Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Олимпий одун уткууру – хүндүлүг хүлээлге

Олимпий одун уткууру – хүндүлүг хүлээлге 29.11.2013
Тыва Республиканың Олимпий одунуң эстафетазын уткуп алыр хүнүнүң бүдүүзүнде Тываның Чазааның Бажыңының бирги хуралдаар залынга массалыг информация чепсектериниң төлээлеринге Олимпий одунуң эстафетазынга тураскааткан парлалга конференциязы болуп эрткен.

Аңаа Тываның Баштыңының оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурак, аныяктар болгаш спорт сайыды Уран-кыс Ондар, Кызылдың мэри Владислав Ховалыг, культура сайыдының оралакчызы Марьятта Бадыргы болгаш от тудукчуларының санынче кире берген чемпион Михаил Оюн, ча адарынга Россияның алдарлыг спорт мастери Елена Достай, Россияның күш-культуразының тергиини Нина Кузьмина, хаак чемпиону Олег Саяаты база эң-не бичии назылыг от тудукчузу, өөреникчи Екатерина Логинова олар киришкен. Ужуражылганы информатизация болгаш харылзаа сайыды Органа Натсак башкарып эрттирген.

«Тыва Республикага ноябрь 28-тиң хүнү – төөгүлүг хүн. Бис эстафетаны Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 чылы болур юбилейиниң бүдүүзүнде уткуп турар бис» – деп сөстер-биле Анатолий Партизанович Дамба-Хуурак парлалга конференциязын ажыткан. Ол: «Бүгү делегейниң чону Азий диптиң төвүнде Тыва чурттуң кайгамчык төөгүзүнүң, культуразының дугайында билип алыр. Республиканың найысылалы Кызыл бир хүннүң дургузунда Олимпий оюннарының төвү болур. Тываның чурттакчыларынга ооң девискээринге эстафета эрттирери дээрге чүгле кадык амыдыралды суртаалдаары болгаш чуртталгада спортчу үзел-бодалды боттандырары эвес, а Тыва – күчүлүг Улуг-Хем хемниң эгези, скиф культуразының депшилгези хөгжүп эгелээн чер база Азий диптиң төвү-дүр дээн билиишкин-дир. Олимпий одунуң эстафетазын уткууру – эң-не харыысалгалыг болгаш хүндүлүг хүлээлге-дир» – деп демдеглээн.

Парлалга конференциязының аалчылары тус-тузунда сөс алган соонда массалыг информация чепсектериниң төлээлери сонуургаан айтырыгларын салган.

Ольга Лозовикова, «Голос Азии»: «От тудукчуларының айыыл чок чоруунуң хандырылгазы кандыгыл база бир эвес, душ болуп, от өже бээр болза, канчаарыл?».

Уран-кыс Сергеевна Ондар: «От тудукчуларының, волонтерларның болгаш чурттакчыларның ниитизи-биле айыыл чок чоруун хандырар талазы-биле ИХЯ-ның база Айыыл чок чоруктуң федералдыг албанының Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң удуртулгазы-биле кончуг шыңгыы ажылды чоруткан. 600 ажыг иштики херектер органнарының ажылдакчылары база 63 ажыл-албан транспорту хаара туттунган. Ийиги айтырыгга хамаарыштыр алырга, бо таварылгада бисте чедип келген «Сочи-2014» оргкомитеттиң авангард бөлүүнүң кежигүннери бар. Олар от тудукчуларын маршрут дургаар үдээр».

Константин Куцевалов, «Тыва» КТРК: «Эстафета хүнүнде хөй-ниити автотранспортунуң шимчээшкини кандыг болурул?»

Владислав Товарищтайович Ховалыг: «Олимпий одунуң эстафетазынга чедир хөй-ниити транспорту өскерилге чок ажылдаар, а эстафета эгелей бээрге, ооң маршрудунуң аайы-биле шимчээшкинни соксадыр тускай демдектер-биле түр када дуглаар».

Уран-кыс Сергеевна Ондар: «Хоорайның чурттакчыларынга улуг-ла бергедээшкиннер турбас. Бир шак бурунгаар маршрут аайы-биле орук шимчээшкинин дуглааш, оон Олимпий одунуң эстафетазы эрткен соонда, шимчээшкин катап эгелээр».

Аяна Биче-оол, «Кызыл неделя»: «От тудукчуларының эң-не улуг назылыы Вячеслав Хопровтан интервью алыр дээривиске, ол аарып турар болду, ынчангаш ооң эстафетага киржилгези билдинмес болуп турар. Мындыг таварылгада канчаарыл?»

Уран-кыс Сергеевна Ондар: «Бо таварылгада бисте курлавыр даңзы бар. Бир эвес от тудукчузу аарыгның азы кандыг-бир чылдагаан ужун киржип шыдавайн баар болза, ооң орнунга курлавырдан бир кижини алыр».

Уран Ондар, «Тываның аныяктары»: «Эстафетаның түңнел кезээнде чүнү планнап турарыл?».

Марьятта Маадыр-ооловна Бадыргы: «Олимпий одунуң төнчү кезээ Арат шөлүнге болур. Культура-массалыг хемчеглер планнаттынган. Чурттакчы чон болгаш аалчылар «Отка чалбарыг» деп театржыткан көргүзүгнү, 200 ажыг кижи киржикчилиг танцы-самны база лазерлиг шоуну көөр».

Антон Посохин, «Тувинская правда»: «Олимпий одун садып алыр деп бодаар болза, ооң өртээ кайы хире ирги?»

Уран-кыс Сергеевна Ондар: «14 хире муң рубль».

Елена Евгеньевна Достай: «Мен интернет таварыштыр садып алдым, ооң өртээ 12 800 рубль болгаш чыылдазы-биле катай 13 муң 120 рубль болду».

Кирилл Самохвалов, «Новый век»: «Эстафета хүнүнде Олимпий оюннарының демдээ-биле янзы-бүрү суй белектер, туктар дээн ышкаш чараш чүүлдер садар бе?»

Уран-кыс Сергеевна Ондар: «Сочи-2014» оргкомитеттиң деткикчилери болуп турар «Coca-Cola», «Ингосстрах» фирмаларының берген чүүлдерин эстафета хүнүнде Арат шөлүнге «дириг коридорга» турар көрүкчүлерге, аалчыларга үлээр».

Бо болгаш оон-даа хөй сонуургаан айтырыгларынга харыыларны журналистер парлалга конференциязының киржикчилеринден алыр аргалыг болган.

Валерия Конгар.
"Шын" солун

Возврат к списку