Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның «Чоннуң бюджеди» - budget17.ru деп порталда

Тываның «Чоннуң бюджеди»  - budget17.ru деп порталда 20.11.2013
Амгы үеде техниктиг сайзыралдың  ажык - чарлыг  чоруу - биле чергештир, республиканың бюджет айтырыгларын база - ла ындыг ажык байдалда сайгарып турар  болганда,  информация шөлдеринге хөй - ниитиниң ажыглаар хөреңгизиниң дугайында чаңгыс аай  билдингир медеглелдер турарын чедип алыры - биле, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара - оол  Интернетке “чоннуң бюджеди” деп тускай портал  турарын  айыткан:  “ - Республиканың чурттакчыларынга бюджет  бөдүүн болгаш  билдингир  турар ужурлуг. Бюджеттиң кандыг адырларынче каш түңнүг акшалар чоргузуп турарын, кандыг тңнелдерни чедип алыр сорулгалар ында салдынганын болгаш кандыызы чедип алдынганын билдингир кылдыр парлааш, “Чоннуң бюджеди” деп порталды тургузары чугула. Бистиң чаңгыс чер - чурттугларывыс  чүгле бюджетти билип алырындан аңгыда, чарыгдалдар кезээ канчаар чарыттынып турарын болгаш оларның шын ажыглаттынып турарын сайгарып, оон боттары түңнелдер үндүрүп болур аргалыг  турар ужурлуг”

    Тыва Республиканың Баштыңының даалгазын күүседип, Саң - хөө яамызы бир дугаар ындыг төлевилелди келир чылдың болгаш дараазында ийи планныг чылдарның бюджединиң төлевилелдерин ийи хевирге кылган. Бир дугаары - хоойлу ёзугаар көрдүнген бюджеттиң хевирин киирген, а ийи дугаарында чуруктар болгаш тускай көргүзүглерни ажыглап тургаш бюджеттиң кол - кол параметрлерин, орулгалыг кезээн  алыр үндезиннерин болгаш чарыгдалдарның тургузугларын айыткан  брошюра кылдыр парлаан.    

     Тускай брошюра хевирлиг үндүрген бюджеттиң хевиринде Тывада чурттап турар хамаатылардан кирип турар үндүрүглерниң хевирлерин, республикада чурттап турар чаңгыс кижиге хамаарыштыр үндүрер чарыгдалдарның көргүзүглери, Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 чыл оюнга уткуштур кылып чоргузар тудуглар ында кирген. Россияның Президентизиниң май айда үндүрген чарлыктарын күүседилгези - биле чамдык  ажылдакчыларның  шалыңы канчаар өзүп келгенин  база көргүскен.  

       2014 чылда болгаш 2016 чылга чедир үеде бюджет талазы - биле хөй - ниити дыңнаашкыннарының үезинде “Чоннуң бюджеди” республиканың болгаш тус черлерниң хуралдарының депутаттары болгаш хөй - ниити организацияларның кежигүннери онза сонуургал - биле хүлээп алганнар. 400 экземплярларга парлаан брошюра бүрүзү республикада бар муниципалдыг тургузугларның шуптузунга четкен турар ужурлуг.    

      Брошюра хевиринден аңгыда, хамаатыларга бюджет - биле таныжып алырынга эптиг кылдыр budget17.ru деп Интернет - порталды ажылдап кылган. Бюджетти сонуургаан кижи бүрүзү ол порталдан бодунуң сонуургаан чүүлүн тып ап болур. “Чоннуң бюджеди” деп сайтта бюджеттиң электроннуг хевиринден аңгыда, тайылбырлыг кезээ база бар. Оон аңгыда, ол - ла сайтта тускай “бюджеттиң самбыңы” база бар. Ооң дузазы - биле автотранспорт ээзи бодунуң транспорт талазы - биле төлээр ужурлуг үндүрүгнү  санап алгаш, кажан бюджетче төлээр хуусаазын билип ап болур аргалыг.  

   Саң - хөө сайыдының оралакчызы Алена Зинченконуң дыңнатканы - биле, амгы үеде сайттың ажыглакчыларынга айтырыг - харыы кезээн ажылдап кылып турар.

- Сайттың ажыглакчылары - биле дорт харылзаа үезинде бистиң чаңгыс чер - чурттугларывыс чүнү сонуургап турарын, бюджеттиң кайы адырларын көрүксеп турарын  билип алыр бис. Кижилерниң киирген санал - оналдарын, күзелдерин келир чылын саң - хөө яамызы “Чоннуң бюджедин тургузарда өөренип көөр. Тываның Баштыңының  эгелээшкини тус черлерниң чагыргалары  аажок сонуургалдыг болганын демдеглеп каары чугула. Чижээлээрге, Ак - Довурак хоорайның төлээлекчилер Хуралының депутаттары хоорайның бюджедин база ийи хевирге - бирээзин хоойлу ёзугаар турары - биле, а ийи дугаарын “Чоннуң бюджеди” хевирлиг парлаарын хоорай администрациязынга сүмелээннер.


Возврат к списку