Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада орус дыл талазы-биле күрүне инспекторунга Елена Хардикованы томуйлаан

Тывада орус дыл талазы-биле күрүне инспекторунга Елена Хардикованы томуйлаан 04.09.2015
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол сентябрь 1-де республиканың педагогика ниитилежилгези-биле ужурашкан. Аңаа эрткен чөвүлел хуралга Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызының удуртулгазы, школалар директорлары, аныяк болгаш дуржулгалыг башкылар-биле чаа өөредилге чылының мурнады шиитпирлээр чүүлдерин, өөредилге организацияларынга өөредилгениң шынарын бедидериниң айтырыгларын чугаалашкан.
 Тываның өөредилге болгаш эртем сайыдының оралакчызы, эрге-байдалдыг орус дыл талазы-биле инспектор Татьяна Шарыпова албан-дужаалындан халажып турары ол ужуражылга үезинде билдинген. Ону ийи чыл бурунгаар томуйлаан, ол үениң дургузунда республиканың школаларынга орус дылды башкылаарын сайзыраңгайжыдарының талазы-биле улуг ажылды кылган. Республиканың өөредилге адырынга Татьяна Леонидовнаның киирген улуг салыышкынын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн болгаш ол ажылды идепкейжидер болгаш оон-даа бедик деңнелче көдүрүп шыдаар чаа удуртукчуну ооң-биле кады саналдап турарын дыңнаткан. 
 Орус дыл талазы-биле күрүне инспекторунуң албан-дужаалынга Кызылдың мэриниң социал политика талазы-биле оралакчызы, найысылалдың №12 школазынга орус дыл болгаш литература башкылап дыка хөй чыл ажылдаан Елена Хардикованы саналдаан. Педагогика ниитилежилгезиниң төлээлери бодунуң коллегазынга харыысалгалыг, бодунуң херээн эки билир, дуржулгалыг башкы болгаш удуртукчу деп үнелээш, өске ийи кандидаттың аразындан ол дээш бадылааннар.
  Елена Викторовна Хардикова Иркутскиниң А.А. Жданов аттыг күрүне университедин «Орус дыл болгаш литература» мергежилдиг дооскан филолог. Кызыл хоорайның №11 болгаш 12 школаларынга орус дыл болгаш литература башкылаан. Ак сеткилдиг күш-ажылы дээш аңаа «Россия Федерациязының өөредилгезиниң хүндүлүг ажылдакчызы» атты тывыскан. 
 Чаа ажылга чедиишкиннерни Тываның Баштыңы аңаа күзээш, ийи чыл бурунгаар тургускан орус дыл талазы-биле инспектор албан-дужаал республикага эргежок чугулазын бадыткаан дээрзин демдеглээн. «Бисте чорудуп турар күрүне политиказы республикага орус дылды эки өөренип алыры-биле ийи дылдың сайзыраары болур. Ол ийини деңнеп тургаш, бистиң уругларывыска орус дылды багай билир чоруу келир үезинге доткар болбас, дээди өөредилгени чедиишкинниг доозар арганы тургузар чоруун чедип алыр ужурлуг бис» — деп, ол немээн. Көргүскен идегел дээш Елена Хардикова четтиргенин илереткен болгаш салдынган сорулгаларны күүседири-биле бүгү күжениишкиннерин үндүрерин бүзүреткен.
 Ол ужуражылга үезинде Чазак Даргазы доозукчуларның чаңгыс аай күрүне шылгалдазын дужаарының айтырыынче, ылаңгыя математикага болгаш орус дылга белеткелче кичээнгей салырын онзалап демдеглээн. Ол дээш эртемнер башкыларының хуу харыысалгазын күштелдирер, Тываның кадрларга негелдезин барымдаалап, уругларны өөредилге черлеринче чорудар дээрзин айыткан.
 «Башкы кижиниң мергежилиниң кол айтырыы — республиканың келир үези болур уругларның өөредилгези болгаш кижизидилгези дээш сагыш салыры» — деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.

Возврат к списку