Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Федералдыг М-54 автооруктуң Тывада оруун чаартып кылырының мөөрейин Росавтоорук чарлаан 16.01.2017 Федералдыг М-54 автооруктуң Тывада оруун чаартып кылырының мөөрейин Росавтоорук чарлаан

 2017 чылдың январь 1-ден эгелеп М-54 федералдыг оруктуң угланыышкыны Тывада өскерилген. Ам Кызылдан ол орук республиканың барыын талазынче — Шагаан-Арыг — Чадаана — Хандагайты — Боршооже, Моол-биле кызыгаарже углаар. Федералдыг удуртулгаже дамчыткан оруктуң узун дурту 310 километр.

Таңды кожуунда бир тараачын-фермер ажыл-агыйы тараа ажаар чаа комбайнныг апаар 16.01.2017 Таңды кожуунда бир тараачын-фермер ажыл-агыйы тараа ажаар чаа комбайнныг апаар

 Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы көдээ ажыл-агый бараан бүдүрүкчүлеринге күрүне деткимчезин көргүзер дээш 2016 чылдың декабрьда көдээ ажыл-агый техниказы садары-биле 4627,0 муң рубльди шилчиткен.

Тываның  аңчылары малчыннарның бөрүден когаралын эвээжеткен 13.01.2017 Тываның аңчылары малчыннарның бөрүден когаралын эвээжеткен

 Тывага чаа чылдың бүдүүзүнде болгаш дыштаныр хүннерде мал өстүрүп турар ажы-агыйларга айыыл чок болур кылдыр, бөрүлерниң санын хөлүн эрттир көвүдетпейн өйлеп таарыштырар хемчеглерни ап, аңчыларның күжү-биле бөрүлерге удур 130 чедир аглаашкынны организастаан.

Тываның Баштыңының январь 13 — Россияның парлалга хүнү-биле байыр чедириишкини 13.01.2017 Тываның Баштыңының январь 13 — Россияның парлалга хүнү-биле байыр чедириишкини

 Хүндүлүг журналистер, полиграфистер — мергежили парлалга болгаш парлалга продукциязы-биле холбашкан бүгү ишчилер!  
 Профессионал байырлалыңар — Россияның Парлалга хүнү-биле чүректиң ханызындан чедирген байырымны хүлээп ап көрүңер!

Тываның Баштыңы Россияның көдээ ажыл-агыйының хайгаарлал албанының Тывада эргелелиниң республиканың көдээ ажыл-агый яамызы-биле кады ажылдаарын деткээн 12.01.2017 Тываның Баштыңы Россияның көдээ ажыл-агыйының хайгаарлал албанының Тывада эргелелиниң республиканың көдээ ажыл-агый яамызы-биле кады ажылдаарын деткээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тыва, Хаасия болгаш Кемерово облазында Россияның көдээ ажыл-агыйының хайгаарлал эргелелиниң удуртукчузунуң оралакчызы Мерген Докпер-оол-биле ужурашкан.

Тываның журналистер эвилелиниң беш кежигүнүнге «Кызыл хоорайның сайзыралынга киирген үлүг-хуузу дээш» медальдарны тывыскан 12.01.2017 Тываның журналистер эвилелиниң беш кежигүнүнге «Кызыл хоорайның сайзыралынга киирген үлүг-хуузу дээш» медальдарны тывыскан

 Россияның парлалга хүнүнде Кызыл хоорайның мэриязынга «Центр Азии» солуннуң кол редактору Надежда Антуфьеваны, «Ава» солуннуң редактору, хоочун журналист Лидия Иргитти, КТРК «Тываның» хоочуну Александра Монгушту, «Тувинская правда» солуннуң хоочуну фотокорреспондент Владимир Савиныхты, хоочун журналист, фотокорреспондент Виталий Шайфулинни, «Плюс-Информ» солуннуң журнализи Татьяна Рамазанованы «Кызыл хоорайның сайзыралынга киирген үлүг-хуузу дээш» деп медальдар-биле шаңнаан.

