Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Найысылалды аян-шинчи киирер Аныяктар Өргээзи

Найысылалды аян-шинчи киирер Аныяктар Өргээзи 21.04.2014

Найысылал Кызылдың төвүнде Алдан-Маадыр аттыг национал музейниң чанында аныяктар өргээзин тудуп эгелээнден бээр 4 чыл эрткен.  Өргээниң тудуун  «Көдээ тудуг» КХН албан чери чорудуп турар. Олар рынок хамаарылгаларының амыр эвес чылдарында-даа хүлээнген ажылын суларатпайн, кол чүүл – шынарлыг тудугну кылыр дээш кызымаккай ажылдап келген. Албан чериниң удуртукчузу – тудуг талазы-биле байлак арга-дуржулгалыг Сергей Сафрин.

Тудугнуң төлевилелин «Тыва хамааты төлевилел» ААН албан чери ажылдап кылган, а ТР-ниң «Капитал тудуг эргелели»  тудугну кылыры-биле  чагыгны киирген. Мында каңнакчылар болгаш канализация четкизиниң ажылдарын күүседир 50 кижиден тургустунган ийи бригада ажылдап турар. Тудугнуң таваан 2010 чылда салган. Тудуг материалдарын Красноярск, Абакан хоорайларда  «Водолей» КХН албан чери-биле  дугуржулганы кылгаш, эккеп турган. Акшаландырыышкын үе-шаанда шилчивейн баарга, ажыл саадап турган. Чүге дээрге бүгү чарыгдалдар республика бюджединден үнүп турар.

Өргээниң тудуу ийи каът, тургузуу  нарын, демир-бетондан туткан.  Бо чылын даштыкы ажылдарны суг болгаш чылыдылга системазын кылып доозар, а 2015 чылда оран-бажыңның иштин шеверлээр ажылдар көрдүнген. Өргээниң даштын нарын шил тургузуглуг хевирлиг тудуп турар. Бо ажылды Абакандан «Строймаркет» Алпласт Сибирь КХН албан чери керээ езугаар боттарының технологиязын ажыглавышаан, кылып турар. Кончуг чараш, тускай шилдерни Испаниядан чагыткан, оон өске хереглел материалдарын Челябинск хоорайдан сөөртүп эккеп турар деп, прораб Аркадий Ильченко чугаалады.

Аныяктар өргээзиниң кол эжии Кочетов кудумчузунуң талазында, бирги каътка хоорайның ХБАБ албан чери турар, а ийиги каъдынга аныяктар төвү турар. Өргээ биле  музей аразынга көвүрүг тудар сорулга салдынган.

Найысылалдың төвүнде аныяктар өргээзиниң тудуу бо хүннерде улам шуудаан. Өргээниң даштыкы шил тургузуун абаканчылар дүргени-биле кылып турарлар.

  Анисья Тюлюш.

"Шын" солун


Возврат к списку