Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Сибирь – идегелдиң девискээри»

«Сибирь – идегелдиң девискээри» 19.07.2014

Журналистер шуулганы

Июль 18-те ТР-ниң Чазак Бажыңынга журналистерниң «Сибирь – идегелдиң девискээри» шуулганының байырлыг ажыдыышкыны болган. Аңаа Тываның Баштыңы Ш.Кара-оол, Россияның Журналистер эвилелиниң баштаар чериниң даргазы Всеволод Богданов, ТР-ниң информатизация болгаш харылзаа сайыды Органа Натсак, Кемерово, Омск, Томск, Тюмень, Новосибирск областардан, Красноярск, Алтай крайлардан, Бурят, Хакас республикалардан, Ямал-ненец автономнуг округтан, Москвадан келген журналистер  болгаш Тываның массалыг информация чепсектериниң төлээлери киришкен.

Шуулганның байырлыг хуралы  Тываның Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оолдуң байыр чедириишкини-биле ажылын эгелээн. Ш.В.Кара-оол Сибирьниң журналистеринге республика бо чылын Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 чыл оюн демдеглеп турарын, тыва-орус чоннарның аразында акы-дуңмалышкы харылзааларын, ылаңгыя  Ада-чурттуң Улуг дайынынга тыва эки турачыларның эрес-дидим тулушканын чоргаарал-биле чугаалаан. Июль 24-те 90 харлаар эң-не хоочун «Тувинская правда» (баштайгы ады «Кызыл тараачын») солунунуң республикага интернационалчы чорукту хевирлээринге киирген улуг үлүг-хуузун база онзалап демдеглээн.

Тываның Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол республиканың чүгле төөгүзүнге эвес, ооң амгы үеде хөгжүлдезинге, чурттакчыларының амыдырал-чуртталгазынга, нарын айтырыгларынга база доктааган, ылаңгыя, Тывада электри чырыдылгазы чогуур деңнелде эвес дээрзин ажыт-чажыт чокка тайылбырлааш, «Кызыл — Курагино» демир-оруунуң ажыглалче киргениниң соонда, регионнуң социал-экономиктиг сайзыралы  шапкынчыыр дээрзинге быжыг бүзүрелин илергейлээн.

Байырлыг хуралга Тываның Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол шуулганның организастыг комитединиң кежигүнү Раиса Жмодикке Хүндүлел бижикти (Новосибирск хоорай), «Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты Россияның Журналистер эвилелиниң баштаар чериниң даргазы Всеволод Богдановка тывыскан.

Россияның Журналистер эвилелиниң Хүндүлел демдээн Тываның Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оолга, Новосибирск облазында хоойлужудулга хуралының солунунуң корреспондентизи Владимир Макеенкога, Россияның Журналистер эвилелиниң дипломун «Тувинская правда» солуннуң коллективинге, Хүндүлел бижиктерин «Тыва» КТРК-ның директору Андрей Чымбага, шеф-редактору Ая Яндараага, «Шын» солуннуң харыысалгалыг секретары Светлана Балчырга тывыскан.

Байырлыг хурал эгелээр мурнунда Чазак Бажыңының фойезинге организастаттынган Тыва Республиканың Ордениниң эдилекчизи, республиканың «Тувинская правда» солунунуң фотокорреспондентизи Владимир Савиныхтың тырттырган чуруктарының делгелгези шуулганның киржикчилериниң сонуургалын болдурган. Фото-чуруктар Тываның чоокку эрткен чылдарда ниитилел болуушкуннарын болгаш ооң чурттакчыларының амыдырал-чуртталгазын көргүскен.

Бо чылын XIII «Сибирь — идегелдиң девискээри» конкурсту Россия Федерациязының Культура чылынга тураскааткан. Электроннуг болгаш парлалганың массалыг информация  чепсектериниң кичээнгейин Россияның культура-төөгү салгалдарын камгалаар талазы-биле национал сонуургалдарын хандырып турар патриотчу чаңчылдарын сайзырадырынче, ооң кол маадыры — кижиже угландырарынче Журналистер эвилелиниң даргазы В.Л.Богданов кыйгырган.

Ол-ла хүннүң ийиги чартыында ат-сураглыг журналистер Олег Нехаев, Алексей Симаков болгаш өскелер-даа аңгы-аңгы темалар аайы-биле мастер-класстарны эрттирген.

Шончалай Мааты-оол.

"Шын"  солун


Возврат к списку