Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Россияның парлалга хүнү-биле массалыг информация чепсектериниң ажылдакчыларынга байыр чедириишкини

Тываның Баштыңы Россияның парлалга хүнү-биле массалыг информация чепсектериниң ажылдакчыларынга байыр чедириишкини 14.01.2014
«Тыва парлалганың хүндүлүг ажылдакчылары! Силерниң профессионал байырлалыңар-биле чүректиң ханызындан чедирген изиг байырымны хүлээп ап көрүңер! Бо байырлалды улуг чурттуң информастыг чаңгыс аай делгемин каттышкан күжениишкиннери-биле хандырып, Россияның хамаатыларының кол конститусчу эргезин — сөстүң хостуун боттандырып турар аңгы-аңгы кижилер демдеглеп турар. Хөй-ниитиниң санал-оналын хевирлеп тургузарынга, угаан-бодалдың болгаш мөзү-шынарның үнелиг чүүлдерин быжыглаарынга, өзүп орар салгалды кижизидеринге солун, радио, телевидение болгаш Интернет чугула чепсек болуп турар.

Журналист кижиниң бижээн болгаш чугаалаан сөстери кижилерни мөөңнээринге күш болуп, оларның угаан-медерелинге, сагыш-сеткилинге болгаш хөөнүнге салдар чедирер. Массалыг информация чепсектерин «дөрткү эрге-чагырга» деп адап турары таварылга эвес. Ол дээрге оларның улуг ат-алдарын, ооң-биле чергелештир оларның социал харыысалгазының аар чүъгүн хүлээп көрүп турары болур. Тыва журналистиканың эң эки төлээлери шынчы болгаш ажык чорууру-биле, бодунга бедик негелделии-биле, ниитилел амыдыралында болуушкуннарны чырыдарынга шын болгаш чөптүү-биле ылгалып келгеннер. Тываның массалыг информация чепсектериниң ниити-россияның агымы-биле сайзыравышаан, төрээн булуңунда болуушкуннарны чогуур үезинде болгаш улуг сонуургал-биле биживишаан, ниитилел-политиктиг турум чорукка болгаш бистиң хөй националдыг чонувусту каттыштырарынга идиг бербишаан, республиканың сайзыралынга көскү салыышкынны киирип турары өөрүнчүг.

Эргим өңнүктер! Бодуңарның ээлчеглиг профессионал байырлалыңарны юбилейлиг чылда демдеглеп тур силер. Ол дээрге Россия-биле демнежилгениң болгаш бистиң ынак найысылалывыс Кызылдың үндезилеп тургустунганының 100 чылынга тураскааткан юбилейлиг байырлалды белеткээри болгаш эрттирери болур. Юбилейге белеткел төрээн республиканың сайзыралынга болгаш келир үениң тургузукчу ижинге базымнарны кылырынга бурунгаарлаашкыннар-биле демдеглеттинер ужурлуг. Аажок кыска хуусааның дургузунда дыка хөй чугула объектилерни ажыглалче киирер, Кызылдың төвүн чаартыр, кудумчуларны болгаш оруктарны эде тудар, кожууннар төптерин болгаш көдээ суурларны чаагайжыдар хүлээлгелиг бис. Юбилейге белеткенип тура, Россияның улуг чоннары-биле бир демниг 100 чыл дургузунда эрткен төөгүлүг оруун ханы сайгарар, «патриотизм» болгаш «улустарның найыралы» дээн ышкаш чугула билиглерниң утка-шынарын тодаргайы-биле медереп билир ужурлуг бис.

Юбилей — ол дээрге Тываның культура салгалын улам долу көргүзериниң, ооң төөгүзүнүң эң солун болгаш билдинмейн чораан арыннарын ажыдарының, Азияның төвүнде республиканың чоннарының тургузукчу, келир үеже чүткүлдүг чоруу-биле Россияның болгаш делегейниң чоннарынга таныштырарынга чогумчалыг арга-дыр. Ол сорулганы күүседиринге көскү үүле чүгле силерге онаажыр. Yнүп келген 2014 чыл Россияга Культура чылы болгаш Тывага Орус дылдың чылы кылдыр чарлаттынган. Ол болуушкуннарга тураскааткан хемчеглер дугайында чырыдарынга силерниң сөзүңер аажок чугула болуп турар. Силерниң хамааты туружуңар, хүлээлгеңерни медереп билириңер, билдилиг чорууңар болгаш бедик мергежилиңер ол сорулгаларны чедиишкинниг күүседир арганы бээр дээрзинге бүзүреп тур мен.

Силерниң шынчы сөзүңер моон соңгаар-даа амгы үениң эң чидиг болгаш чугула айтырыгларынга харыыны тыварынга дузалаар, оларны чаагай ажыл-херектерже сорук киирер болгаш ниитилелге чөпшээрежилгени болгаш турум чорукту улам ыңай быжыглаарынга кижилерге дузалаар болзун. Силерниң кижи бүрүзүнге эгээртинмес күштү, сагыш-сеткилдиң быжыын, чидиг бийирни, чогаадыкчы чаа-чаа чедиишкиннерни чедип алырын, быжыг кадыкшылды болгаш хуу аас-кежиин күзедим!».

Тываның  Баштыңы  Ш.Кара-оол.

Возврат к списку