Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый яамызындан күрүне деткимчезин алыр кижилерниң шилилдезин шынарлыг чорударын негээн

Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый яамызындан күрүне деткимчезин алыр кижилерниң шилилдезин шынарлыг чорударын негээн 20.03.2018
2018 чылда Тывада тарылга шөлдериниң хемчээли 8,5 хуу улгадыр. Эрткен чылга деңнээрге тараа шөлдерин үш катап улгаттырар. 
Бөгүн эрткен аппарат хуралында, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың чер ажылдыг кожууннарының удуртукчулары база тускай угланыышкынныг ведомстволар-биле кады часкы хову ажылдарынга белеткел айтырыгларын чугаалашкан. 
Чазак даргазы көдээ ажыл-агый яамызындан часкы тарылга кампаниязынга белеткел болгаш ону эрттирериниң эң кол айтырыглары болур агротехниктиг хуусааларны болгаш чурумну сагыырын, ол ышкаш ажыл-агыйларга субсидиялар база күрүнениң өске-даа арга-хевирлерин бээрин шыңгыы контрольга алырын негээн.  
«Чер ажылдыглар-биле ажылды чурумчударын эрткен чылын-на дугурушкан бис. Бистиң негелделеривисти күүсеткен, бүдүрүлгези эки көргүзүглерни чедип алган ажыл-агыйлар деткимчени алыр апаар. Бирээде, чаа черлерни ажыглалче киирип, тарылга шөлдерин улгаттырган ажыл-агыйлар. Ийиде, шөлдериниң суггады дээш сагыш човап турарлар. Бир эвес чери суггат чок болза, чайын аңдарган арыг черлиг болур ужурлуг. Үште, үрезин курлавырын тургузуп, ону арттырып алган, көдээ ажыл-агый техниказының ажылдап турар парыгын улгаттырган болза. Бюджет акша-хөреңгизи-биле чылдың-на тарыыр үрезин садып алыр практиканы ам соксадыр. Ындыг деткимчени алганнарда ам боттарының тарыыр үрезини турар ужурлуг. Бир эвес негелдени күүсетпээн болзуңза, субсидияны эгит. Ону элээн шалыпчы фермерлерге бээр бис. Үстүнде адаан чүүлдер шупту күрүне деткимчелерин алыр дээн кижилер-биле дугуржулгага кирген турар ужурлуг» - деп, ол негээн. 
Республика Баштыңы оон аңгыда кожууннарда көдээ ажыл-агыйны харыылап турар килдистерни быжыглаар даалганы яамыга берген. Регионнуң чазаа-биле чарган дугуржулга бар-даа болза, чамдык черлерде штатта ындыг албан-дужаал чок болганындан, агрономнар чок. Үнүш ажыл-агыйын чорудуп турар кожуун болур, ылаңгыя эң хөй шөлдерлиг Бии-Хемге ол хамааржыр. Чамдык муниципалитеттерде көдээ ажыл-агый эргелелдери бар-даа болза, ында специалистерниң ажыл-чорудулгазының шынары - кол айтырыг болуп артпышаан. 
Часкы хову ажылдарын белеткеп база эрттирер, минералдыг чемишчидилгелер база үнүштер камгалаар чүүлдер, үрезиннер, кывар-чаар материалдар сөөртүр талазы-биле регион база муниципалдыг штабты неделя иштинде хевирлээр шиитпир хүлээп алдынган. Көдээ ажыл-агый техниказының парыгын хынаарын организастаар, бир эвес чаартылга херек болза, ажыл-агыйларга чиигелделиг чээлилерни долдурарынга дузаны көргүзерин көдээ ажыл-агый яамызынга дааскан. Муниципалдыг эрге-чагырга суггат системазының бугаларын аштап, суурларже, чоннуң огородтарынче суглар уннары казар бригадаларны тургузар.

Возврат к списку