Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Бүрен-Хемде хөгжүм байырлалы

Бүрен-Хемде хөгжүм байырлалы 05.06.2014

Чайның башкы айы июнь 2-де Россияның Камгалал яамызының Төп шериг оркестриниң хөгжүмчүлери Тывага ужуп чедип келген хүнүнде-ле баштайгы оюнун бүрен-хемчилерге көргүскен.  Суурнуң чурттакчылары оларны чылыы-биле уткуп ап, бичии республикавыска аалдап келгенинге өөрээн сеткилин илереткен.

ТР-ниң Баштыңы-Чазааның Даргазының оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурак делегейни эргээн бо оркестрниң ат-алдары, шаңнал-макталдары-даа эңмежок-тур деп суурнуң чурттакчыларынга таныштырган. «Россияның ырак-узак хоорайларын эргий кезээш, ам каас-чараш Тывада чедип келдивис» — деп, аалчылар өөрүп чугаалап турду.

Суурнуң стадионун долдур олурупкан көрүкчүлерге баштайгы көргүзүгнү ТР-ниң Чазаа-ның үрер хөгжүм оркестриниң артистери аъттарлыг бараалгатты. Аъттары-биле  аай-дедир чоруп тургаш, үрер хөгжүмүн ойнап, аңгы-аңгы аялгаларны күүседирге, чараш деп чүвезин!  Кижи бүрүзү оларны магадаан. «Аъттарының өөренгенин, шимээн-даашка-даа тоовас» — дижип, көрүкчүлер аразында магадап ордулар. Каа-Хем кожууннуң чылгычызы Геннадий Монгуш Тываның культуразының ажыл-чорудулгазын деткип, үрер хөгжүм оркестринге  аъттарын белеткеп бергенин демдеглевес аргажок.

Аъттыг үрер хөгжүмнүг көргүзүгнүң соонда, РФ-тиң Чепсектиг Күштериниң шериг-оркестр албанының начальниги – кол шериг дирижер, Россия-ның улустуң артизи, генерал-лейтенант Валерий Халиловтуң удуртканы  Төп шериг оркестри Россияның ыдык ырызы-биле концертин эгелээн. Александр Савицкийниң өткүт үнү  суурну долгандыр  дагларда чаңгыланып артып калган боор.  Оркестрниң дирижерлары – Валерий Халиловту, Александр Павловту болгаш  ырлап турар артистер Наталья Мануликти, Евгений Воробьевту тодазы-биле чонга таныштырып турары онза чорду. Хакасияның алдарлыг артизи Наталья Мануликтиң, Евгений Воробьевтуң орус улустуң ырларын күүсеткени көрүкчүлерниң сонуургалын хайныктырган. Көрүкчүлер хөгжүмчүлерден катап-катап ойнап бээрин дилээрге, олар күзелдии-биле күүсеткен. Бүрен-хемчилер Москвадан келген аалчылары-биле кады чурукка тырттырып, тураскаалга хол үжүүн салдырып ап турдулар.  Концерт доозулган соонда, каш кижиден сонуургаан айтырыгларымны салдым.

Андрей Ниссенбаум, Россияның Камгалал яамызының Төп шериг оркестриниң хөгжүм-чүзү: «Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгунуң чурту – Тывага, чедип келгенивиске  өөрүп турар бис. Долгандыр бедик дагларлыг, арга-арыглыг  бойдус чурумалы чараш-тыр. Тываның Чазааның аъттыг хөгжүмчүлериниң көргүзүүн база дыка сонуургадым. Бис-тер даштыкы чурттар, Россия-ның аңгы-аңгы булуңнарынга концерт көргүзүүвүстү бараал-гадып турар бис. Удавас болур улуг байырлалдарыңарга уткуштур силер бүгүдеге чүгле экини эш-өөрүмнүң мурнундан күзеп тур мен».

Раиса ДондупБүрен-Хем суурнуң чурттакчызы: «Ырак черден келген  аалчыларывыс солун концертин бистиң бичии суурувуска бараалгатканы төөгүге артып каар. Ынчангаш төрээн Бүрен-Хемимни база  онзагай суур деп санап турар мен. Чүге дээрге, эрткен чылын ТР-ниң Чазааның үрер хөгжүм оркестриниң артистери база маңаа келгеш, уттундурбас оюн көргүзүүн аъттар мунуп алгаш, көргүскеш, барган. Ам мырыңай бистиң хөгжүмчүлеривис-биле кады Россияның Камгалал яамызының Төп шериг оркес-триниң артистери чедип кээрге, бир талазында, девиденчиг-даа, өөрүнчүг-даа-дыр. Мындыг уран талантылыг хөгжүмчүлер бистерге аалдап кээп-ле турзун база оларның оруу ак болзун деп йөрээр-дир мен» — деп, ол чугаазын доосту.

Россияның Камгалал яамызының Төп шеригниң  болгаш ТР-ниң Чазааның үрер хөгжүм оркестрлериниң хөгжүмчүлериниң солун көргүзүүн  улуг-бичии чон  сонуургал-биле көрүп,  «база катап биске аалдап келиңер» деп байырлашкаш, сагыш-сеткилинден таарзынганын илередип, чиик, сергек  тарап чанганнар. Кижиниң катап-катап көрүксээзи кээр, талантылыг артистерниң оюн-көргүзүү  уттундурбас болуп артары чугаажок.

Июнь 3-те Чадаана хоорайның чурттакчыларынга  оюн көргүзүүн бараалгаткан.

Ася Базыр-оол.

Чингис Сааяның тырттырган чуруктары.

"Шын" солун


Возврат к списку