Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кышкы-даа бол, изиг оюннар эгелээн

Кышкы-даа бол, изиг оюннар эгелээн 12.02.2014

Улуг, делгем Россия бодунуң күчү-күжүн делегейге көргүзүп, XXIIКышкы Олимпий оюннарынга аренада 40 муң, экраннар баарында 3 миллиард көрүкчүнү хаара туткан. Бо спортчу маргылдаа аарыкчыларның сагыш-сеткилин хөлзедип, кайгамчыктыг солун болуп, улуг чижилгеге эртер дээрзинге чигзиниг турбас.

Февраль 7-де кежээкиниң 20:14 турда, янзы-бүрү оттар чайнаан дүнеки Сочи хоорайга бүгү чоннуң четтикпейн манааны Олимпиаданың ажыдыышкыны эгелээн. Олимпиаданың маадырлары спортчулар шөлче үнерге, аңгы-аңгы чурттарның баштыңнары оларга улуг-улуг чедиишкиннерни күзеп, байырны чедирген. Кажан Россияның чыынды командазы хостуг, чоргаар, аренаже үнүп келгенде, улуг-бичии аарыкчыларның хей-аъды улам киискип, чурттуң бүзүрелдиг чедиишкини дээш кыйгыны салып, кызыгаар чок өөрүшкүзүн илередип турган. «Сочи 2014»-түң оргкомитет даргазы Дмитрий Чернышенко:

— Силер бүгүдеге байыр чедирип, бо оюннарны силерге өргүдүвүс. Кышкы-даа болза, изиг оюннар. Олар силернии-дир — деп, кыйгырган.

— Сочиге 2014 чылдың кышкы Олимпий оюннары силерге таалал болзун! — деп, Делегейниң олимпий комитединиң президентизи Томас Бах күзээн соонда, Россияның Президентизи Владимир Путин: «Сочиге XXII Кышкы Олимпий оюннары ажыттынган» деп чарлаптары билек, дүнеки дээр чүзүн-бүрүн оттар-биле каастаттынып, хөгжүм даажы чаңгыланган. 

Россия Федерациязының 12 хоорайларынга болгаш Сочиге «Live Sites Sochi—2014» деп төлевилелдиң кайгамчыктыг чараш шөлдерин тургускан.

Төлевилелдиң сорулгазы Сочиге кышкы оюннар үезинде Россияның олимпийжи чыынды командазын деткиири-биле бүгү регионнарны каттыштырары. «Live Sites Sochi—2014» деп шөлге февраль 8-тен эгелеп, ийи неделя дургузунда аңгы-аңгы хоорайларның чурттакчылары эртип турар спортчу маргылдааларны улуг экраннардан көөр аас-кежиктиг болур. А кежээки үелерде көрүкчүлерге сураглыг эстрада сылдыстары уран талантызын, ыры-шоорун бараалгадыр.

 Сочиниң аалчылары болгаш чурттакчылары Олимпиаданың ажыдыышкынын четтикпейн манап, улуг экраннар чанынга чыглып кээп турганнар. Дыка хөй аарыкчылар өг-бүлелери-биле кады,  олимпиаданың сүлде демдээ-биле каастанып, чурттуң тугун чоргаар чайып, чедиишкиннерни чаңгыс чер-чурттугларынга күзеп чедип келгеннер.  Кайгамчыктыг бо төлевилелдиң шөлдерин Мурнуу өдүгнүң Лазар чоогунга, Дагомыска, Адлерниң культура парыгынга болгаш Розалар суурунга тургускан. Шөл бүрүзүнге 4,5-тен 6,5 муң кижи хостуг кире берип болур.

 Келген аалчылар эртип  турар оюннарны мага ханып, сонуургап көрзүн дээш, оларга айыыл чок чоруктуң байдалдарын чогуур албан черлери тургускан. Изиг аъш-чем кезээде белен. Бо шөлчүгештер кышкы оюннар болур үеде дыштаныр хүн чок февраль 23-ке чедир ажылдаар. Красноярскиде олимпий шөлүн Театр шөлүнде тургускан, көрүкчүлер оон маргылдааларны, белеткелдерни болгаш Олимпиаданың өске-даа чүүлдерин сонуургап көөр.

Тюменьде экраннарны ийи садыг төвүнде тургускан. «Live Sites Sochi—2014»-тү февраль 8-те, 19.00 шакта ажыткан болза, оюннарны көрүкчүлер даартазында-ла улуг экраннардан сонуургап көрүп эгелээн. Өске-даа хоорайларның көрүкчүлери «Live Sites Sochi—2014» төлевилелди бедик сорук кириишкин-биле хүлээп алган. Кудумчуга туруп алгаш, маргылдааларны бүгү чурттуң чону-биле спортчуларывыстың чедиишкини, тиилелгези дээш аарып көөрү — кымның-даа изиг күзели.

Февраль 10-нуң медээзи-биле Россияның чыынды командазы Олимпиада 2014-түң медаль талазы-биле сан-чурагайынга 4-кү черни ээлеп турар. Февраль 9-та маргылдааларның ээлчеглиг хүнүнде олар 4 медаль чаалап алган. Медаль талазы-биле Норвегия мурнап турар, ында 7 медаль бар, оларның ийизи алдын.

Россияның чыынды командазындан баштайгы хүлер медальды коньки чарыжынга херээженнер аразынга 3000 метрге Ольга Граф чаалап алган. Бо чарышка Голландияның төлээзи Ирен Вюст тиилекчи болган.

  ИТАР-ТАСС агентилелиниң материалдарындан. 

"Шын" солун


Возврат к списку