Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

СЕРГЕЙ ШОЙГУ ЧУРТУНГА КЭЭП ЧОРААН

СЕРГЕЙ ШОЙГУ ЧУРТУНГА КЭЭП ЧОРААН 07.07.2014

РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Шойгу июль 4 болгаш 5 хүннеринде Тывага чораан, ол Президентиниң кадет училищезиниң тудуун барып көрген болгаш Кызылдың чурттакчызы кижи дег хоорайны кезий кылаштаан.

Ол магазиннерже кирип, чамдык чүүлдерни садып ап, бодунуң баарынга ынак чораан черлеринге четкилээн-даа. Кудумчуларга үр эвес селгүүстеп чорааш орукка ужурашкан кижилер-биле ол улуг күзелдии-биле хөөрешкен-даа.

Тудуг объектизин көрген соонда РФ-тиң камгалал сайыды Президентиниң кадет училищезиниң ийиги өөредилге корпузу 2015 чылга чедир туттуна бээр деп бүзүреткен. Ол сураглыг училищеге хүлээп алыр сургуулдарның баштайгы чыылдазының дугайында Тываның Баштыңы Ш.Кара-оол дыңнаткан соонда, Сергей Шойгу ындыг шиитпирни хүлээп алган. 65 олутка шилилге аажок берге болган. Хүлээп алыышкын комиссиязынче 600 ажыг билдириишкин кирген. Ол ышкаш аңаа эвээш орулгалыг болгаш чогумчалыг эвес өг-бүлелерниң салым-чаяанныг ажы-төлүн хүлээп ап турарын Шолбан Кара-оол чугаалаан, республиканың бүгү кожууннарынга олуттарны берген.

Ол ышкаш Сергей Шойгу биле Шолбан Кара-оол Президентиниң кадет училищезинге ажылдаар бедик мергежилдиг башкыларны белеткээриниң айтырыын база чугаалашканнар. Тус черниң кадрларындан аңгыда ындыг өөредилге черлеринде ажылдап турар дуржулгалыг шериг башкыларны база хаара тудары чугула. Чалаткан башкылар чурттаар кылдыр училищениң девискээринге гостиница хевирлиг оран-саваны тудары эргежок чугула деп шиитпирни хүлээп алган.

Июль 4-те Сергей Шойгу Шолбан Кара-оол-биле кады Ят-Ха рок-бөлүктүң Тываның болгаш Россияның демнежилгезиниң 100 чылынга, найысылалдың юбилейинге болгаш Өг-бүле хүнүнге тураскааткан күүселдезинге чорааннар. Чыылганнар сценага сураглыг чаңгыс чер-чурттуун көргеш, диңмиттиг адыш часкаан болгаш «Ура!» деп кыйгырыг-биле уткааннар. Сергей Күжүгетовичини көөрү бүгү шөлге күзенчиг болган. Ол база аңаа шак ындыг өөрүшкү-биле харыылаан.

Сергей Шойгу мынча дээн: «Экии, эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Силерни хоорайның төвүнге көөрү меңээ өөрүшкү-дүр. Кайгамчык байырлал-биле байыр чедирип тур мен. Хензиг үе тыпкаш төрээн булуңумга кээр аргалыг болдум. Ол арганы ажыглааным ол. Мени уткааныңар дээш четтирдим, утпааныңар дээш четтирдим. Силерге бүгү-ле эки чүүлдерни күзедим!».

«Ят-Ха» бөлүктүң хөгжүмчүлеринге болгаш Арат шөлүнге чыылган чонга байыр чедиргеш, Сергей Шойгу биле Шолбан Кара-оол оон чорупканнар. «Ят-Ханың» концерти кызылчыларга езулуг белек болган. Альберт  Кувезин болгаш ооң хөгжүмчүлери  билдингир ырыларны күүсеткеннер. Ыраажы Сайлык Оммун база келген чонну өөрткен.


Возврат к списку