Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Хавырып ап болур

Хавырып ап болур 19.12.2013
Хуусаа чок болгаш бүгү назыда ажыглаарын хамаатыларга чөпшээрээн, ынчалза-даа ажыглавайн азы ажыглаар сорулгаларынга дүүштүр ажыглавайн турар чер участоктарын судтуң шиитпири чокка хавырып ап болурунуң дугайында Чер кодекизинге эдилгелерни киирген. Ооң кол сорулгазы – черни ажыглаарын экижидери.

Хоойлу 2013 чылдың сентябрь 6-да күштүг апарган-даа бол, долу күжү-биле 2014 чылда ажылдап эгелээр. Чүге дээрге черни судтуң шиитпири чокка хавырып ап болурунуң чурумун доктааткан РФ-тиң Чазааның доктаалдары ынчан күштүг апаар. Черни судтуң шиитпири чокка хавырып алырын ам дээрезинде херек кырында ажыглавайн турар. Амгы үеде белеткел ажылдарын чорудуп, чуртта судтуң шиитпири чокка хавырып болур участоктарны чогуур албан черлери тодарадып турар. Черни хуусаа чокка ажыглаарының эргези-биле ажыглаттынып турар чер участоктарының саны бүгү Россияда 300 муңдан хөй. Оларның амгы үеде ээлери социал албан черлери (школалар, эмнелгелер, бичии уруглар садиктери дээш, оон-даа өске), унитарлыг бүдүрүлгелер болгаш шериг кезектери. Олар черни боттарынга ажык-кончаа үндүрүп алыр сорулга-биле ажыглап болурлар. Ындыг чижектер бар. Ажык-кончаа тып алыр сорулга-биле ажыглап турар чер участоктарын судтуң шиитпири чокка хавырып алыр эрге черниң ажыглалын хайгаараар, чизезин чорудар дээш, өске-даа ажылдарны боттандырып турган органнарга чок турган болза, келир чылдан байдал өскерлир. Росреестрниң инспекторлары черни шын эвес ажыглап турарын илередип каар болза, участоктуң ээзинге четпестерни чайладырының дугайында сагындырыгны бээр. Черни ажыглаарының чурумун үрээни дээш торгаал база төлээр апаар. Бир эвес черниң ажыглаарының чурумунуң үрээшкиннери улуг болза, оларны Росреестр суд шиитпири чокка хавырып ап болур.

Суд шиитпири чокка черни Чер кодекизи күш киргениниң мурнунда черни алган күрүне болгаш муниципалдыг албан черлеринден, казнаның болгаш унитарлыг бүдүрүлгелеринден хавырып ап болур. Черни багай ажыглааны азы ажыглавааны дээш ону хамаатылардан болгаш юридиктиг кижилерден судтуң шиитпири-биле хавырып алыр чурум эрги хевээр күштүг бооп артар.

Черни ажыглаарының чурумун үревейн турар хамаатылар болгаш юридиктиг кижилер хоойлу-дүрүмнү хажыдып, оларның черин хавырып алырындан камгалаттынган.

interfa.xru.

Возврат к списку