Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ноябрь 24 — Ие Хүнү

Ноябрь 24 — Ие Хүнү 23.11.2013
Тываның эргим ие-херээженнери! Республиканың бүгү эр кижилериниң өмүнээзинден кайгамчык байырлал-биле — Делегейниң Ие хүнү-биле силерге чүректиң ханызындан изиг байырны чедирерин чөпшээреп көрүңер!

Чырык чер кырынга төрүттүнгенивис дээш өөрүп четтирип чоруурувус, чугаалап эгелеп чорааш адаарывыс баштайгы сөзүвүс болур, амыдыралче базымнарны холундан туттунуп алгаш эгелээривис кижиге ханы хүндүткелди бөгүн көргүзүп турар бис. Кижиниң салым-хуузу кандыг-даа болур болза, ооң амыдыралының бүгү дургузунда эң төрээн болгаш чоок кижизи авазы болуп артар.

Келир салгалды кижизидеринге, өг-бүлениң чаңчылдарын быжыглаарынга, бодунуң төрээн булуңунуң патриоттарын болгаш Россияның төлептиг хамаатыларын хевирлээринге иелерниң салыышкыны үнелеп четтинмес.

Төрүттүнген уругларның санының хөйүнүң талазы-биле бистиң республика кезээде бедик деңнелдиг. Бо чылдың 10 айларының дургузунда Тывага барык чеди муң бичии хамаатылар көстүп келген. Республика Чазааның кол сорулгазы — чаш кижилер болгаш иелер шынарлыг медицина хандырылгазын алзын, уруглар садынга олуттуг болзун, долузу-биле өөрензин, күш-дамыр болгаш сагыш-сеткил сайзыралынга бүгү байдалдарны тургузары дээш бүгү-ле чүүлдерни кылыры. Ол сорулгаларны боттандырары-биле Тываның аңгы-аңгы булуңнарынга чаа уруглар садтарын болгаш школаларны, фельдшер-акушер пунктуларын, спорт залдарын болгаш күш-культура-кадыкшылга комплекстерин тудар акша-хөреңгини дилеп тып турар бис. Бо чылын Кызылга Перинаталдыг төптүң тудуун дооскан. Чаа ФАП-тар Тере-Хөл, Бии-Хем, Барыын-Хемчик болгаш Бай-Тайга кожууннарның суурларынга ажыттынган.

Ада-иелерни аажок дүвүредип турар айтырыгларның бирээзин — школа назы четпээн уругларының өөредилге албан черлеринде хөй чылдарда чыылган оочурларны кызырар чорукту республика шиитпирлеп эгелээн. Ол сорулганы чаа садиктер тудуун дүргедедириниң күсели-биле-даа, ачы-дузаның күрүнеге хамаарышпас кезээн сайзырадырының күсели-биле-даа шиитпирлээр ужурлуг бис.

Тываның эргим иелери! Ынакшылыңар болгаш шыдамык чорууңар, хүн бүрү күш-ажылыңар болгаш чаагай сеткилиңер, деткимче болгаш сагыш-сеткилди оожургадып чорууруңар дээш күдүк базып мөгейдивис! Силерниң ажы-төлүңер боттарының чедиишкиннери-биле силерни өөртүп, чылыг сеткили болгаш сагыш салыышкыны-биле бүргеп чорзун.

Келир үедеги аныяк-даа, өг-бүле амыдыралынга дуржулгалыг апарган-даа республиканың бүгү аваларынга аас-кежиин болгаш ынакшылды, быжыг кадыкшылды, хөй чыл чурттаарын болгаш өг-бүлениң чаагай чоруун күзедивис!

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы К. Даваа.

Возврат к списку