Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның мал ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны кидин-түлүк

Тываның мал ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны кидин-түлүк 09.04.2019
ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы республика баштыңы Шолбан Кара-оолга мал оолдаашкынының кампаниязы кайы хире чоруп турарын илеткээн. Апрель 8-ке чедир хой болгаш өшкү малдан 330 муң баш чаш төлдү алган. Азы төрүүр малдың 60 хуузу оолдаан. Ниитизи-биле шээр малдың баш саны, мал оолдаашкнының соонда, 538 муң башка көвүдээр ужурлуг. 
Шолбан Кара-оол мал оолдаашкынынга хамаарыштыр чугааны чорудуп тура, эрге-чагырга черлери малчын коданнарже суг сөөртүлгезин кичээнгейге алганын демдеглээн. «Камгалал яамызының белекке дамчытканы шериг техниказы эвес болза, бо чазын дыка хөй малчыннарывыс бергедээр турган. Хемнерниң дожу ажыттынмаанда-ла, хар эрип каан болгаш, сугга бергедешкен. Мал оолдаашкынының үезинде хураганнарны хүнде-ле 5-6 катап суггарар. Төрээн хойну суггарбас болза, сүдү чок болур. Чымыштыг бо үеде улуг доскаарларлыг шериг машиналар дузалааны ол. Чамдык черлерге суг кудар саваларны салып, байдалды хайгааралга алган» - деп, ол Контактыда арынынга бижээн.  
647 малчын турлагларже, ооң аразында «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң киржикчилери, эгелеп чоруур 89 аныяк малчыннарже суг сөөртүлгезин организастаанын Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан. 45 суг сөөртүр машиналарны хаара тудуп, 476 суг үлээр черлерни, 845 суг саваларны тургускан. Кожуун чагыргазы биле мал ажыл-агыйларының малчыннары кывар-чаар чүүл төлевирин аразында дугуржулга-биле төлеп турар. 
Шолбан Кара-оол суг хандырылгазын организастааны дээш аграрлыг ведомствону база кожуун чагыргазын мактаза-даа, «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң турлагларында каскан кудуктарга хамаарыштыр шүгүмчүлелди кылган. Эрткен чылын кудук кастырган 24 кыштагжының кудуктары ажылдавас болган, ол дээш харыысалгалыг муниципалиттерниң отчедунда оларны ажыглалче киирген деп айытканы шынга дүүшпес.
«Карак ажыттаары болдунмас, ол орайтадыр-даа болза илереп кээр деп чүвени көрүп тур силер эштер. Аңаа хамаарыштыр сайгарылганы чорудар бис. Кичээндириг-дир бо. Мал ажыл-агыйларында малдың оолдаашкынын чидириг чок чорудар дээш бүгү хемчеглерни алыры – бо хүнде кол айтырыг ол» - деп, республика баштыңы сагындырган.

Возврат к списку