Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сенаторлар-биле дугурушкан-даа, ойнаан-даа

Сенаторлар-биле дугурушкан-даа, ойнаан-даа 11.04.2014

Федерация Чөвүлелинге Тыва Республиканың хүннери

2014 чылда Тывага кылымал шөлдүг база бир футбол стадиону ажыттынар. Ооң кылымал сиген шывыын РФ-тиң «Күш-культура болгаш спортту сайзырадыры» күрүне программазының акша-хөреңгизи-биле садып алыр.

Эрткен неделяда Россияның Чазааның Даргазы  Дмитрий Медведев регионнарда футбол шөлдеринге ындыг шывыгны садып алырынга субсидияларны хуваарының дугайында айтыышкынга ат салган. Россияның 37 субъектилериниң аразындан Тыва футбол стадионун дерииринге 8,4 млн. рубль хемчээлдиг федералдыг субсидияны алыр. Ындыг кылымал шывыг чайгаар үнген сигенниг шөлге деңнээрге, үр хуусаалыг болур (15 чыл чедир) болгаш ажаап-тежээри бөдүүн.

Ол акша-биле садып алганы кылымал шывыгны Тээли суурда футбол стадионунга салыр, ону тус черниң элээдилериниң спорт школазының эргезинче дамчыдар деп ТР-ниң Аныяктар херектериниң талазы-биле болгаш спорт яамызы дыңнаткан. Ол стадион Тывада ындыг карт-биле дерээн дөрткү стадион болур. Ооң мурнунда Кызыл болгаш Ак-Довурак хоорайларга ындыг шөлдер туттунган, Каа-Хем суурнуң футболчуларынга ол удавас ажыттынар. Шагаан-Арыгга туткан соонда 2014 чылда ооң саны беш апаар.

Футболду сайзырадырының кол айтырыы — ону кижилерниң кадыкшылын экижидеринге ажыглаары-биле  аңаа хөй-хөй кижини хаара тударын чедип алыры деп, республиканың эрге-чагыргалары санап турар. Ооң шынарын бедидер сорулга-биле регион маргылдааларының системазын сайзыраңгайжыдып, уругларга футбол угланыышкынныг өөредилге төптерин тудуп, ниити-россия маргылдааларынга идепкейлиг киржип, футболга сонуургалдыг аныяктарны башкылаар кылдыр бедик мергежилдиг специалистерни чалап тургаш, чедип алыр. 2012 чылдан республикада УЕФА-ның лицензиязы бар кара чаңгыс тренер ажылдап эгелээн.

Бо чылдың март 24-тен 26-га чедир Федерация Чөвүлелинге Тыва Республиканың хүннери болуп турда Тываның болгаш ФЧ-ниң командаларының аразынга найыралчы ужуражылга болганын сагындыраал. Ол маргылдаа сенаторларның тиилелгези-биле 2:1 санныг бооп доозулган. Федерация Чөвүлелиниң футбол командазын Камгалал болгаш айыыл чок чорук комитединиң даргазы, массалыг футболдуң болгаш футболду сайзырадырының комитединиң даргазы Виктор Озеров удурткан. Маргылдаа соонда Тываның Баштыңы спорттуң ол хевирин республикага сайзырадырының айтырыгларын сенаторлар-биле сүмелешкен. Тывага футбол стадионнарын болгаш спорттуң өске-даа чугула тудугларын тударын моон соңгаар улам идепкейжидер деп турарын Шолбан Кара-оол демдеглээн.


Возврат к списку