Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кадет корпузунуң тудуу эгелээн

Кадет корпузунуң тудуу эгелээн 07.04.2014

Президентиниң кадет корпузунуң Кызылда тудуун эгелээнин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эрттирген чөвүлел хуралынга ажылчын бөлүктүң удуртукчузу, «Шериглер тудуунуң кол эргелели» ААН-ниң күүсекчи директорунуң бирги оралакчызы Дмитрий Баскаков илеткээн.

Россия Федерациязының камгалал сайыды Сергей Шойгу март 28-те объектини тударының «орук картазынга» атты салган дээрзин дыңнаткан, 2014 чылдың сентябрь 1-де 150 олуттуг ол училищеге өөредилге чылы эгелээр ужурлуг дээрзин ол дыңнаткан. «Ол хуусаада тудугну кылып четтигер ужурлуг бис. Yе бар. Кол чүүл — кады ажылдаарывыс бүгү организацияларның эргежок чугула деткимчени чогуур үезинде көргүзери»—деп, Дмитрий Баскаков чугаалаан.

Саналдарны барымдаалап, март эгезинде кирген катап ажылдап кылган төлевилелди ол Тываның Баштыңынга көргүскен. Ылаңгыя кол оран-саваның серизиниң, бассейнни, спорт залын каяа тударының  дугайында саналдар кирген. Чамдык чүүлдерни тодараткан соонда Шолбан Кара-оол документ-биле чөпшээрешкен. Тудугжулар-биле доктаамал харылзажып турарын, тургустунган айтырыгларны шалыпкын шиитпирлээрин Чазак Даргазының оралакчызы Александр Свинцовка дааскан.

Россияның Камгалал яамызының тус-тус салбырлары-биле кады ажылдаарын, училищеге ажылдаар кадрларны шилиириниң талазы-биле ажылды идепкейжидерин республиканың өөредилге болгаш эртем сайыды Каадыр-оол Бичелдейге дааскан.

Чоокку үеде ол объектиге 250 кижи ажылдаар, тудуг чоруп турда, ажылдакчыларның саны 500 чедир өзе бээр. Керээлиг тускайжыттынган организацияларны он беш чедир хаара тудары планнаттынган, оларның иштинде Тываның база бар. Чижээ, «Восток» КХН-де эргежок чугула техника бар, бедик хөделиишкинниг болгаш негелделиг ажылдап шыдаар. 

Ол училище найысылалдың мурнуу талазынга, «Сүбедей» спорт комплекизиниң чоогунга туттунар.


Возврат к списку