Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Байыр чедириишкини

Байыр чедириишкини 07.08.2014

Тываның Десантчылар эвилелиниң хүндүлүг кежигүннери!

Силерге болгаш силерниң өмүнээңерден десант шериинге албан эрттирери-биле холбашкан бүгү кижилерге Россияның эң чырык болгаш улуг ужур-дузалыг шериг байырлалы — Агаар-шериг десантчыларының хүнү-биле байыр чедирип тур мен!

Агаар-шериг десантызының шериглери — Россияның Чепсектиг Күштериниң эң кол кезээ, ооң күчүзүнүң болгаш дайынчы арга-шинээниң, чурттуң камгалакчыларының эрес-дидиминиң болгаш бедик мергежилдииниң демдээ болуп турар.

Ак-көк өңнүг беретка кедери — маадырлыг чорук болгаш алдар дугайында бодап чоруур дыка хөй оолдарның ыдыктыг күзели. Бистиң Төрээн чуртувустуң эрге-ажыктарын мурнуку одуругга эрес-дидим камгалап тургаш, десантчы шериглер аныяктарның сонуургалын болгаш улуг назылыгларның хүндүткелин чаалап алганнар. «Чалгынныг чадаг шеригниң» чаныш-сыныш чок, маадырлыг болгаш эрес-дидим чоруун Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында дүшкүүрлүг болгаш кара сеткилдиг дайзын бодунуң карактары-биле көрген. Тайбың хүннерде десантчы дайынчылар боттарының албан-хүлээлгезин төлептиг күүседип, делегей терроризминге болгаш политиктиг дээрбечи чорукка эртери болдунмас камгалал болуп турар.

Бүгү салгалдың десантчылары патриотчу чорукту ханы медереп билири-биле болгаш дайынчы акы-дуңмалышкы чоруктуң чаңчылдарын камгалап шыдаары-биле онзаланып келген. Олар дээрге чүден-даа сезинмес, бергелер мурнунга кажан-даа торулбас кижилер-дир. Ынчангаш оларның дыка хөйү шеригден халажып келгеш, онзагай аажы-чаңныг, күш-дамыр болгаш сагыш-сеткил талазы-биле дадыккан кижилерниң мергежилин шилип ап турарлар.

Тываның десантчыларынга быжыг кадыкшылды, кандыг-даа шылгалдаларга сагыш-сеткилдиң быжыг чоруун, арыг дээрни болгаш черже амыр-менди ээп кээрин, аас-кежиин болгаш аайлажыышкыннарны сеткилим ханызындан күзеп тур мен!

Байырлал-биле, эргим дайынчы өңнүктерим!

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол.


Возврат к списку