаан.

Тываның активчилери Экологтуң хүнүнде субботникти организастаан 05.06.2022 Тываның активчилери Экологтуң хүнүнде субботникти организастаан
Бүгү Россияда Экологтуң хүнүнде «Тываның энерелдиг чүректери “ аныяктар шимчээшкининиң активчилери Тываның көдээ ажыл-агый болгаш политиехниктиг техникумнарының студентилери-биле кады найысылалдың аргы-силиин тудуп, арыглаашкын ажылдарын организастаан. Ниитизи-биле 80 шоодай бокту чыып, ону чүдүргеннер.

Экологтуң хүнүн бойдус камгалалының аңгы-аңгы хемчеглери-биле демдеглээри чаңчыл болу берген 05.06.2022 Экологтуң хүнүн бойдус камгалалының аңгы-аңгы хемчеглери-биле демдеглээри чаңчыл болу берген
Чылдың-на июнь 5-те – Экологтуң хүнүн бойдус камгалалының аңгы-аңгы хемчеглери-биле демдеглээри чаңчыл болу берген. Бо чылын Экологтуг хүнде арыглаашкынның, чаагайжыдылганың, ногаажыдылганың хемчеглерин база бойдус тамазынга чуруктар чуруунуң акциязын чарлап, ону калбаа-биле демдеглеп эрттирип турар. Эртенги сериин-биле кады албан черлериниң дыка хөй ажылдакчылары, сургуулдар арыглаашкын акцияларынче үнген.

Тывага хамнаашкынның «Дунгур» бирги российжи фестивалы болуп эртер 03.06.2022 Тывага хамнаашкынның «Дунгур» бирги российжи фестивалы болуп эртер
Фестивальдың киржикчилери болгаш аалчылары тыва культураның чарылбас кезээ - хамнаашкын таварыштыр республика-биле чоок таныжар аргалыг. Июньнуң 20-22 хүннеринде «Дунгур» фестивалы «Алдын-Булак» этнокультура комплекизинче Россияның аңгы-аңгы булуңнарындан хамнарны хаара тудар.

Тывада арга-арыг өрттерин өжүреринге чаъстар дузалаан 03.06.2022 Тывада арга-арыг өрттерин өжүреринге чаъстар дузалаан
Тываның Чазаа июнь 5-те төнер турган арга-арыг өрттеринге удур онза чурумну хуусаазы четпээнде соксаткан. Арга-арыг өрттеринге удур туржуп турган өртчүлерниң ажылын суггур чаъстар чиигедип, ону өжүреринге дузалаан. 

Тываның кызыгаарында Моолдан чума кирген таварылганы чок кылырынга өөредилгени эрттирген 03.06.2022 Тываның кызыгаарында Моолдан чума кирген таварылганы чок кылырынга өөредилгени эрттирген
Росхереглел хайгааралының ТР-де эргелели, ТР-ниң Кадык камгалал яамызы, Тываның чумага удур станциязы, Россияның ФАА ТР-де Кызыгаар эргелели, Каайлы албаны, ТР-де ИХЯ ажылдакчыларының киржилгези-биле, кожа күрүнеден чума кирген таварылганы узуткап чок кылырынга чурттар аразының өөредиглиг белеткели үш дугаар болуп эрткен.

Тывада хереглел барааннарының өртээ чыл эгезинден 9,9 хуу өскен 03.06.2022 Тывада хереглел барааннарының өртээ чыл эгезинден 9,9 хуу өскен
2022 чылдың баштайгы дөрт айында Тывада барааннар база ачы-дуза өртектери Россияда ортумак деңнелден оожум өзүп турар. Чыл эгезинде чуртта инфляцияның деңнели 11,7 хуу болган болза, Тывада ол апрельде 9,9 хуу болган.

Тывада хостуг хүрешке бүгү Россия чемпионадынга ажылдаар волонтерлар чыылдазы эгелээн 02.06.2022 Тывада хостуг хүрешке бүгү Россия чемпионадынга ажылдаар волонтерлар чыылдазы эгелээн
ТР-ниң Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилели база республиканың Спорт яамызы июньнуң 24-тен 27 хүннеринде Кызыл хоорайга болуп эртер хостуг хүрешке Россия чемпионадын организастап база эрттиреринге дузалажыр волонтерлар штавынче чыылданы чарлаан.

2021 чылдың январь-апрельге деңнээрге Тыва чуртталга бажыңнарын киирерин 3,9 катап көвүдеткен 02.06.2022 2021 чылдың январь-апрельге деңнээрге Тыва чуртталга бажыңнарын киирерин 3,9 катап көвүдеткен
2022 чылдың январь-апрельде социал-экономиктиг хөгжүлдениң түңнелдерин Тываның Чазаанга үндүрген.

