Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Кызылдың ЧЭТ удуртулгазы-биле хоорай четкизин моон соңгаар сайзырадыр айтырыгларны чугаалашкан

Тываның Баштыңы Кызылдың ЧЭТ удуртулгазы-биле хоорай четкизин моон соңгаар сайзырадыр айтырыгларны чугаалашкан 19.11.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызылдың чылыг-энергетика төвүнге хоорайның чылыг-хандырылга системазын моон соңгаар хөгжүдер талазы-биле айтырыгларга үнүүшкүннүг хуралды эрттирген.  
Аңаа республиканың энергетиктери база өзек яамының удуртукчулары киржип, 2015 чылда ЧЭТ-биле чарган дугуржулганың күүселдезин сайгарып, чаа туткан, ылаңгыя хөй аал чурттаар бажыңнарны чылыг четкизинге кожарының чидиг айтырыгларын көрген.  
Шолбан Кара-оол төпчүткен чылыг хандырылгазының системазынга чаа тудугларны болгаш объектилерни кожар ажылдарны чурумчудар болгаш чиигедир аргаларны сонуургаан.  
Кызылдың хөгжүлдезинче инвестицияларны хаара тудар дизе, кол негелделерниң бирээзинге тарифтер тургузуун көскү болгаш билдингир болдуруп, чарыгдалдарны болгаш ажыл-чорудулганы планнаар херек деп ол чугаалаан. 
Ынчангаш республика баштыңы чылыг четкизинге технологтуг кожулданың нормативтиг өртээниң көргүзүглери-биле, хоорай девискээрин зоналарга чарарын сүмелээн. Азы, энергетиктер найысылалдың мэриязы, республиканың сонуургалдыг ведомстволары-биле кады, тодаргай чер участоктарында инженер коммуникацияларын тудары кайы хире болурун чиге айыткан Кызылдың картазын тургузар. 
Кызыл ЧЭТ-тиң директору Андрей Троцан объектилерниң технологтуг кожулдазын хандырарда, федералдыг хоойлужудулгада бар чурумнар езугаар, хоорайны зоналарга чарып болурун бадыткаан. Чылыг төвүнүң хоорза шугумунга объектини кожарда, эң чоок черинден база ыраандан көрүп тургаш, үш өртек зоназын тургузуп болур.  
Эң-не чиик тариф – шакта 1 гигакалорий чылыг энергиязы дээш 3,8 млн.рубль – кожар черден 200 хире метрде чыдар хереглекчилерге хамааржыр.
 «Хоорзадан» объект ыраан тудум, чылыг шугумунуң тудуунга чарыгдал көвүдээр болгаш, көвүдеткен коэффицент-биле санаар. 
Чылыг четкизинден эң-не ыракта хереглекчилерге тускай инвестиция программазын тургузар деп специалистер тайылбырлаан. Бүдүрүлгениң харыылап турар четкилеринге кожары планнаттынган 2018 чылдың шупту чаа тудуглары технологтуг кожулданың эң эвээш өртек зоназында – 200 метрден ырак эвесте чыдарын Троцан ылавылаан.  
Республика Баштыңы, Кызылдың чылыг хандырылгазының схемазынга технологтуг кожулданың өртек зоналарын айтыр хемчеглерни алырын, Одалга болгаш энергетика яамызындан негээн. Ындыг немелделерни хоорай тудуунуң планынче база киирер. Ол документилерге даянып, келир үениң инвестиция шөлчүгештеринге чылыг хандырылгазының өртек зоназының картазын база ажылдап кылыр.  
Энергетика системазын хөгжүдер инвестиция программаларын кады тургузарда, эрге-чагырга органнары-биле ЧЭК бүдүрүлгелери сырый ажылдаар ужурлуг деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. Кызылдың ЧЭТ-биле чарган дугуржулга күүселдезиниң түңнелдери, кады ажылдажылга кайы-даа талага ажыктыг болганын бадыткаан. Хоорайның чылыг четкизин чаартыр талазы-биле кады чоруткан ажылдар ЧЭТ-тиң бир котел агрегадының ажыл хемчээли хире чылыг энергиязын камнап алган.

Возврат к списку