Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Байырлыг чыскаал

Байырлыг чыскаал 11.06.2014

Июнь 5-те Арат шөлүнге үрер хөгжүм оркестрлерниң байырлыг чыскаалы эрткен. Ону Тываның Чазааның үрер хөгжүм оркестриниң аъттарлыг артистери баштаан чыскаал Тиилелге комплекизиниң мөңге оттуг тураскаалының чанындан эгелээш, Кочетов кудумчузун таварааш, Арат шөлүнге уламчылаан. Аъттары-биле аай-дедир чоруп тургаш, үрер хөгжүмүн ойнаарга, чараш-даа, чоргааранчыг-даа. Арат шөлүнде 3 муң ажыг чыылган чоннуң диңмиттиг адыш часкаашкыны, «эр хейлер!», «чаражын!» дээн сөстери чаңгыланып турду. К. Дамдын аттыг уран чүүл лабораториязының уруглар оркестри. Ында 7-ден 15 харга чедир республиканың уран чүүл школазының, Чеди-Хөл, Өвүр, Чаа-Хөл кожууннарының болгаш Моолдан өөреникчилер киржип турар. Минусинск, Саяногорск, Красноярск, Абакан хоорайның үрер хөгжүм оркестрлериниң соонда, РФ-тиң Камгалал яамызының Төп шериг оркестри диңмиттиг адыш часкаашкыннарынга үдетпишаан, Арат шөлүнче кирип келди. Чыскаалдың киржикчилери шупту РФ-тиң Ыдык ырызын күүседирге, киржикчилерниң хей-аъдын улам көдүрген.

Кызыл хоорайның Баштыңы Дина Оюн чыылган чонга болгаш аалчыларга байыр чедирип, юбилейлиг чылдарда «Азияның төвүнде үрер хөгжүм» деп 2-ги делегей чергелиг фестиваль-конкурс онза байдалда эртип турарын демдеглээш, чогаадыкчы чедиишкиннерни күзеп, Тываның кайгамчык чараш, арыг агаар бойдузу оларга күштү немээр дээрзинге бүзүрелин илередип, моон соңгаар Тывага кээп турарын күзээн.

Ольга Вахрушева, Красноярск хоорайдан деткикчи:

— Парадты аажок сонуургадым. Тываның Чазааның үрер хөгжүм оркестриниң артистериниң аъттарының күү-селдезин кайгап ханмадым. Чуртталгамда бир дугаар мындыг солун чыскаалды көрдүм, ол черле уттундурбас боор. Аъттарны мунмушаан үрер хөжүмге ойнаары болдунмас деп бодап турган мен. РФ-тиң Камгалал яамызының Төп шериг оркестрин маңаа келгеш көөр аас-кежиктиг болдум. Ооң шыңгыы чурумун магададым.

Сергей Селезнев, РФ-тиң Камгалал яамызының Төп шериг оркестриниң хөгжүмчүзү:

— Тываның агаар-бойдузу аажок чараш, арыг-дыр. Москваның агаарынга канчап деңнээр боор. Бүрен-Хем суурга, Чадаана хоорайга концерт үезинде чурттакчы чону бисти дыка чылыг хүлээп алды. Тываның Чазааның үрер хөгжүм оркестриниң артистериниң аъттарының күүселдезин бир дугаар көрдүм, шуут кайгамчык-тыр. Бистер үрер хөгжүм херекселдери-биле кылаштап, танцылап турар бис, а аъттарлыг ону күүседири дыка-ла берге боор ийин.

Татьяна Кызыл-оолпенсионер:

— РФ-тиң Камгалал яамызының Төп шериг оркестри-биле уругларывыс кады чыскаалып, ойнап турары — оларга улуг аас-кежик, чоргааранчыг, уттундурбас болуушкун-дур. Алдарлыг оркестрниң хөгжүмчүлеринден үлегер-чижек ап, өөренирде эки болгай. РФ-тиң Маадыры, камгалал сайыдынга өөрүп четтиргенимни илередип тур мен. Аныяк үемде Кызылдың парыгының фонтанының чанынга үрер хөгжүм оркестри ойнаар турган. Дыштаныр болгаш байырлалдар хүннеринде паркка үрер хөгжүм ойнаар чараш чаңчылды эгидер болза эки. Оркестрниң аялгазынга үдеттирген чараш торгу платьелерлиг угба, акыларымның вальстап турары сеткилимде артып калган.

Петр Казимир, Красноярскиниң театр болгаш хөгжүм академиязының удуртукчузу, дирижер:

— «Азияның төвүнде үрер хөгжүм» деп фестиваль-конкурска бир дугаар киржип тур бис. /рер хөгжүм оркестриниң дыңзыг үнү кижиниң сагыш-сеткилин көдүрер болгаш байырланчыг апаар-дыр.  РФ-тиң Камгалал яамызының Төп шериг оркестри Красноярскиге 1954 чылда келген. Катап ону көөрү — аас-кежик-тир. Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолга уран чүүлдү деткип турары дээш өөрүп четтиргенимни илередип, курлак чедир мөгейип тур мен. Тываның Чазааның үрер хөгжүм оркестриниң артистериниң аъттарының күүселдезин көргеш, бистер база ону шенеп көөр бодай бердивис.

Чыскаал соонда Тываның Чазааның үрер хөгжүм оркестри, Тываның Улус-туң артизи Софья Дулуш, «Хартыга» бөлүү чыылганнарга аян туткан.

Шончалай  Ховалыг.


Возврат к списку