Шолбан Кара-оол Тываның омбудсмени Ольга Россова-биле кижиниң болгаш чаштарның эргелерин камгалаар адырда айтырыгларны сайгарып чугаалашкан 11.01.2017 Шолбан Кара-оол Тываның омбудсмени Ольга Россова-биле кижиниң болгаш чаштарның эргелерин камгалаар адырда айтырыгларны сайгарып чугаалашкан

 Бөгүн республиканың Баштыңы Тывада кижиниң эргелерин камгалаар адырда бүрүн эргелиг төлээ-биле ужурашкаш, ооң ажыл-чорудулгазында аңгы угланыышкын – чаштарның эргелерин камгалаарының дугайында чугаалашкан.

Россияның социал-политиктиг турум регионнар рейтингизинде Тыва бедик туружун арттырган 11.01.2017 Россияның социал-политиктиг турум регионнар рейтингизинде Тыва бедик туружун арттырган

«Петербургская политика» фондунуң ай санында белеткеп турары социал-политиктиг турум чоруктуң рейтингизинде, Россияның эң-не турум регионнарының аразында, Тыва декабрьда база арткан. Фондунуң эксперттериниң үнелели-биле алырга, республикада элээн болуушкуннар аңаа салдарны чедирген.

Биче болгаш ортумак бизнести деткиир чарыгдалдарга кады акшаландырыышкының чиигелделиг деңнели-биле РФ-тиң 9 регионунуң санында Тыва кирген 11.01.2017 Биче болгаш ортумак бизнести деткиир чарыгдалдарга кады акшаландырыышкының чиигелделиг деңнели-биле РФ-тиң 9 регионунуң санында Тыва кирген

Тыва 2017 чылда, биче болгаш ортумак бизнести деткииринге киирген бодунуң акша санындан 19 рубль чедир федералдыг субсидияны ап болур.

 «Енисейская» куш фабриказы планнатынган хемчегни ап эгелээн 10.01.2017 «Енисейская» куш фабриказы планнатынган хемчегни ап эгелээн

 «Енисейская» куш фабриказында дагааларны мөөңү-биле соп эгелээни ол бүдүрүлге чериниң одалга системазынга болган үрелиишкиннер-биле кандыг-даа харылзаа чок дээрзин Чазак Даргазының агроүлетпүр комплекизин харыылап турар оралакчызы Байбек Монгуш дыңнаткан.

Пенсия фондузу: январьда хары угда 5 000 рубль акшаны үлээр хуусааның дугайында 10.01.2017 Пенсия фондузу: январьда хары угда 5 000 рубль акшаны үлээр хуусааның дугайында

 Россияның Пенсия фондузунуң Тыва Республикада салбыры 5 муң рубль хемчээлдиг хары угда бээр төлевир акшаны 2017 чылдың январь 13-тен 28-ке чедир үлээрин шупту пенсия алыкчыларынга дыңнадып тур.

Тываның Кадык камгалал яамызынга медицина ДӨЧ-терниң доозукчулары-биле ужуражылга эрткен 10.01.2017 Тываның Кадык камгалал яамызынга медицина ДӨЧ-терниң доозукчулары-биле ужуражылга эрткен

 ТР-ниң Кадык камгалал яамызынга чурттуң медицина талазы-биле дээди өөредилге черлериниң доозукчулары-биле чаңчылчаан ужуражылга болган. Ужуражылгага ажылдаар күзелдиг 40 хире студент келген.

Тываның Баштыңы Кижиниң болгаш уруглар эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээге ЭУСШ-га школачы оолдуң чок болганының чылдагаанын сайгарарын дааскан 10.01.2017 Тываның Баштыңы Кижиниң болгаш уруглар эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээге ЭУСШ-га школачы оолдуң чок болганының чылдагаанын сайгарарын дааскан

 Тээли суурнуң 13 харлыг чурттакчызын спорт школадан эмнелге албан черинге эккелген соонда мөчээниниң дугайында дыңнадыг 2017 чылдың январь 9-та Бай-Тайга кожууннуң корум-чурум камгалаар органнарынче кирген. Ол болуушкунга хамаарыштыр истелге органнары РФ-тиң КХ-ниң 293 чүүлүнүң 2 кезээ-биле кеземче херээн оттурган.

Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында Тывада садыг черлеринге 1127 хыналданы чоруткан 10.01.2017 Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында Тывада садыг черлеринге 1127 хыналданы чоруткан

 Декабрьның 31-тен январь 9-ка чедир арага продукциязын садарының чурумунуң 228 хажыдыышкынын база арага продукциязын сөөрткен 4 барымдааны илереткеш, РФ-тиң АЧдК-ниң 14.2 чүүлүнде көрдүнген административтиг чурум үрээшкиниң дугайында 214 база РФ-тиң АЧдК-ниң 14.16 чүүлүнүң 3 кезээ-биле 9 херекти оттуруп, 223 хамаатыга административтиг харыысалганы онааган.

2017 чылда Тывага тыва уксаалыг аъттарны өстүрүп көвүдедир талазы-биле уксаажыдылга репродукторун ажыдар 09.01.2017 2017 чылда Тывага тыва уксаалыг аъттарны өстүрүп көвүдедир талазы-биле уксаажыдылга репродукторун ажыдар

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тыва уксалыг аъттарны өстүрүп көвүдедири-биле уксаажыдылга репродукторун тургузар ажылдарны эгелээрин АҮК айтырыгларының талазы-биле оралакчызы Байбек Монгушка дааскан.

Тываның Баштыңы Татарстан Республиканың Чазааның даргазы-биле ужурашкан 09.01.2017 Тываның Баштыңы Татарстан Республиканың Чазааның даргазы-биле ужурашкан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Татарстан Республиканың найысылалынга кыска хуусаалыг ажылчын сургакчылаашкын-биле чораан. Казаньга республика чазааның даргазы Ильдар Халиков-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңының Валерий Халиловка хамаарыштыр кичээнгейи дээш өөрүп четтириишкинни Санкт-Петербургдан скрипач биле Казаньның чурттакчызы илереткеннер 09.01.2017 Тываның Баштыңының Валерий Халиловка хамаарыштыр кичээнгейи дээш өөрүп четтириишкинни Санкт-Петербургдан скрипач биле Казаньның чурттакчызы илереткеннер

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга Санкт-Петербург биле Казань хоорайның чурттакчылары бижээн. Россияның кол шериг дирижеру, генерал-лейтенант Валерий Халиловка хамаарыштыр Тывада онза кичээнгей дээш Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга өөрүп четтиргенин олар дыңнатканнар.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Чаа чыл-биле байыр чедириишкини 31.12.2016 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Чаа чыл-биле байыр чедириишкини

 Эргим, хүндүткелдиг чонум! 
База бир белен эвес чылды кады чурттап эрттивис. Шынап-ла, бо чыл чүгле бистиң улуг күрүневисте эвес, а бүгү делегейде белен эвес чыл болду. Саң-хөө, экономика, амыдырал-чуртталганың бүгү-ле талаларынга дыка улуг бергелер-биле холбашкан чылды үдеп, чаа чылды уткуп алырынга чедир эвээш үе артып кагды.

Тывада төлевилел удуртулгазының талазы-биле нормативтиг баазаны белеткээн 30.12.2016 Тывада төлевилел удуртулгазының талазы-биле нормативтиг баазаны белеткээн

Тываның Чазаанга республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң удуртуп эрттирген Тыва Республиканың Күрүне чөвүлелиниң хуралынга Чазак Даргазының оралакчылары, яамылар болгаш ведомстволарның, тус чер бот-башкарылга органнарының удуртукчулары киришкен.

Башкыларга чурттаар оран-саваның чедингирин тодараткан федералдыг рейтингиде 30 дээрелерниң санында Тыва кирген 29.12.2016 Башкыларга чурттаар оран-саваның чедингирин тодараткан федералдыг рейтингиде 30 дээрелерниң санында Тыва кирген

 Шимчевес өнчү рыногундан бажыңны садып ап шыдаары-биле тыва башкылар Россияның дыка хөй регионнарында коллегаларын ашкан. Башкыларга чуртталга бажыңының ийиги рынокта чедингирин шинчилээн федералдыг рейтингиниң тургузукчулары ынчаар бадыткаан.