Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Иркутск — Кызыл — Иркутск

Иркутск — Кызыл — Иркутск 03.04.2014

Кызыл хоорайның аэропортунга 14 чыл дургузунда  үзүктелиишкинниң соонда «Иркутск — Кызыл — Иркутск» маршрут езугаар авиарейстиң самоледу ужуп келген.

 Иркутск облазының транспорт сайыды Артур Сулейманов, «ИрАэро» авиакомпанияның чиңгине директору Юрий Лапин база  37 кижи катап тургустунган авиарейстиң баштайгы пассажирлери болган.

Самолет чедиишкинниг хонупкан соонда А.Сулейманов биле Ю.Лапин ТР-ниң Чазааның Бажыңынга келгеш, ТР-ниң Чазак Даргазының бирги оралакчызы Шолбан-оол Иргиттиң удуртулгазы-биле эрткен хуралга киришкен. Аңаа чүгле катап тургустунган авиарейстиң дугайында эвес, а республикада авиахарылзаа талазы-биле чидиг айтырыгларны сайгарып чугаалашкан.

Шолбан-оол Иргит келген аалчыларны мендилеп, ийи таланың моон соңгаар кады ажылдажылгазының сорулгаларын сонуургап айтырган. Тыва Республикаже чедип алырының айтырыы онза чидиг, ылаңгыя авиа-харылзаа байдалы кончуг нарын. Ынчангаш «ИрАэро» авиакомпанияның республикаже ужудуушкуннарны күүседип эгелээни канчаар-даа аажок улуг ужур-дузалыг. Юрий Лапинниң чугаалап турары-биле алырга  бо маршрут РФ-тиң Чазааның №1242 дугаарлыг «РФ-тиң девискээрлериниң маршрут четкизин тургузары болгаш РФ-тиң девискээринге агаар-биле пассажирлер аргыжылгазын боттандырары-биле агаар транспортунуң албан черлеринге федералдыг бюджеттен субсидия бээриниң дугайында» доктаал езугаар күүсеттинген. Бо угланыышкын-биле ажылдаарының хереглели бар дээрзин бирги рейс бадыткаан. 1,5 айның дургузунда аай-дедир аргыжылганың түңнелинде пассажирлерниң саны оон-даа көвүдээр ужурлуг. «Иркутск—Кызыл—Иркутск» авиарейстиң келир үеде оон-даа ажык-дузалыг болуру чугаажок. Чүге дээрге ооң ачызында Улан-Удэ, Чита, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, Москва дээш, өске-даа хоорайлардан аңгыда, Кыдат Республика-биле аргыжылга белен болгаш эптиг апаар. А чурттакчыларга эң сонуурганчыг чүүл — өртек-үнези болбайн канчаар. Самолет билединиң өртээ 3600 рубльден 6 муң рубльге чедир болур. Авиарейс неделяда 3 катап болур.

Кызыл хоорайже бирги рейсти «CRJ-200» деп канад самолет-биле 1 шак 40 минута дургузунда кылган. Амдыызында Тываже «АН-24» самолеттар ужудар. Чоорту амгы үениң негелделеринге дүүшкен, пассажирлерге эптиг, ужудары барык шимээн чок самолеттар рейстерни күүседип эгелээр. Ол чүгле Кызыл хоорайның аэропортунуң самолеттар хонар болгаш ужудуп үнер шөлүнүң чаартылгазындан хамааржыр. Ш.Иргиттиң дыңнатканы-биле бо чылын чаартылганың төлевилелин ажылдап доозар, а 2015-2016 чылдарда аэропорт комплекизи долузу-биле чаарттынар ужурлуг.

Пассажирлерниң аай-дедир аргыжылгазындан аңгыда, кайы-даа девискээр туризм талазы-биле сонуурганчыг, ынчангаш доктаамал авиахарылзаа туризм хөгжүлдезинге база эки салдарны чедирер. РФ-тиң Президентизи В.Путинниң эрткен чайын Тывага шелип алган кадыргызы хөйнү магадаткан. Чүгле ол барымдаа безин Тываже келиксээр улустуң санын улгаттырган деп аалчылар, баштактаны аарак, чугааладылар.

ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызы Ш.Иргит Кызыл биле Иркутскиден аңгыда, Кызыл — Новосибирск аразында авиарейстерни база «ИрАэро» авиакомпаниязы хүлээнип алган болза деп саналдаан. Мында авиация талазы-биле документ-саавыр езугаар шаптараазынныг чүүлдер барын аалчылар дыңнаткан. Чоокку үеде санал-оналдарны ТР-ниң Транспорт яамызы биле «ИрАэро» авиакомпаниязы  өөренип көрген соонда ук айтырыгны Тыва Республиканың мурнундан Росавиацияга, РФ-тиң Транспорт яамызынга тургузар деп шиитпирлээн.

Хуралдың төнчүзүнде чедиишкинниг кады ажылдажылганың демдээ кылдыр суй белектерни ийи тала солушканнар.

                      Азияна Тау.

"Шын" солун


Возврат к списку