Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Август 10 — Тудугжунуң хүнү

Август 10 — Тудугжунуң хүнү 09.08.2014

ТУДУГЖУНУҢ ХYНY-БИЛЕ!

Тываның тудуг комплекизиниң эргим ажылдакчылары болгаш хоочуннары!

Силерниң профессионал байырлалыңар-биле чүректиң ханызындан чедирген байырывысты хүлээп ап көрүңер!

Тудугжунуң хүнүн республика бо чылын төөгүлүг болуушкуннарның — Тыва биле Россияның демнежилгезиниң болгаш Кызыл хоорайның үндезилеп тургустунганының 100 чылының бүдүүзүнде демдеглеп турар. Бо юбилейлиг чылда бистиң төрээн булуңувустуң социал-экономиктиг сайзыралынга хөй-хөй салгалдарның тудугжуларының киирип турар салыышкынынче кичээнгей салбайн барып шыдавас бис.

Кызылды тударының баштайгы дажын олар салганнар, Азия төвүнүң бурунгу черинге он-он хоорайларны болгаш суурларны ээн черлерге олар тутканнар. Тывага тудуг адырының тургустунганының болгаш сайзыралының төөгүзү тыва чоннуң сөөлгү чүс чылда сайзыралы-биле сырый холбаалыг. Ол төөгү чүс-чүс үлетпүр болгаш көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери, школалар болгаш эмнелгелер, культура албан черлери, спорт тудуглары болгаш архитектурлуг тураскаалдар болуп көстүп келген. Тудуг адырының ажылдакчыларының чаарттынып турар ажыл-чорудулгазын бисте кижи бүрүзү эскерип турар, ынчангаш Тудугжунуң хүнү чүгле оларның байырлалы эвес апарган.

Кайгамчык юбилейлерниң бүдүүзүнде ол төөгүлүг болуушкуннарга белеткелдиң улуг чүъгү база-ла тудугжуларга онаажып турар. Кызыл хоорайның, республиканың өске-даа хоорайларының болгаш суурларының чаа аян-шинчизи силерден, тудуг адырының ажылдакчыларындан хамааржыр. Чаңгыс чер-чурттугларыңарның идегелин шынзыктырарыңарга бүзүреп тур бис.

Россияның чону-биле Тываның чонунуң демнежилгезиниң чүс чылында чаңгыс демниг чоруктуң бадыткалы республиканың тудуг адырында көстүп келген дээрзин демдеглээр апаар. Советтиг чылдарда Тываны бүгү чурт тудуп турган дээрзин билир бис. Хоорайларның болгаш суурларның чурттакчылары оларның дугайын утпааннар, Кызыл хоорайның чамдык кудумчуларынга оларның аттарын тывыскан. Амгы үеде республиканың тудуг шөлдеринде Россияның аңгы-аңгы регионнарындан келген аңгы-аңгы сөөк-язы кижилер эгин кожа ажылдап турар.    

Байырлалдың бо хүнүнде тургузукчу күш-ажылы бистиң республиканың бурунгаар хөгжүлдезинче угланган кижилерге — келир үениң тудугларының документилерин ажылдап кылып турар төлевилекчилерге, тудуг адырынга кадрлар белеткеп турар башкыларга, төлевилелдерни амыдыралга боттандырып турар аңгы-аңгы мергежилдиг тудугжуларга хүндүткелди көргүзүп турар бис. Тудуг ажылының хоочуннарынга, ылаңгыя хүндүлүг дыштанылгазынче үнзе-даа, Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң планнарын ажылдап кылырынга болгаш күүседиринге идепкейлиг киржип турарларга өөрүп четтириишкинниң чылыг сөстерин чугаалаары күзенчиг.

Ажылынга улуг-улуг чедиишкиннерни, быжыг кадыкшылды, аас-кежиин болгаш чаагай чүүлдерни республиканың тудуг комплекизиниң ажылдакчыларынга болгаш хоочуннарынга сеткиливис ханызындан күзедивис!

Тыва Республиканың Баштыңы   Ш.Кара-оол.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы  К.Даваа.


Возврат к списку