Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тываның Баштыңы уруглар садтары биле школалар тудуун эң чугула киирер объектилер деп айыткан 19.04.2019 Тываның Баштыңы уруглар садтары биле школалар тудуун эң чугула киирер объектилер деп айыткан

«Бо чылын тудуг сезону чымыштыг-ла болур боор. “Өөредилге хөгжүлдези” күрүне программазы-биле, чүгле уруглар садарынга безин 800 ажыг олутту тудуп, немей ажыдары көрдүнген.

Тывада республика баштыңының чанында демография талазы-биле чөвүлел бодунуң ажылын эгелээн 19.04.2019 Тывада республика баштыңының чанында демография талазы-биле чөвүлел бодунуң ажылын эгелээн

Мартта тургустунган Тываның Баштыңының чанында Демография политиказының талазы-биле чөвүлелдиң бирги хуралында, регионда демография болгаш миграция байдалының дугайында айтырыгны сайгарып чугаалашкан.

Тыва биле Моол Халхин-Гол тулчуушкунунга тиилелгениң 80 чылынга тураскааткан делгелгени кылыр 18.04.2019 Тыва биле Моол Халхин-Гол тулчуушкунунга тиилелгениң 80 чылынга тураскааткан делгелгени кылыр

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 74 чылынга тураскааткан хемчеглер планы-биле делгелгени кады организастаар дээн саналын моол тала хүлээп алган.

Тываның биче комплектилиг школаларынга көжүп чоруур лабораторияларны ажыглаар 18.04.2019 Тываның биче комплектилиг школаларынга көжүп чоруур лабораторияларны ажыглаар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол регионнуң Өөредилге яамызының профильдиг кабинеттер чок школаларга физика, химия база биологияның көжүп чоруур лабораторияларын тургузар дугайында саналын деткээн.

Тывада чаа одалга сезонунга белеткел эгелээн 17.04.2019 Тывада чаа одалга сезонунга белеткел эгелээн

Одалга сезону бир ай болгаш доостур-даа болза, Тываның эрге-чагыргазы дараазында компанияга белеткелди эгелээн.

Тыва чурагайлыг теледамчыдылгаже шилчииринге белеткенип турар 17.04.2019 Тыва чурагайлыг теледамчыдылгаже шилчииринге белеткенип турар

Амгы үеде республиканың чурттакчылыг черлериниң 99,17 хуузу чурагайлыг теледамчыдылганы көрүп турар.

Тываның Чазаанга часкы тарылга ажылдарын сайгарып чугаалашкан 16.04.2019 Тываның Чазаанга часкы тарылга ажылдарын сайгарып чугаалашкан

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол ийи кол айтырыгже онза кичээнгейни углаарын чер ажылдыгларга айыткан.

Тывада мал оолдаашкыны уламчылавышаан 16.04.2019 Тывада мал оолдаашкыны уламчылавышаан

Бо хүнге чедир шээр малдың 399229 баш чаш төлүн камгалап алган, азы төрүүр малдың 74 хуузу оолдапкан (неделяда – 67 444 баш чаш төл немешкен):

Тываның Баштыңы шөлдерге кургаг оът-сиген өрттеткен дээш харыысалга барын сагындырган 16.04.2019 Тываның Баштыңы шөлдерге кургаг оът-сиген өрттеткен дээш харыысалга барын сагындырган

Тывада өрт айыылының үези эгелээнден бээр 3 арга-арыг өрттери болган. Өрт өскээн дораан-на оларны өжүргенин арга-арыг камгалалы дыңнаткан.

Тывада девискээрлерни чаагайжыдар часкы субботниктер эгелээн 16.04.2019 Тывада девискээрлерни чаагайжыдар часкы субботниктер эгелээн

Тывада девискээрлерни чаагайжыдып, арыглап аштаар чаңчыл болу берген субботниктер бо удаада суурлар кудумчулары база шөлдер-биле кызыгаарлаттынмас.

