Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Эксперт: Шолбан Кара-оол Айыткалында Тывада байдал чогумчалыын көргүскен

Эксперт: Шолбан Кара-оол Айыткалында Тывада байдал чогумчалыын көргүскен 14.12.2017
 Декабрь 12-де, Улусчу чогаадылга бажыңынга, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республикада ажыл-херектерниң байдалын база бо чооку чылдарда иштики политика дугайында Айыткалын Дээди Хуралдың депутаттарынга таныштырган.
 Шолбан Кара-оол бодунуң айыткалында республикада байдал чогумчалыын көргүскен деп, аналитиктер демдеглээн. «Кымга-даа ажык Тыва айыыл чок болза, езулуг-ла ажык болурун ол билир. Ынчангаш одуруглар аразын кичээнгейлиг көөрүн сүмеледим.
 Шолбан Кара-оол кажан «Ажык Тыва» дугайында чугаалап тура, чүгле медээ берикчилеринге эвес, а олардан дыка хөй чүүлдер хамааржыр корум-чурум камгалакчыларынга база медээни берген» - деп, ФедералПресстиң политконсультантызы Константин Бакшеев чугаалаан. 
 Айыткалдан:  
Чурагайлыг технологияларның ачызында ырак-чоок база моондак, доктар дээн ышкаш билиишкиннерге бир өске хамаарылгалыг апарган бис. Көргүзүп, кайгадыптар черлери хөй-даа болза, бистиң республикага чедип алырының бергези, озалаажы доктарны тургузуп турган. Ам ындыг эвес. Тываның бодунга чедип алыры ындыг-ла белен эвес, ынчалза-даа «Чурагайлыг Тыва» делегейниң хамааты бүрүзүнге, аян-чорукчуга, турисчиге кажан-даа бол, каяа-даа бол көстүп кээп болур.
 Чурагайлыг Тываның овур-хевирин тургузарынга ийи арга бар, оларның кайызы-даа биске чугула. Бирээде, Википедия, Яндекс карта дээн чижектиг интернет-курлавырлар таварыштыр бистиң төрээн Тывавыстың, ооң сураглыг кижилериниң, каас-чараш бойдузунуң, онзагай черлериниң, ховар культуразының, төөгүзүнүң болгаш амгы амыдыралының дугайында медээлерни тып ап болур. Ындыг шөлчүгештер бистиң Тывавысты бүгү делегейге таныштырар аргалыг! Ол талазы-биле аныяк эгелекчи туруштуг оолдар, уруглар А.С. Пушкин аттыг национал библиотеканың деткимчези-биле ажылдап эгелээнинге өөрүүр-дүр мен.  
Ийиде, Тыва Республиканы «виртуалдыг делгемге» бурунгаарладып сайзырадырының талазы-биле ажылды системажыдар, ол ышкаш ол сорулгалар-биле күүсекчи эрге-чагырга органнарының бар тургузугларының болгаш ооң эргезинде турар организацияларның ажыл-чорудулгазында республиканың информастыг болгаш виртуалдыг курлавырлары-биле ажылдаар «Чурагайлыг Тыва» агентилелин тургузары чугула деп санаар мен.

Возврат к списку