Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ЭРГИМ, ХҮНДҮЛҮГ ЧАҢГЫС ЧЕР-ЧУРТТУГЛАРЫВЫС!

ЭРГИМ, ХҮНДҮЛҮГ ЧАҢГЫС ЧЕР-ЧУРТТУГЛАРЫВЫС! 12.06.2014

Россияның хүнү — бистиң улуг чуртувустуң кол күрүне байырлалы-биле эң-не изиг байырывысты хүлээп ап көрүңер!

Бо байырлал, Россияның хамаарышпас күрүне дугайында Декларациязын хүлээп  алган  үези 1990 чылдың июнь 12-ден санаар болза,  ол эң аныяк байырлалдарның бирээзи. Ооң дазылдары төөгүлүг, Россия  күштүг күрүне туружун чедип ап келгени эрткен вектерниң ханызында. Бөгүн база бистиң чуртувус күрүнени, экономиктиг болгаш демократтыг чаартылгаларны, чөптүг хоойлу-дүрүмнүг күрүнени болгаш хамааты ниитилелди бажыглаарының, хостуг, күчүлүг болгаш күштүг салдарлыг күрүнени тургузарының оруу-биле бүзүрелдиг чоруп орар.

Ол – ниитилелди каттыштырарынче, хөгжүлдеже болгаш чөптүг чорукче чурттуң шупту хамаатыларын кыйгырып турар байырлал. Ооң үндезини – хөй национал Төрээн чуртунга ынакшылдың чаагай чаңчылдары.

Бистиң-биле кады бо чылын Россия хүнүн бистиң чаа чаңгыс чер-чурттугларывыс – Крымның болгаш маадырлыг эрткен үези-биле алдаржаан маадыр хоорай Севастопольдуң чурттакчылары демдеглээр.

Тываның чурттакчылары Россияның кол байырлалын даартагы хүнге идегел болгаш бүзүрел, айыттынган планнарны боттандырарынга белени-биле уткуп ап турарлар. Биске бо байырлал төөгүлүг болуушкуннар – Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 чылы болгаш Тыва Арат Республиканың Россияның хөй национал чоннарының найыралдыг өг-бүлезинге эки тура-биле каттышканының 70 чылы-биле онзагай ужур-дузалыг. Улуг чурттуң төөгүзүнге боттарывыстың хамаарылгавысты, келир үе дээш, биче төрээн чуртувустуң келир үези дээш харыысалгавысты кончуг чидии-биле бөгүн билип турар бис.

Кижи бүрүзүнден, бистиң күш-ажылывыстан, бодамчалыывыстан, күш-шыдалдыывыстан, шиитпирлиивистен, хамааты харыысалгавыстан төрээн суурувустуң, кожуунувустуң, хоорайывыстың, республикавыстың, алызы барып, бүгү чурттуң, хөгжүлдези, чаагай чоруу хамааржыр.

Бо онзагай хүн силер бүгүдеге, эргим чаңгыс чер-чурттугларывыс, тайбыңны болгаш эп-найыралды, өөрүшкү-маңнайны, келир үеге бүзүрелди, каң кадыкты, аас-кежикти болгаш чаагай чорукту, шупту эки эгелээшкиннерге чедиишкиннерни күзедивис!

Тыва Республиканың Баштыңы Ш.Кара-оол.

Тыва Республиканың Дээди

Хуралының (парламентизиниң) даргазы   К.Даваа


Возврат к списку