Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ЕВРАЗ-тың Тывада шахтерлары боду чоруур крепьти Россияда бир дугаар ажыглалда киирген

ЕВРАЗ-тың Тывада шахтерлары боду чоруур крепьти Россияда бир дугаар ажыглалда киирген 02.08.2018
ЕВРАЗ-тың Тывада «Межегейхөмүр» уургайының хөмүржүлери мобильдиг боду чоруур крепь (чер адааның даг породаларын казар камгалалдыг техника) секциязының комплектизин Россияда бир-ле дугаар ажыглалда киирген. 
Уургай буступ чыдар хөмүр-даш чыдынын дөрт үттээр арга-биле казып тып турар. Чаа техника «Межегейхөмүрнүң» дагжыларынга айыыл чок казыышкынны магадылап, күш-ажылдың бүдүрүкчүлүүн бедидер. Үнелиг «Ж» маркалыг хөмүр казыышкынының бүдүрүлгези 78 хуу чедир улгадыр. Дагжылар июньда 35 муң тонна хөмүрнү берген болза, июль айда оон 10 муң тонна хөйнү казып тыпкан. 
Крепьтиң механизастаттынган секция комплектизи хөмүр оңгарының амгы технологтуг схемазын каттыштырып, быжыглаашкынга ажыглап турар дериглерниң санын эвжээжедир аргалыг. Секциялар иемдик чыдыннарга дыка тааржыр, бедии 4 метр чедир шимчеп шыдаар болгаш кандыг-даа хевирниң шывыын идегелдиг тудар. Ынчалдыр хөмүр үндүр казып турар черде дагжыларның айыыл чок ажылын магадылаар. 
АКШ-та база Австралияда ындыг арганы 1975 чылдан бээр чедиишкинниг ажыглап турар. Россияга ол арганы ажыглаары-биле, ЕВРАЗ-тың специалистери даштыкы коллегаларының арга-дуржулгазын шиңгээдип, боттуң байдалынга секцияны чөпшээредир дээш, документилерни белеткээн.
«Межегейхөмүрнүң» дугаары 2 белеткел участогунуң бригадири Николай Денисов баштаан шыырак дагжылар звенозунуң ажылчыннары, бо чазын Барыын Вирджиния штадында Хантингтон хоорайда шахтага чедип, секцияларны башкарарының онзагайын база ажыглаарының дүрүмнерин өөренген. Fletcher бүдүрүкчү заводка өөредилге эрткен участок изекчилери биле электрослесарьлар бедик технологтуг дериг-херекселди билдилиг ажыглап, ажылга туруушкунну болдурбас ужурлуг. 
ЕВРАЗ – Россияда, Казахстанда, АКШ-та, Канадада, Чехияда база Италияда активтерлиг металлургия база даг-тывыш компаниязы. Компания делегейде эң улуг каң бүдүрүкчүлеринге хамааржыр. 2017 чылда ЕВРАЗ 14 млн тонна каңны бүдүрген. Компанияның иштики хереглелин демир рудалыг база кокс хөмүрлүг бодунуң баазазы бүрүнү-биле хандырып турар. 2017 чылда ЕВРАЗ-тың каттышкан орулгазы америк 10827 млн доллар болган, а EBITDA-ныы – америк 2 624 млн доллар.

Возврат к списку