Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Садып алыкчының күзелинге чагыртыр

Садып алыкчының күзелинге чагыртыр 24.12.2013
«Сүбедей» спорт комплекизинге эрткен делгелгениң база бир киржикчизи «Tyva Present» бүдүрүлге чери. Ооң удуртукчузу Саин Павлович Чимиттиң башкарылгазы-биле 4 ажылдакчы алгы-кештен документилер, акша, дүлгүүр хаптары, суй белектер, курлар дээш, оон-даа өске чүүлдерни кылып турар. Оларның бараанын делгээн черде оочурлаан садып алыкчылар хөй. Оозун бодаарга, республиканың чурттакчыларынга Тываның сүлде-демдээн айыткан азы «Тывага бүдүрген» деп сөстерни сиилбээн барааннар сонуурганчыг болуп турар.

Саин Чимит эрткен чүс чылдың 90 чылдарда Моол күрүнеге студентилеп турган. Ол үеде Россияга акша-шалыңны ай-айы-биле бербес, черле амыдырал ниитизи-биле нарын турган. Саин ада-иезиниң берге байдалын билип, акша-көпеек немей ажылдап алыры-биле Моолдуң даараныр фабриказынга ажылдап эгелээн. Ооң аңаа шиңгээдип алган арга-дуржулгазы амгы үеде сайгарлыкчы чоруунга улуг салдарны чедирген. Ол хенертен бүдүрүлге черин ажыдып албаан, а 15 чылдарның дургузунда өскелерден өөренип, арга-мергежилин сайзырадып келген. Ам ооң бүдүрүлгези шуудаан. ТР-ниң Экономика яамызының тускай программазы езугаар акшаландырыышкын дузазы-биле даараныр машиналарны садып алган. Келир чылдың чайга чедир ажылдакчыларның санын 40-50 чедир көвүдедирин планнап турар.

«Tyva Present» белен бараанны тарадыры-биле чергелештир хууда кижилерниң болгаш албан черлериниң чагыы-биле база ажылдап турар. Чижээлээрге, хамаатының чагыы езугаар «Иван Ивановтуң шынзылгазы» деп сөстерни документ хавынга сиилбип берип болур. Хууда кижиниң күзели-биле кандыг-даа чүүлдү бүдүрер боорга ындыг ийикпе, чондан чагыглар шуут соксавас. Ооң аңгыда барааннарның шынары бедик, өртээ чиик. Ортумак өртектер 20 рубльден 1000 рубльге чедир.

Саин Чимиттиң сайгарлыкчы чоруунуң кол дүрүмү: бараан бүдүрүлгези садып алыкчының күзелинге чагыртыр. Кижиниң садып алыксаан чүүлү чараш, шынарлыг, ажыктыг, чиик өртектиг болур ужурлуг. А сайгарлыкчы кижи бодунуң бараанын ийи-чаңгыс черлерге делгепкеш, ынаар ырак булуңче чажырып кааш орбайн, бизнестиң чедиишкинниг хөгжүлдезиниң аргаларын хүн бүрүде дилеп, кызымаккай ажылдаар апаар.

Садып алыкчының күзелдерин билип, оларның-биле сүмележип, сырый харылзааны тудар дээш билдингир социал четкиде «Tyva Present» бүдүрүлге чериниң арынын Саин Чимит ажыткан. Ында чагаалар, дыңнадыгларны сайгарып көөрге, Саинниң бүдүрүлге чери чүгле Тываның чонунга эвес, а өске-даа чурттарның улузунга сонуурганчыг болгаш херек. Ында чагыглар, күзээшкиннер, сүмелер эңдерик. Оон алгаш көөрге, «Tyva Present» бүдүрүлге чери моон соңгаар чүгле бурунгаар сайзырап, Тываның онзагайы сиңниккен, катаптаттынмас чараш барааннары-биле садып алыкчыларны өөртүрүн уламчылаар-ла боор.

Азияна Тау.
"Шын" солун

Возврат к списку