Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Алдарлыг актриса

Алдарлыг актриса 02.07.2014

Июнь 27-де бистиң республикада Москваның В.Маяковский аттыг академиктиг театрының артистери аалдап келгеш, шиилерин чонга бараалгадып турарлар. 

Оларның аразындан РФ-тиң алдарлыг артизи Ольга Евгеньевна Прокофьева июнь 29-та  Yндезин тыва  культура төвүнге чыылган чон-биле ужурашкан. Ужуражылга үезинде бо артистиң шүлүктеп  база шиилерден үзүндүлерни чугаалап турарын көргеш, ТР-ниң алдарлыг артизи Надежда Наксылга дөмейлеп олурдум. Бистиң чаңгыс чер-чурттуувус «Оттуг-тергезин» (Сарыг-оолдуң) чугаалаптарга-ла, көрүкчүлерниң хей-аъды ала-чайгаар көдүрлү бээр болгай. Мээң караамга Надежда Наксылдың овур-хевири ынчаар-ла чуруттунуп арткан ийин. Ольга Прокофьева база шак-ла ындыг-дыр.

 Алдарлыг актриса 1963 чылдың июнь 20-де Москва облазының Одинцово хоорайынга төрүттүнген. Бичиизинде балет артизи болур күзелдиг чораан. Школа дооскаш, театр уран чүүлүнүң дээди өөредилге черинче шылгалдалар дужаагаш, эртпейн барган. Ам канчаар, чыл эрттирер эвес,  телевидениеге  ажылдаан. Yе саадаар эвес, айлар дыка дүрген шуужуп эрте берген. Күзелин чедип алыры-биле шылгалданы база катап дужаагаш, ГИТИС-тиң актер факультединиң студентизи болган. 1985 чылда институтту дооскаш, Маяковский театрының сценазынга күш-ажылының баштайгы  базымнарын эгелээн. Ол театрга 29 чыл бараан болуп  ажылдааш,  дыка хөй шиилерге база киноларга ойнаан. «Дядюшкин сон», «Моя прекрасная няня» дээш, оон-даа хөй ажылдарын көрүкчүлер эки билир.

Салым-чаяан салгал дамчыыр. Ольга Евгеньевнаның оглу Саша бичиизинден-не каттырынчыг шиилерге ойнап эгелээн. Ооң ада-иези Ольга Прокофьева, Юрий Соколов кайызы-даа — театр артистери, ынчангаш оглу база оларны дөзээн. Боттарының кайгамчыктыг катаптаттынмас талантызын чонунга өргүп чоруур артист өг-бүле-дир.

Ольга Евгеньевнаның дугайында көрүкчүлер чүгле чылыг, чымчак сөстерни чугаалаар чорду.

Надежда Ооржак, Тываның хөгжүм-шии театрының аныяк артизи: «Бо артистиң талантызы хөй талалыг, делгем, көрүштүг. Бодунуң назы-хары 50 ашкан-даа болза, аныяк хевээр, баштак-хөглүг болгаш энергиязының бедик деп чүвезин онзазын. Июнь 27-де «Дядюшкин сон» деп шииде ойнап турарын көргеш, бистерге, аныяк актерларга, өөредиглиг, арга-дуржулгазының хензиг кезиин-даа болза, бо шиизинден илип ап  көрдүм. Ылап-ла чоннуң ынак артизинге ол төлептиг-дир».

Мария Тлеумбетова, Кызыл хоорайның хоочун чурттакчызы: «Мен бо артистиң июнь 27-де болган шиизин  көрдүм,  ужуражылгазында база келдим. Кайгамчык салым-чаяанныг актриса-дыр. Yш чартык шак дургузунда чааскаан «Дядюшкин сон» деп шиизинде ойнап кагды. Бодунуң овур-хевири, шииде ойнап турар шимчээшкиннери, дыл-домааның чечен-мергенин демдеглевес аргажок. Ынча хөй шиилерниң сөстерин шиңгээдип ап турары черле онзагай-дыр, канчап четтигип турар артист ирги деп бодаар-дыр мен.

Маяковский театрының артистериниң шиилерин улуг сонуургал-биле көрүп тур мен, мындыг алдарлыг артистер шуужуп кээп-ле турзунам».

Шынап-ла, Ольга Прокофьеваның  ойнаан шиилерин кижиниң катап-катап көрүксээзи келир чорду. Мындыг талантылыг артистерниң бистиң бичии республикавыста келгени өөрүнчүг, уттундурбас болуушкун-дур.

Анисья Тюлюш.

"Шын" солун


Возврат к списку