Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Белен» деп үнелээн

«Белен» деп үнелээн 29.04.2014

Апрель 30 — Өрттен камгалал хүнү

Апрель 24-те Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык суурга онза байдалдарны баш удур болдурбазының болгаш ооң уржуктарын чайладыр база онза байдалдар үезинде чурттакчы чонну, девискээрни камгалаары-биле белениниң талазы-биле өөредилге болуп эрткен. Аңаа кожууннуң өрт кезээ, суурлардан өртке удур эки турачы бөлүктери, полиция, дүрген эмчи дузазы чедирер албан черлериниң ажылдакчылары  киришкен.

Өөредилге езугаар Аянгаты суурнуң чанында арга-арыг өртү өөскээн. Өрттү өжүрүп, ооң уржуктарын чайладырынга кожууннуң чогуур албан черлериниң дериг-херекселин, машина-техниканың байдалын, онза байдалдар үезинде өртчүлерниң кайы хире беленин Кызыл хоорайда ТР-ниң ОБЯ эргелелиниң албан-дужаалдыг специалистери үнелеп көрген.

Бүдүн хүн дургузунда уламчылаан өөредилгениң түңнелинде  Барыын-Хемчик кожууннуң онза байдалдар талазы-биле харыысалгалыг албан черлеринге онза байдалдар айыылы тургустунуп келзе, чогуур хемчеглерни чорударынга  «белен» деп үнелелди берген.

Профессионал өртчүлерден аңгыда, кожууннуң өртке удур эки турачы бөлүктери өрт айыылы тургустунуп келзе, чогуур хемчеглерни алыр талазы-биле боттарының бедик арга-дуржулгалыын база өөредилге үезинде   көргүскен. Барыын-Хемчикте ниитизи-биле өртке удур 4 эки турачы бөлүк бар. Эрги-Барлык сумуда бөлүктүң удуртукчузу Александр Кара-Салдың чугаалап турары-биле алырга, оларның суурунда өртке удур эки турачы команда 3 чыл бурунгаар тургустунган. Ооң тургузуунче 10 кижи кирип турар. Эрткен чылын ТР-ниң Чазааның ачы-дузазы-биле өрт өжүрер «Зил-131» марканың автомашиназын ап, ажыглап эгелээн. Өртчүлер 2012, 2013 чылдарда суурнуң девискээринге өөскээн арга-арыг өрттерин өжүреринге дузалашкан. Мындыг хевирлиг өөредилгелерге доктаамал киржип, арга-дуржулганы байлакшыдары аажок чугула дээрзин А.Кара-Сал чугаалаан.

База бир өртке удур эки турачы бөлүк Хөнделең суурдан чедип келген. Ооң 12 кежигүннериниң бирээзи — херээжен кижи,  Хөнделең сумузунуң чагырыкчызы Марианна Хомушку. Олар 2012 чылда Бай-Тайга кожуунга болган улуг өрттү өжүреринге дузалашкан. Материал-техниктиг баазазында «Зил-131», «УАЗ-469»  автомашиналар бар. Хөнделеңниң өртке удур эки турачы бөлүктүң кежигүннери чүгле өрт айыылы тургустунуп кээрге эвес, а суурнуң ногаанчыдылга, чаагайжыдылга ажылдарынга база идепкейлиг киржип турар.

Өрттер өөскүүрүнүң айыылдыг үезинде чүгле албан-хүлээлгениң ажылдакчыларының эвес, а өртке удур эки турачы бөлүктерниң карак кызыл ажыл-ижи база улуг салдарны чедирер дээрзин бо хүн эрткен өөредилге бадыткаан. Ынчангаш апрель 30-де өрттен камгалал ажылдакчыларының профессионал байырлалы таварыштыр шупту өртчүлерге байыр чедирип, оларның амыр-дыш чок, белен эвес, харын-даа кадыкшылга болгаш амы-тынга айыылдыг ажыл-ижинге чедиишкиннерни, ал-боттарынга, өг-бүлезинге аас-кежикти йөрээвишаан, өрттерже чүгле өөредилгелиг үнүүшкүннер турзун деп күзедивис.

Азияна Тау.

"Шын" солун


Возврат к списку