Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кыштың чыккылама соогунда-даа тудуг ажылы уламчылаар

Кыштың чыккылама соогунда-даа тудуг ажылы уламчылаар 19.12.2013
«Россия Федерациязының 2009-2018 чылдарда чер шимчээшкини болур районнарының амыдырал хандырылга системаларынга болгаш кол объектилеринге үндезилээн чуртталга бажыңнарының быжыын кылып бедидери» федералдыг тускай сорулгалыг программа езугаар Кызыл хоорайның Спутник микрорайонунда дөрт беш каът хөй квартиралыг бажыңнарны бо чылдың часкы үезинде таваан салып тудуп эгелээн.

Спутникте чуртталга бажыңнары тудуп турар чайның изии, кыштың соогу-даа дивес, чай чок ажылдыг тудугжуларның ажылын бо удаада база барып көрдүм. Аңаа алдын сарыг күс моорлап кээп турар үеде чораан мен. Ынчан-на ажыл шалыпкын чоруп турган чүве. Долгандыр бойдус ак хар-биле шугланыпканда чедеримге, ажылдың улуг кезии кылдынган болду.

Бо микрорайоннуң мурнуу девискээринде үшкү, дөрткү беш каът чуртталга бажыңнарын «Энерготудуг» КХН дугуржулга езугаар кылып эгелээн. Хөй аал чурттаар бажыңның ханаларын тууйбу-биле бедидир тудуп үндүре берген, ажыл мында кидин түлүк. Бүдүрүлгениң удуртукчузу — Николай Крапивин. Мында 120 ажыг тускай мергежилдиглерни болгаш ажылчыннарны хаара туткан. Тудуг ажылын шуудадыры-биле чайгы үеде немелде күш кылдыр Россияның хоорайларында тудуг ажыл-агыйының мергежилинде өөренип турар студентилерни киириштирген. Олар дуржулгалыг тудугжулардан арга-сүмени көрүп, кызымак ажылдааннар. Бо бригада база тудуг технологиязының сөөлгү сайзыраңгай хевирлерин ажыглап турар. Кол чуртталга тудугларында шыырак, дуржулгалыг тудугжу мергежилдиглер бар. «Ажылдың кол негелдези – тудугну бедик шынарлыг кылыры болгаш ажылга улуг харыысалга» деп, бригадир Алексей Френт чугаалады.

Республикада чуртталга тудуунуң талазы-биле калбарган ажыл-агыйны деткип турары өөрүнчүг. Бустур четкен бажыңнардан хамаатыларны көжүрериниң программазы езугаар Кызылда хөй аал чурттаар чаа бажыңнарның туттунуп турары каракка көскү. Эрги, бустур четкен бажыңнарлыг кызылчыларга келир чылын улуг белек — эрги бажыңнарындан чаа оран-саваже көжери.

«Мурнувуста салдынган сорулгаларны шалыпкын күүседир дээш кызымак, шудургу ажылдап тур бис, 2014 чылдың августа бо тудугну кылып дооскаш, хүлээдир, ынчангаш кыштың чыккылама соогунда-даа ажылдаар апаар» — деп, прораб Денис Смыгонин немей чугаалады.

Спутник девискээринде тудугжулар кызымак ажылдап турар, оларның кылыр ажылдары ам-даа хөй. Шупту демниг ажылдаар болза, кандыг-даа үүле-херек чайгаар кылдына бээр. Чурттаар бажың кижиге бүгү назынында артып каар, ол дег улуг өөрүшкү каяа турар.

Анисья Тюлюш.
"Шын" солун

Возврат к списку