Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ: «Россияның Президентизи эрге-чагырга биле ниитилелдиң аразында кады ажылдажылгага чаа, долу утканы кииреринче кыйгырган»

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ: «Россияның Президентизи эрге-чагырга биле ниитилелдиң аразында кады ажылдажылгага чаа, долу утканы кииреринче кыйгырган» 17.12.2013
Тываның Баштыңының бодалы-биле алырга, хамааты ниитилелдиң институттарын сайзырадырынга, хөй-ниитиниң инициативазын боттандырарынга таарымчалыг байдалды тургузар талазы-биле кылыр чүүлдерни күрүнениң баштыңы тодаргайы-биле айыткан.
Россияның Президентизиниң Айыткалында салган сорулгаларны күүседиринге баш бурунгаар тургустунган байдалдар Тывада бар деп, Шолбан Кара-оол санап турар. Боттарының ажыктыг бодалдарын илередириниң болгаш эрге-чагырга-биле харылзааларны тударының тодаргай аргаларын хамаатыларга саналдаары чугула, чогум-на бо сорулга-биле ниитилелдиң саналдарын ажыглаарының болгаш улусчу бюджет талазы-биле девискээрниң электроннуг шөлдерин тургускан. Ниитилелдиң саналдарын ажыглаар төлевилелдиң ачызында Тываның чурттакчыларының 400 идеяларын чыып алган. Күрүне башкарылгазынче хамаатыларны хаара тударынга онлайн-сервистерниң ажыктыын ол көргүскен. Ниитилелдиң контролюнуң дугайында хоойлуну ажылдап кылыр сорулганы Президентиниң тургусканы кончуг шын деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. Эрге-чагырганың ажылын, чүнүң-биле-даа бадыткавайн, уг-баш чок шүгүмчүлээриниң орнунга экспертизалыг саналдарны бээри ажыктыг деп, ол чугаалаан.

Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдези, күрүне программалары болгаш инвестиция программаларының стандарттарын херек кырында ажылдап кылыры-биле харылзаалыг кол документилерниң экспертизазын эрттиреринге хөй-ниити чөвүлелдерин хаара тударының дуржулгазы республикада бар. Янзы-бүрү профессионал болгаш социал бөлүктерниң санал-оналдарын илередир чер – Хөй-ниити палатазы, күрүне политиказынга салдарлыг Хамааты инициативалар чөвүлели, эксперттер болгаш хөй-ниити чөвүлелдери ажылдап турар. Уругнуң эрге-ажыктарының талазы-биле төлээниң институду тургустунган.

Хамааты ниитилелди тургузарының шимчедикчи күжү хөй-ниитиниң төлээлери боору чугаажок. Оларның идепкейинден болгаш эрге-чагырга-биле сүмележип ажылдаарындан чурттакчылыг чер бүрүзүнде чоннуң чуртталгазының шынары база деңнели хамааржыр. Хамааты институттарның долузу-биле ажылдаарынга, девискээрниң башкарылгазынга идепкейлиг киржиринге таарымчалыг хоойлу-дүрүмнүң ооргазын эрге-чагырга тургузар ужурлуг.

Эрге-чагырга органнарының хөй-ниити-биле демнежип ажылдаарының элээн каш хоойлу-дүрүм актыларын Тываның Чазаа хүлээп алган. Хоойлу-дүрүм инициативазының конститустуг эргезин хамаатыларның ажыглаарының аргазын республиканың хоойлу-дүрүмү-биле бо чылдың март айда сайзыраңгайжыткан, боттарының саналдарын хамаатылар Интернет таварыштыр киирип болур.

Тываның Баштыңының Чарлыы-биле республиканың эрге-чагыргазының шупту күүсекчи органнарының коллегияларының составынче хөй-ниитиниң төлээлерин киирген. Айтырыгларны чугаалажып көрүп турда, олар коллегияларның кежигүннери-биле дең эргелиг. Девискээрниң эрге-чагыргазының күүсекчи органнарының чанынга хөй-ниити чөвүлелдерин тургузарының чурумун Чазак бадылаан.

Возврат к списку