Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Кызыл болгаш кызылчылар»

«Кызыл болгаш кызылчылар» 28.04.2014

Апрель 21-де Национал музейге найысылал хоорайывыстың тургустунганындан бээр 100 чыл оюнга тураскааткан «Кызыл болгаш кызылчылар» деп фотоконкурс делгелгези болуп эрткен. Аңаа хоорай школаларының өөреникчилеринден эгелээш, хүндүлүг дыштанылгада хоочуннарга чедир чурук тырттырарынга сонуургалдыг хөй кижилерниң  1979 ажылдарын жюри сайгарып көрген.

Хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутады, Тыва Республиканың уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы Анатолий Серен мөөрейни байырлыг байдалга ажыткаш, найысылалдың төөгүзүн, баштай туттунуп эгелээн чуртталга бажыңнарын, өске-даа оран-сава, албан организацияларны адап-санап, Кызылдың сайзыралынга доктаап, тайылбырны кылган. Ооң сөөлүнде Төлээлекчилер хуралының даргазы Д.И.Оюнга сөстү дамчыткан.

— Хүндүлүг хоочуннар база аныяктар, мөөрейниң түңнелдерин дыңнадып, шаңналдар тыпсырының бетинде киирилде сөстү чөпшээреп көрүңер. Ынак хоорайывыстың кижилеринге болгаш ооң онзагай черлеринге тураскааткан бо солун мөөрейниң деткикчилери Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралы болгаш мэриязы, Кызылдың 100 чыл оюн демдеглээриниң деткимче фондузу болган. Оон аңгыда сенаторлар –Федерация Чөвүлелиниң кежигүннери Галина Максимовна Мунзук болгаш Өнер Хүлерович Ондар олар база деткикчилээн.

Жюри шыңгыы шилилдени кылган соонда, найысылал Кызылывыста аңаа ынак, ооң арыг-силии, каас-чаражы, келир үеде  сайзыралы дээш сагыш аарып чоруур эгелекчи аныяктар эвээш эвес болуп турары илерээн. Калинин кудумчузунда 7 «а» дугаарлыг бажыңның чурттакчылары Мария Галакцевич, Эллада Анай оларның эгелээшкини-биле бажың чанының девискээрин аштап-арыглап, уруглар ойнаар шөлчүгешти тургузуп, ногаанчыдылганы кылган. Идепкейжи, өскелерге үлегерлиг чоруу дээш оларга четтирдивис.

Делгелгени чыылган чон улуг сонуургал-биле көрген. Ында билдингир фотограф Василий Балчий-оолдан эгелээш өөреникчи уругларга чедир ажылдарын делгээн болду. Чурук тырттырыкчылары чогаадыкчы чоруун көргүзүп, найысылал Кызылды дүне-хүндүс, куш ужар бедиктен, кыжын-чайын чок тырттырган-дыр. Анастасия Тинникованың «Көрүнчүкте фонтан» деп ажылын чаъс соонда тырттырган, шынап-ла, дыка чараш көрүнчүктелип турар фонтан-дыр. «Кызыл сылдыстыгда» деп Алексей Бузыкаевтиң ажылы дыка чараш-тыр. «Хоккейни дидим эрлер ойнаар» деп Василий Балчий-оолдуң тырттырган чуруунда Россияның Маадыры Сергей Шойгу тыва спортчулар-биле тырттырган. Бо делгелге чеди хонук дургузунда музейге сонуургаан көрүкчүлерни хүлээп алыр. Ынчангаш «Чүс катап дыңнаарының орнунга, чаңгыс катап көргени дээре» дээр болгай, сонуургап көрүңер.

Мөөрейни ийи кезекке чарып түңнээн: «Кижилер болгаш болуушкуннар»; «Хоорайның арын-шырайы болгаш онзагай черлери». Бирги бөлүктүң 3-кү черин фотокорреспондент Ай-кыс Маспык-оол ээлээш, 10 муң рубльди шаңналга алган. Ийи 2-ги черлерни алган Анастасия Тинникова биле Алдынмаа Түлүш 20-20 муң рубль-биле шаңнаткан. Бирги черни тывыспаан. Шаңналдарны сенатор Галина Мунзук тывыскан. Ийиги бөлүктүң 3-кү черин база-ла Ай-кыс Маспык-оол алган (10 муң рубль). Ийи 2-ги черлерни Кристина Афанасьева биле Алдынмаа Түлүш ээлээш, 20-20 муң рубльди алган. Шаңналдарны сенатор Өнер Хүлерович Ондар тывыскан. Аңаа немей дипломнарны болгаш суй белектерни тиилекчилерге сөңнээн…

Уруглар аразынга эрткен «Мээң школам» мөөрейниң тиилекчилери Дарый Донгак (школа-лицей № 15) биле Антон Мусыров болган. Аныяктарны моон соңгаар-даа мөөрейлерге идепкейлиг киржиринче, найысылал Кызылдың төөгүзүнге изин арттырарынче депутаттар кыйгырган.

Светлана Балчыр.

"Шын" солун


Возврат к списку