Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

АК ЧОЛДУГ ШАГАА-БИЛЕ

АК ЧОЛДУГ ШАГАА-БИЛЕ 03.02.2014

Амыргын-на, амыргын, хүндүткелдиг хоочуннарывыс!

Амыр-амыр, хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!

Чаа уткуп алырывыс чараш, чаагай Шагаавыс-биле!

 Төрээн Тывавыстың бүгү-ле ыдыктыг черлеринге саң салып, йөрээлдер ыдып тургаш, cуг олуттуг, 5 сарыг меңгилиг, каразымаар Чылан чылын үдеп үндүргеш, ыяш олуттуг, дөрт ногаан меңгилиг, көк Аът чылын хүннүң баштайгы херелдери-биле уткуп алыр бис.  Аът чылын таварыштыр Тывада чурттап чоруур бүгү-ле чонумга Шагаа-биле изиг байырны бодумнуң өмүнээмден болгаш Тыва Республиканың Чазааның мурнундан чедирип тур бис!

Аът дээрге мал малдап чоруур  кижиниң  хүн бүрүде ажыл-ижин кылчыр, амыдырал-чуртталгазында эң-не чоок эжи-дир. Тываның сүлде-демдээнде аъттыг кижи чуруп кааны база анаа эвес, ханы уткалыг. Өгбелеривис аът-биле аргыжып, көжүп-дүжүп, дайын-чаага киржип чорааннар. Ажыктыг хөлгези — аътты ол хире бедик деңнелге хүндүлеп турганы ол-дур. Аът дээрге эр кижиниң хей-аъды, чоргааралы болгаш бүзүрели-дир. Ындыг болганда, бо чыл бистиң чер-чуртувуска сайзыралды болгаш депшилгени хайырлаар дээрзинге бүзүрээр бис. Бүзүрел бистерге дыка херек. Улуг юбилейлиг хемчеглер эрттирер деп турар улус бот-боттарывыска бүзүрелдиг турар ужурлуг бис. Чаа чүс чылдың төөгүзүн эгелеп турар болганывыста ону демниг, туруштуг, найыралдыг, келир үеге быжыг бүзүреливис-биле чаа төөгүвүстү  бижип эгелээр ужурлуг бис.

Тываның болгаш Россияның демнежилгезиниң болгаш Кызыл хоорайның тургустунганындан бээр 100 чыл болур юбилейлер —  бистиң республикага бо чылдың эң чугула болуушкуннары-дыр. Россия-биле акы-дуңма  болур орукту бистиң өгбелеривис шилип алган. Бо чылгы юбилейлиг хемчеглер дөгерези бистиң маадырлыг адаларывыска болгаш кырган-адаларывыска хүндүткелдиң демдээ болур. Бистер оларның мерген угаанныг шиитпирин төлептиг уламчылап, ам-даа чаа-чаа сайзыралды чедип алыр ужурлуг бис.

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! Силер бүгүдениң шуптуңарга моорлап келир  Аът чылында дергиңерде аас-кежииңер ам-даа хөй болурун, аът бажы дег алдын-мөңгүн байлакшылдыг болуруңарны, эзер баштары дег эжеш чорууруңарны, узун-дын дег узун назынны, башкы дуюгну соңгу дуюг чандыр баспазын, үстүп  читпес  колуннар дег быжыг кадыкшылды, чарыштарга мурнап келир чүгүрүк мал дег хей-аъдыңар үргүлчү киискип чоруурун йөрээп тур бис! Узун орууңар кезээде ак, мунган аъдыңар ылгын болзун! Ураанхай чер-чуртувус улам чараш сайзыраар-ла болзунам!

Шаг — чаагай, Шагаа — чаагай!

Шагаа-биле! Курай, курай! 

Улуг хүндүткел-биле,

Тыва Республиканың Баштыңы  Ш.Кара-оол.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) даргазы К.Даваа.


Возврат к списку