Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Кадайланыышкын»

«Кадайланыышкын» 07.07.2014

Москваның В.Маяковский аттыг академиктиг театрының артистериниң Тывага оюн-көргүзүү Н.В.Гогольдуң «Кадайланыышкын» деп шиизи-биле доозулган. Бо сураглыг шиини номчуваан, көрбээн кижи ховар-ла боор. Бистиң В.Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театры база ону каш чыл бурунгаар тургускан, тыва көрүкчүлер улуг сонуургал-биле көрген.

Маяковский театрга «Кадайланыышкынны» режиссер Сергей Арцибашев тургускан. Ниитилелде өскерлиишкиннер хамаанчок,  бодунуң хууда амыдыралын-чуртталгазын безин өскертип шыдавас, шиитпир чок, чайгылчак эр кижини бо шииде көргүскен. Шииде кино болгаш театрның ат-сураглыг артистери, Россияның Улустуң артистери Светлана Немоляева, Игорь Костолевский, Михаил Филиппов олар кол рольдарны ойнап турар. Совет болгаш российжи кинонуң сылдызы Игорь Костолевскийни («Звезда пленительного счастья», «Безымянная звезда», «И это все о нем») бо шииде ажылындан кижи танывайн баар чыгыы, чүге дизе ону үргүлчү аныяк, чараш, көскү, талантылыг кижилерниң овур-хевирлерин ойнап келгенинден эки билир бис, а «Кадайланыышкында» ол бирде каттырынчыг, бирде чаржынчыг апаар, шала аамайзыг болгаш улгады берген эр кижини ойнап турар. Yстүнде адааным үш актерлар шиини езулуг амдан киир ойнап турар деп эскердим. Ылаңгыя Светлана Немоляева назы-харынга чанныр хире эвес-тир, Кудажы кадайның овур-хевирин бүзүренчиг кылдыр «диригжидип» шыдааны-биле хамыкты ол кайгаткан. Любовь Руденко, Михаил Филиппов оларның оюнун база магададывыс. Шиини хөйнүң ырлары, дириг хөгжүм, эрги шагның орус улустуң романстары, хореографтыг тургузуглар улам каастап турар.

Шии доостурга, көрүкчүлер бут кырынга туруп кээп адыш часкап турда, сценаже ТР-ниң Баштыңы — Чазааның Даргазы Ш.В.Кара-оол үнүп келгеш, юбилейлер уткуштур орук-суурну ырак дивейн Тывага аалдап кээп, солун шиилерни көргүскени дээш Маяковский театрының артистеринге көрүкчүлерниң мурнундан өөрүп четтиргенин илередип, боодал чечектерни тудускан. Моон соңгаар-даа Тываже оюн-көргүзүү-биле аалдап кээп турарынче чалаан.

Москва артистериниң өмүнээзинден Россияның Улустуң артизи Игорь Костолевский өөрүп четтиргенин илереткеш, «Тываны, ооң чурттакчыларын магадап ханмас-тыр бис, чылыг хүлээп алганыңар дээш мөгейип тур бис. Чаш уруглар дег таалалда чоруп тур бис» — деп, өөрүшкүзүн илередирге, көрүкчүлер үргүлчүлелдиг адыш часкаашкыннары-биле  үдээн.

Светлана Балчыр.

"Шын" солун


Возврат к списку