Тываның найысылалында аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүреринге ийи бажың белен 02.06.2022 Тываның найысылалында аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүреринге ийи бажың белен
Кызылда “аварийлиг” бажыңнардан база “өскүс уруглар” категорияга хамааржыр хамаатыларның көжүп кирери Иркутская кудумчузунда хөй аалдыг ийи бажыңның тудуу доозулган.

Тывада шээр малдың баш саны 3,1 хуу өскен 02.06.2022 Тывада шээр малдың баш саны 3,1 хуу өскен
Тываның көдээ ажыл-агыйы көдээ ажыл-агый продукциязының бүдүрүлгезинде эки туружун салбаан – эрткен чылдың январь-апрельге деңнээрге ол 1 хуу көвүдээн (2020 чылдың январь-апрельге деңнээрге – 2,8).

 Тывада үлетпүр бүдүрүлгези 4 ай иштинде 29,3 хууга өскен 02.06.2022 Тывада үлетпүр бүдүрүлгези 4 ай иштинде 29,3 хууга өскен
2022 чылдың бирги кварталында үлетпүр бүдүрүлгезиниң өзүлде темпизи-биле Тыва Сибирь реионнарындан мурнуку черже үнген. Росстаттың дыңнадыы-биле алырга, январь – апрельде республикада үлетпүр бүдүрүлгезиниң индекизи эрткен чылга хамаарыштыр 129,3 хуу болган.

Кызылга ыяштан сиилбилгениң «Уран балды» мөөрейи болуп эртер 01.06.2022 Кызылга ыяштан сиилбилгениң «Уран балды» мөөрейи болуп эртер
Алдан-Маадыр аттыг Национал музейи уран шеверлерни ыяштан чазанып-сиилбиириниң «Уран балды» мөөрейинге киржир кылдыр чалаан. Чагыгларны июнь 3-ке чедир хүлээр.

Тывада мал оолдаашкыны 01.06.2022 Тывада мал оолдаашкыны
Республиканың ажыл-агыйларында мыйыстыг улуг бода малдың база шээр малдың оолдаашкыны февраль төнчүзүнде эгелээн. Бо хүнде 561,7 муң баш анай, хураган база 54,7 муң баш бызаа камгалап алдынган. 

Тываның Чазаа чурттакчы чоннуң чагыгларын күүседир планны тургускан 01.06.2022 Тываның Чазаа чурттакчы чоннуң чагыгларын күүседир планны тургускан
Тывада 2021 чылда республика чазааның ажылының түңнелдерин сайгарган ажык дыңнаашкыннар үезинде чоннуң киирген санал-оналдарын боттандырар хемчеглер даңзызын бадылаан. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бөгүн ооң дугайында айтыышкынга атты салган.

Тываның хөлдеринге аян-чорукчуларга таарымчалыг байдалдарны  тургузар 01.06.2022 Тываның хөлдеринге аян-чорукчуларга таарымчалыг байдалдарны тургузар
Тываның Чазаа республиканың хөлдеринге инфраструктураны экижиткеш, регионнуң турисчи сонуурганчыын көдүрер курсту эгелээн. Дус-Хөлде хөл чоогунда пансионаттарны төпчүткен чырык хандыралгазынга кожар ажылдар чоруп турар.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ада-иеге ажы-төл дээш  харыысалганы улгаттырарын чагаан 01.06.2022 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ада-иеге ажы-төл дээш харыысалганы улгаттырарын чагаан
Бөгүн чаңчыл езугаар Делегейде уруглар камгалалының хүнүн демдеглеп турар. Бичии чаштарның байырлалында Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг мынчаар чугаалаан: 

Тываның Баштыңы туттурган автомобильдер тургузар тускай черни 13 кожуун төптеринге ажыдар даалганы берген 31.05.2022 Тываның Баштыңы туттурган автомобильдер тургузар тускай черни 13 кожуун төптеринге ажыдар даалганы берген
Тываның эрге-чагыргазы ОШААЧКИ инспекторларының тутканы транспорт аймаан тургузар тускайжыттынган черлер санын үш катап көвүдедирин шиитпирлээн. Май 30-де эрткен аппарат хуралында республиканың Баштыңы ындыг шиитпирни үндүрген.

Тывада 8 – 17 харлыг ажы-төлдүг өг-бүлелерге төлевирлер дээш 2022 чылда 4,4 млрд. рубльди тускайлаан 31.05.2022 Тывада 8 – 17 харлыг ажы-төлдүг өг-бүлелерге төлевирлер дээш 2022 чылда 4,4 млрд. рубльди тускайлаан
8-тен 17 харга чедир назылыг ажы-төлге апрель база майның төлевирлерин Тывада 15 муң ажыг өг-бүле алган. 26,5 муң уругга ниитизи-биле 540,7 млн рубльди төлээн. ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы ол болгаш өске-даа төлевирлерниң дугайында республика Баштыңы Владислав Ховалыгга илеткээн.