Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы соңгулда мурнунуң кампаниязында көдүрүлген шупту чидиг айтырыгларны кичээнгейге алырын негээн

Тываның Баштыңы соңгулда мурнунуң кампаниязында көдүрүлген шупту чидиг айтырыгларны кичээнгейге алырын негээн 21.03.2018
 Тываның Баштыңы президент соңгулдаларының түңнелдериниң дугайында чугаалап тура, күрүне биле чоннуң сонуургалдары каттыжа бээри ховар таварылга деп демдеглээн.
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол вторникте, онлайн чурум-биле социал четкилерге дорт дамчыткан аппарат хуралында, чаңгыс чер-чурттугларынга Россияның Президент соңгулдаларында бедик идепкейлиг чоруу дээш четтиргенин илереткен:  
«Март 18-те эрткен Россияның Президент соңгулдалары чурттуң болгаш делегейниң төөгүзүнде эң-не ховар соңгулда болган деп хөөредиг чокка чугаалайн. Ындыг бедик деңнел болгаш бүзүрел-биле соңгуткан күрүне баштыңын тывары берге. Владимир Владимирович Путин 76,65 хуу үннү алган. Шынап-ла, амгы үениң делегей төөгүзүнде күрүне биле чоннуң сонуургалдары каттыжа бээри ховар чүүл-дүр. Кажан күрүнениң баштыңы бодунуң хөделиишкиннеринде хамаатыларының хөй кезииниң күзел-бодалынга дүгжүп турары. 
Бисте национал үзел-бодал чок деп ооң мурнунда чугаалап турган болза, ам Владимир Владимирович Путин Төрээн чурттуң сонуургалдарын камгалаарын, патриотчу чорукту хевирлээн. Ол российжилерниң сагыш-сеткилинге дорт дегген. Россияның бүгү чонунуң иштики делегейи ниитизин бөгүн дидими-биле чугалап болур. Улуг чурттуң девискээринде база хөй националдыг ниитилелде чаңгыс демниг чорук чугула болуп турарын херечилээн. Россия бодун көргүзүп, бодун камгалап шыдаарын бадыткаан чугула чүүлдер-дир ол.
Российжилер ынчалдыр чүгле күштүг баштыңын бадылаан. Владимир Путин улаштыр чүнү кылырын соңгукчулар билир – чуртту чаа технологияларга даянып алгаш, ам-даа бурунгаар хөгжүдер. 
Чурттуң баштыңын Тыва боду шилиирде, ооң мурнунда ышкаш, чаңгыс демниг болганы өөрүнчүг. Республиканың чону Сергей Кужугетович Шойгунуң көскү сурукчузу, Путинниң командазын деткип тура, чаңгыс дем-сеткилдиин, угаан-медерелдиин чаңгыс эвес удаа көргүскен.  
Владимир Владимирович Путин Тываны кезээде деткип чорууру – дыка бөдүүн идиг болур. Сөөлгү чылдарда эки талаже өскерлиишкиннер, социал объектилер болгаш чурттаар оран-сава тудуу, инвестиция төлевилелдеринге деткимче, турум хөгжүлде-сайзырал, чурттуң баштыңының Тываның бойдус чурумалынга үнелели, тыва чоннуң төөгүзү болгаш культуразының онзагайы –Россияның Президентизи бо бүгүнү чаңгыс эвес катап көргүскен. Республиканың чурттакчылары күштүг баштыңны деткиирде үре-түңнелдиг болгаш демниг бооп шыдаан». 
Март 18-те, Тыва Республикада, бадылаашкынның түңнелдери чуртта эң бедик – 93,66 хуу болганын сагындыраал. Путин дээш – 91,98 хуу болган.  
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң бодалы-биле алырга, бедик үре-түңнелдиң кол чылдагааны – соңгукчуларның быжыг туружунда. 2018 чылдың соңгулдаларының кол онзагайы – Россияны долгандыр бүгү делегей байдалында Путинни сеткилинден деткиир күзелдиинде болган. 
Республиканың күрүне эрге-чагырга органнары соңгулдаларның техниктиг үделгезин, доктаамал чырыкты база хөй-ниити чурумун бо соңгулда кампаниязының үезинде хандырганын аппарат хуралында демдеглээн.  
Барык шупту муниципалитеттер келиишкин болгаш бадылаашкын түңнелдериниң талазы-биле эң-не бедик көргүзүглерни берген. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаа аргаларны ажыглааны, соңгулдаларның түңнелдеринге идиглиг болган деп санаан.
«Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри» төлевилел талазы-биле рейтингилиг бадылаашкынны база эрттирген. Соңгукчулар төлевилелдерни ажык-чарлыг, көскү шиитпир-биле хүлээп алгаш, В.В Путинни бедик сагыш-сеткилдиг бадылаарынга идиглиг болган. «Езулуг өг-бүле – найыралдыг хөй Мен-дир» деп төлевилелди боттандырган. Муниципалитеттерниң хөй кезиинге соңгулда бедик көдүрлүүшкүн-биле эрткен. Социал четкилерден ону көрүп болур.  
Ындыг болзажок, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол соңгулда мурнунуң кампаниязында көдүрүлген «аарышкылыг черлерже» онза кичээнгейни углаары чугула деп санаан. 
«Чидиг айтырыгларны оюп кааптар эргевис чок. Өскүстерге чуртталга тудуунуң чорудуу, чер-черлерде бюджет ажылдакчыларының шалыңында чөптүг эвес чүүлдер, коммунал ачы-дузаның шынары дээш, өске-даа айтырыглар-дыр. Ооң-биле ажылдап турган болгаш, эки билир бис. Соңгулда мурнунуң кампания үезинде оларның эң-не чидии үнүп келген. Чазак база муниципалитеттер боттарының планнарынга болгаш хөделиишкиннеринге ол чидиг айтырыгларны киирип, эдилгелерни кылыр ужурлуг» - деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн.

Возврат к списку