Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Тыва Республикада кадык чемненилге» төлевилел боттаныышкыны-биле Кызыл хоорайга сүт кухнязын ажыдар

«Тыва Республикада кадык чемненилге» төлевилел боттаныышкыны-биле Кызыл хоорайга сүт кухнязын ажыдар 19.03.2019
Чаа төрүттүнген чаш уругну бирги чылында хоолулуг чем-биле чемгерери эң кол.
РФ-тиң Кадык камгалал яамызы бичии уругну чажында чемгерилгезин организастаары-биле, Тыва Республикада хар-назы аайы-биле база чиигелделиг уругларга продуктулар хандырылгазын чорудар сүт кухнязы деп адаар бүдүрүлгени ажыдар.  
Сүт кухнязы – амгы үениң дериг-херекселдери-биле чепсегленген, уруглар чемин арыг-силиг байдалда белеткеп, шыгжап база үлеп турар аъш-чем бүдүрүлгезинге санадыр. Чурттакчы чонга эптиг болур кылдыр, сүт кухнязының үлелге пунктуларын хоорайның азы районнуң аңгы-аңгы черлеринге тургузар. 
 Сүт кухнязынга ниити негелделер: 
1. санитарлыг дүрүм-биле алырга, сүт кухнязы аңгы оран-савалыг азы чуртталга бажыңнарының бирги каъдынга, азы уруглар консультациязынга турар ужурлуг.  
2. сүт кухнязы ийи: чиг этти хүлээп алыр база ада-иелерге белен продукция бээр эжиктерлиг болур.  
3. сүт кухнязынга дараазында өрээлдер турар: 
- сүт хүлээп база хынаар; 
- сүттү болбаазырадып, 
оон холуксааларны арыглаар;  
- ажыткылыг сүттен продуктулар; 
- белен продукцияны соодар, ону бээр көзенектиг; 
 - савалар чуур черлерлиг изиг, соок суглуг; 
- продуктулар шыгжаар;
- хеп солуур; 
- чунар; 
- арыгланыр чер. 
Сүт кухнязынга санитарлыг негелделер болгаш ажылдаар чуруму: 
1. Сүт кухнязынга тускай эмчи шинчилгезин эрткен эмчилер, эмчи сестралары дээш, өске-даа эмчи ажылдакчылары ажылдаар ужурлуг.  
2. Сүт кухнязының шупту өрээлдери база донор пунктузу кезээде арыг-силиг турар ужурлуг. Шупту өрээлдерни агартыр чугайлаар. Бүдүрүлге өрээлдериниң шалазын дозулаар азы чугдунгур плитка-биле шывар. 2-3 шак болгаш-ла хлораминниг суг-биле аштап-чүлгүүр.  
3. Өрээлдерни доктаамал агаарладыр. Чайгы үеде соңгаларны, форточкаларны база эжиктерни ымыраалар кирбес кылдыр, шаараш пөс-биле дуглаар.  
4. Сут кухнязынче сүттү тускай транспортка дажыглаар. 
5. Сүттү хүлээп ап тургаш, Тернернии-биле ооң кислоталыын хынаар (°Т 20-ден хөй эвес кислоталыг сүттү хүлээр). Сүттүң үскүрү 3—4 % болур ужурлуг. 
6. Ветеринарлыг болгаш санитарлыг шыңгыы хайгааралда тускай сүт фермаларындан сүттү сүт кухнязынче алыр. 
 7. Сүттүң хоолулуг шынары эки, бактериялар чок чыгыы болур ужурлуг. 
8. Сүттү эртенги шакта эккээрге-ле, шүүрээш, ол-ла дораан болбаазырадыр.  
9. Сүт кухнязының ажылдакчылары санитарлыг чурум дугайында курстарны эртип, шылгалдаларны дужаар.  
Тыва Республиканың Экономика яамызы Кызыл хоорайга сүт кухнязын ажыдар дээш, биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилериниң шилилдезин чорудуп турар (дериг-херекселдиң ортумак өртээ 1,5-1,7 млн. рубль). 
Сонуургаан айтырыгларыңар бар болза, Тыва Республиканың Экономика яамызының үлетпүр хөгжүлдези болгаш инвестиция политиказының талазы-биле департаментиден айтырып болур, тел.: 8(394)22-2-33-15, электроннуг почтазының адрези: tuva.invest@mail.ru 
Тыва Республиканың Экономика яамызы

Возврат к списку