Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаа төлевилел ажыл-чорудулгазын организастаарының дүрүмүн бадылаан

Тываның Чазаа төлевилел ажыл-чорудулгазын организастаарының дүрүмүн бадылаан 13.03.2019
Регион чазааның ажылының чаа хевири – төлевилел офизин таарыштырган бирги документини Тывада хүлээп алган. Республика төлевилел ажыл-чорудулгазынче 5 чыл бурунгаар шилчээн-даа болза, тус черниң хоойлужудулгазында ону организастаарының чурумун тодараткан нормативтиг актылар мынчага чедир чок турган. 
Төлевилел ажылының регламентизин чазактың доктаалы-биле доктааткан. Төлевилел ажыл-чорудулгазын организастаарының дугайында дүрүм деп ону адаар. Документ төлевилел деп чүл дээрзин тайылбырлап, муниципалдыг, регионнуң, федералдыг, ведомствонуң, национал дээш, өске-даа төлевилелдерни ылгап, ону хевирлээриниң алгоритмин тодарадып, ооң боттаныышкынында харыысалгалыг структураларның чадазын айыткан.  
Хуу кижиниң азы организацияның саналы азы эгелээшкини-биле төлевилел эгелээр. Төлевилел апаар кылдыр ону Тываның Баштыңының чанында стратегтиг хөгжүлде болгаш регион төлевилелдериниң талазы-биле чөвүлел чүүлдүг деп көөр ужурлуг. 
Чөвүлел шиитпиринге даянгаш, эрге-чагырга органының структурлуг кезээ болур төлевилел офизин тургузар. Салдынган сорулгаларның хемчээлинден офис регионнуң, ведомствонуң база өске-даа деңнелдиң бооп болур. Чижээ, регион офизи республика чазааның аппарадынга, а муниципалдыг офис – кожуун азы хоорай чагыргазының составынга бактааттынар. 
Дараазында төлевилелдиң кураторларын, удуртукчуларын, администраторларын болгаш киржикчилерин тодарадыр. Регион офизиниң төлевилелин чазак даргазының оралакчылары кураторлаар, ооң ажыл-чорудулгазын адыр сайыттары удуртур, а хүн бүрүде ажылын болгаш дүрген күүселдезин – оралакчы сайыттар башкарар. 
Төлевилелдиң чорудуун 5 чадага доктааткан. Инициативадан эгелээш, планнаашкынны кылгаш, айыттынган чүүлдү боттандырар. Төлевилелдиң планы күүсеттине бээрге, ону хаггаш, хайгааралче дамчыдар. Хамаарышпас болгаш өске-даа эксперттерден тургустунган төлевилел комитеди ону хаар дугайында шиитпирни үндүрер. Ол-ла комитет төлевилелдиң болгаш ооң киржикчилериниң дээштиин үнелээр.  
Специалистер төлевилел ажыл-чорудулгазы аңгы-аңгы ведомстоларны, организацияларны мөөңнеп, эрге-чагырга деңнелдеринде оларның бюджеди-биле чаңгыс сорулганы шиитпирлээринге кедилиг деп санаан. База ол ышкаш, үре-түңнел дээш киржикчилер боттары улуг харыысалгалыг. Ынчангаш сорулгаларны кыска хуусаада чедип алыр дээш, акша-хөреңгини болгаш курлавырларны шын чарыырынга дээштиг бооп турар.

Возврат к списку