Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Хоочуннарның чырык адынга

Хоочуннарның чырык адынга 08.07.2014

86 харлап чорааш мөчээн Көрей дайынының киржикчизи Виктор Давидович Фунтиковту Тыва орнукшуткан.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хоочуннуң төрел болгаш чоок кижилеринге ханы кажыыдалын илереткен. «Виктор Давидович бодунуң ачы-хавыяазының дугайында кажан-даа чугаалавас биче сеткилдиг болгаш ажыл-ишчи кижи чораан, а бодунуң чуртунуң болгаш чоок кижилериниң мурнунга хамааты хүлээлгезин ак сеткил-биле күүседип келген -- деп, республика Баштыңы демдеглээн. — Ол бичии оол тургаш-ла, дайынның аар-бергезин көрүп келген, ооң соонда күрүнезиниң эрге-ажыктарын ыракта Көреяга камгалап турган. Тайбың үеде-даа ол шериг кижи болуп арткан, ажыл-ишчи чоруктуң болгаш кижилерге эки хамаарылганың үлегерин көргүзүп келген. Ындыг кижи кажан-даа уттундурбас».

Виктор Давидович Фунтиков 1928 чылдың октябрь 26-да Кызылга, Пелагея Ефремовна болгаш Давид Петрович Фунтиковтарның хөй уруглуг өг-бүлезинге эң бичези болуп төрүттүнген. Кызылдың №1 ортумак школазын дооскан соонда шериг албанынче келдирткен. Баштай Иркутск обласка албан эрттирген, 1952-1953 чылдарда Көреяга дайынга киришкен. Ол Чазактың тускай даалгазын күседип турган. Көреяга албан-хүлээлге дээш медаль-биле база өске-даа юбилейлиг медальдар-биле шаңнаткан.

Шериг соонда Томскиниң коммунал-тудуг техникумун «Тудугжу» мергежилдиг дооскан, төлевилел организацияларынга ажылдап чораан.

* * *     

Хоочун ажылдакчы Елизавета Удуракинаның мөчээни-биле холбаштыр ооң төрелдеринге болгаш чоок кижилеринге ханы кажыыдалын Тываның Баштыңы болгаш ТР-ниң Чазааның кежигүннери илергейлээннер.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол өөредилгениң хоочуну, Тываның алдарлыг башкызы Елизавета Демьяновна Удуракинаны орнукшударын организастаарының талазы-биле айтырыгны шиитпирлээрин күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Мерген Ооржакка болгаш өөредилге болгаш эртем сайыды Каадыр-оол Бичелдейге дааскан. 88 харлап чорааш мөчээн хоочун бодунуң амыдыралын Тываның өөредилге системазын сайзырадырынга киирип келген, удуртукчу ажылдарга база чораан. «Елизавета Демьяновна эгелеп чоруур  аныяк удуртукчуларны хайгааралга ап, республиканың хөй-ниити амыдыралынга эң идепкейлиг киржип келген. Хоочуннуң төрел болгаш чоок кижилеринге ханы кажыыдалды илергейлеп тур бис» — деп, регионнуң удуртукчузу демдеглээн.

Е.Д. Удуракина 1927 чылдың январь 22-де Таңдының Успенка суурга төрүттүнген, Бийскиниң педагогика институдун дооскан. Ол Тыва АССР-ниң өөредилге сайыдының оралакчызынга, Кызыл хооркүүскомунуң даргазының оралакчызынга ажылдап чораан. 


Возврат к списку