Тываның Баштыңы регион чазааның кежигүннеринге РФ-тиң премьер-министриниң даалгаларынга хамаарыштыр ажылды шапкынчыдар даалганы берген 16.04.2019 Тываның Баштыңы регион чазааның кежигүннеринге РФ-тиң премьер-министриниң даалгаларынга хамаарыштыр ажылды шапкынчыдар даалганы берген

2025 чылга чедир Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезин дүргедедириниң комплекстиг хемчеглерин ажылдап кылыр айтырыг - хүннүң чугула айтырыы болуп артпышаан.

"Енисей Сибири" деп 32 инвестиция төлевилелдериниң 10-у Тывага хамааржыр 16.04.2019 "Енисей Сибири" деп 32 инвестиция төлевилелдериниң 10-у Тывага хамааржыр

Россияның премьер-министри Дмитрий Медведевтиң ат салганы “Енисей Сибири” комплекстиг инвестиция төлевилелдериниң (КИТ) үш хире кезии Тываның төлевилелдери болур.

Республика чазааның даргазының оралакчызында Валентин Енданны томуйлаан 15.04.2019 Республика чазааның даргазының оралакчызында Валентин Енданны томуйлаан
Валентин Ендан агроүлетпүр комплекизиниң хөгжүлдези дээш харыылаар. Тываның көдээ ажыл-агый сайыдынга ажылдап чораан, амгы үеде Кызыл кожууннуң удуртукчузу Валентин Ендан республика чазааның даргазының оралакчызынга томуйлаткан.

Тыва Бүгү-российжи чон чизезинге белеткелди эгелээн 15.04.2019 Тыва Бүгү-российжи чон чизезинге белеткелди эгелээн

2020 чылда эртер Бүгү-российжи чон чизезинге Тыва белеткенип эгелээн.

Тыва Республиканың девискээринге өртке удур онза чурумну киирериниң дугайында 11.04.2019 Тыва Республиканың девискээринге өртке удур онза чурумну киирериниң дугайында

1994 чылдың декабрь 21-де «Өртке удур айыыл чок чорук дугайында» №69-ФХ федералдыг хоойлу, Россия Федерациязының Чазааның 2012 чылдың апрель 25-те № 390 доктаалы-биле

Тывада май байырлалының бүдүүзүнде чорудар террорга удур айыыл чок чоруктуң немелде хемчеглерин чугаалашкан 11.04.2019 Тывада май байырлалының бүдүүзүнде чорудар террорга удур айыыл чок чоруктуң немелде хемчеглерин чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чоннуң калбак байырлалдарының бүдүүзүнде регионнуң террорга удур комиссия хуралын эрттирген.

Виктор Глухов: Тываның Баштыңының демир-орук-биле холбашкан бүгү-ле күжениишкиннерин республиканың парламентизи  деткиир 10.04.2019 Виктор Глухов: Тываның Баштыңының демир-орук-биле холбашкан бүгү-ле күжениишкиннерин республиканың парламентизи деткиир

Демир-орук тудуунуң айтырыы республиканың парламентизинге чугула айтырыг болур болгаш, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң ук төлевилелди боттандырар талазы-биле бүгү-ле күжениишкиннерин деткииринге белен деп, Тываның Дээди Хуралының депутады Виктор Глухов чугаалаан.

Тываже демир-орукту тудар дугайында организастыг хурал Абаканга болуп эрткен 09.04.2019 Тываже демир-орукту тудар дугайында организастыг хурал Абаканга болуп эрткен

Элээн каш стратегтиг транспорт төлевилелдериниң эң колу – Курагино-Кызыл демир-оруун тудар төлевилелди боттандырарының чорудуун чугаалашкан хурал Красноярскиниң демир-оруунуң Абакан регионунда офизинге болуп эрткен.

Тываның мал ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны кидин-түлүк 09.04.2019 Тываның мал ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны кидин-түлүк

ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы республика баштыңы Шолбан Кара-оолга мал оолдаашкынының кампаниязы кайы хире чоруп турарын илеткээн.

Тыва чурагайлыг телерадиодамчыдылгаже шилчииринге белеткенип турар 09.04.2019 Тыва чурагайлыг телерадиодамчыдылгаже шилчииринге белеткенип турар

Тывада муң ажыг өг-бүлеге чурагайлыг телерадиодамчыдылгаже коштунар дериг-херексел садып алырынга дуза херек.