Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сайгарылгалыг семинар

Сайгарылгалыг семинар 19.07.2014

Июль 8-те ТР-ниң Чазак Бажыңының 1 дугаар хуралдаар залынга социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организациялар биле хөй-ниити эгелээшкиннериниң муниципалдыг программаларын деткиир талазы-биле сайгарылгалыг семинар болган. Аңаа ТР-ниң Экономика, Социал хөгжүлде, Саң-хөө яамыларының төлээлери, муниципалдыг тургузуглар даргаларының социал политика талазы-биле оралакчылары, коммерцияга хамаарышпас организациялар удуртукчулары киришкен.

Республика чергелиг семинарны ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчызы Артур Монгал ажыдып тура, коммерцияга хамаарышпас организациялар дээрге ниитилелдиң болгаш хөй-ниити политиказының чарылбас кезээ дээрзин демдеглээш: «Олар хамааты туруш, хамааты эгелээшкин, чаңгыс демниг чорук дээн ышкаш билиишкиннерниң ужур-утказын бедидип турарлар. А амдыызында ис чок читкен бичии уругну безин чүгле шагдаалар дилеп турар болгай. Шак ындыг байдалдарда дуза кадыптар хире хөй-ниитиниң волонтержу шимчээшкиннери хевирлеттинмээн. Ол талазы-биле хөй ажылды чорудар болгаш күрүнениң аңаа хамаарыштыр көрдүнген деткимчезин бүрүнү-биле ажыглаар ужурлуг бис» — деп чугаалаан.

 Семинарны Тывага эрттирер дугайында санал кииргеннерниң бирээзи Регионнар аразының «Сибирьниң хөй-ниити эгелээшкиннерин деткиир төвү» хөй-ниити фондузунуң президентизи, РФ-тиң Экономика сайзыралының яамызының эксперти Елена Малицкая чыылганнарга коммерцияга хамаарышпас организациялар биле хөй-ниити эгелээшкиннерге муниципалдыг программаларны деткиир талазы-биле күрүне политиказының дугайында ажыктыг чүүлдерни электроннуг самбырага көргүспүшаан, делгереңгейи-биле тайылбырлаан.

Социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организацияларны сайзырадыр талазы-биле төлевилелдерге кандыг деткимчелер барын айтып, оларның херек кырында амыдыралда боттанып турар чижектерин киирген. Бо хүнде Сибирь округунда күрүнениң ол талазы-биле деткимчезин алырынга мурнакчы регионнар Красноярск край биле Новосибирск облазы болуп турар. Новосибирск облазында «Кызыл крест» организациязы волонтерларны аарыг улуска ачы-дуза чедиреринге өөредип турар, а олары кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг улуска буянныг ажыл-ижи-биле бараан болуп турарлар. Ол ышкаш коммерцияга хамаарышпас организация такси-биле социал ачы-дуза чедирилгезинде  үре-түңнелдерни чедип алган. Чоокта чаа кол угланыышкынынга немей чурттакчы чон ортузунга патриотчу кижизидилгени нептередир, янзы-бүрү омак-сөөк чоннарның аразында кады ажылдажылганы сайзырадыр, Россияның чоннарының амыдыралының бот-тускайлаң овур-хевирин, культуразын, дылын болгаш езу-чаңчылдарын кадагалап арттырар болгаш камгалаар талазы-биле ажылдар чорударын шиитпирлээннер.

Елена Малицкая РФ-тиң Экономика сайзыралының яамызының регионнар аразында эрттирип турары РФ-тиң Президентизиниң шаңналы дээш конкурузунуң болгаш хуу фондулар конкурстарының онзагай талаларын база тайылбырлаан.

Тываның хөй-ниити организацияларының удуртукчулары кандыг-даа төлевилелдерни карак кызыл ажылдап кылгаш, күрүне деткимчезин магадылап турар конкурстарже дужаарга, харыы чок артып турарын хомудап чугаалааннар. Аңаа хамаарыштыр РФ-тиң Президентизиниң чанында улус ажыл-агыйының болгаш күрүне албанының академиязының филиалы Россияның Сибирьниң эргелеп-башкарылга институдунуң менеджмент кафедразының доцентизи Дмитрий Филиппов социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организацияларны сайзырадыр талазы-биле программа тургузукчуларының төлевилелиниң сорулгазын салырда болгаш ооң тургузуунда өске-даа кезектерин долдурарда  болганчок чазып турар чүүлдерни демдеглээш, семинарның чугула айтырыгларынга хамаарышкан мастер-классты башкарып эрттирген. Ол төлевилелдерниң күрүне деткимчезин албайн баар чылдагааны ында. Ынчангаш эксперт теория билиглери биле чижектерни холбап тургаш, төлевилелди канчаар шын тургузарының дугайында тодаргай тайылбырны берген.

Мастер-класс төнүп турда, чугаа айтырыг-харыыже  шилчээн.

Шончалай Мааты-оол.

"Шын" солун


Возврат к списку