Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

209 уругга путевкалар

209 уругга путевкалар 04.07.2014

Россияның онза солун черлеринге баары-биле федералдыг грантылар езугаар чиигелделиг турларны Тываның уругларынга база белеткеп турар.

Уруглар туризмин сайзырадыр сорулгалыг федералдыг төлевилел езугаар Тываның өөреникчилери бо чайын чурттуң он-он хоорайларын кезип, аян-чорук кылыр аргалыг болур. Россияның янзы-бүрү  чоннарының культуразын, езу-чаңчылдарын делгередир база аныяк-өскенни чурттуң төөгүзү-биле  улам ханы таныштырар сорулгалыг төлевилелди РФ-тиң Культура яамызы боттандырып турар. Тыва Республика бо төлевилелде бир дугаар киржип турар. Россияның онза солун черлеринге уругларны чедирер дээш экскурсия болгаш турисчи аян-чоруктарны белеткээр талазы-биле федералдыг грантылар шилилгезинге Тыва Республика киришкеш, ойнап алганы бо. ТР-ниң Культура яамызының дыңнадып турары-биле алырга, Тываның уругларынга 209 чиигелделиг путевкаларны берген.

Уругларга саналдап турар аян-чоруктарның аразында «Мээң Россиям: Петров хоорайы», «Москва – Алдын дээрбек», «Бурун Казаньның эртине-байлаа» дээр турлар август 8-тен декабрь 15-ке чедир, а июль 21-ден декабрь 15-ке чедир «Крым» дээр тур үргүлчүлээр. Ада-иелер чүгле орук өртээ төлээр, а чурттаар, чемненир болгаш экскурсия чарыгдалдары федералдыг бюджеттен үнер. Уран чүүл, литература, төөгү талазы-биле тускай белеткелдиг уругларга аңгы маршруттарны белеткээн. Чагыгларны июль 11-ге чедир хүлээр.

Немелде медээлерни ТР-ниң Культура яамызының туризм талазы-биле департаментизинден билип ап болур. Адрези: Кызыл хоорай, Ленин кудумчузу, 33 дугаар бажың, 34-кү өрээл. Харылзажыр специалист: Чодураа Сергеевна Кандан 2-11-77; ТР-ниң Эртем болгаш өөредилге яамызы, Калинин кудумчузу, 1б дугаар бажың, 26-гы өрээл, харылзажыр специалист: Вероника Митиновна Монгуш – 6-19-49; ТР-ниң Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилел,  Кочетов кудумчузу, 155 дугаар бажың, харылзажыр специалист: Анжела Эрес-ооловна Куулар — 3-02-99.

Рубрика: 


Возврат к списку