Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы Май 1

Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы Май 1 02.05.2014

Бөгүн Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы Май 1. Чазактың доктаатканы узун дыштанылга — май байырлалдарының хүннерин кым канчаар дыштанырын «Шын» солуннуң корреспондентизи республиканың чурттакчыларындан сонуургап айтырган.

ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) депутады Шолбан Кыргыс:                                                                                                        

— Күш-ажылдың байырлалы май 1-3 хүннеринде бодумнуң соңгулда округум Тес-Хем кожууннуң Самагалдай №1 ортумак школазының 6-гы клазының өөреникчилерин башкызы, ада-иелери-биле Красноярск хоорайже чедирер мен. Бисте анаа олурар үе барык чок-тур ийин. Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 чылын демниг эрттирери-биле чоннуң чедимчелиг, чаагай  чоруу дээш бүгү күштү салыр бис.                                                

ТР-ниң ИХЯ-ның подполковниги Эрес Суваң:

--Май 1 байырлалының үезинде база дыштаныр хүннерде сагыш-сеткилим бедик көдүрлүүшкүннүг болза-даа, тускай айтыышкын езугаар ажылывысты күштелдирипкен турар. Ол хүннерде бистиң эргелелдиң шупту ажылдакчылары ажыл­даар.Чурттакчы чоннуң айыыл чок чоруун долузу-биле хандырар хүлээлгелиг бис.

ТКУ-нуң мергежил бедидер болгаш эде белеткээр факультединиң башкызы Эльвира Зорина:

--Бистиң өг-бүлевистиң бажыңга шупту чыглып кээп, демдеглээр эң-не кол байырлалывыс — май 9. Чүге дээрге өөм ээзиниң  кырган-ачазы база мээң  кырган-ачам дайын шөлүнге «бажын салган». Кырган-ачамны Дандмаа Аеил дээр турган, ол — эстон кижи. Мен бодумну база Тыва чурттуг эстон деп санап турар мен. Бо  дыштаныр хүннерде Минусинск хоорайда чурттап чоруур авамга баар бодалдыг мен.                       

Кызылдың № 35 ясли-садтың кижизидикчи башкызы Лидия Комбу-Сүрүн:

-- Май айның байырлалдарын таварыштыр Чазак-чагырганың доктааткан дыштаныр хүннерин улуг өөрүшкү-биле хүлээп ап, сеткилим часкы, чылыг үе моорлап келгени-биле  амырап, хей-аът кирип турар кижи-дир мен. Ол  дыштаныр хүннерни ажыглап, өг-бүлевиске ажыктыг херектерни чогудуп, өөм ээзи-биле уйнуктарывысты эвилелдеп алгаш, бажыңывыс септеп, огородувус секпередип ажылдаар  бис.

Каа-Хем суурнуң  Көк-Тей №1 эге школазының библиотекары Наталья Языкова:

-- Бо өөредилге чылы юбилейлиг чыл болгаш школада ажыл  дыка хөй.  Байырлал хүннеринде, бичии-даа болза, сагыш-сеткиливисти, мага-бодувусту дыштандырып, ол үени чөптүг ажыглап, өг-бүлевис-биле хоорай, суур кыдыында бойдустуң чараш черлерин сонуургап, агаарлап үнер сорулгалыг бис.


Возврат к списку